187/1999

Given i Helsingfors den 12 februari 1999

Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/1992) 23 §, 31 § 3 mom. och 45 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 23 § och 31 § 3 mom. i förordning 102/1998 och 45 § i förordning 1599/1995, samt

fogas till 32 §, sådan den lyder i nämnda förordning 102/1998, ett nytt 4 mom. och till förordningen en ny 46 c §, som följer:

23 §
Registreringsbesiktningsskyldighet

1. Innan ett fordon tas i bruk i trafiken och anmäls för registrering skall det vara godkänt vid en registreringsbesiktning som utförts högst sex månader tidigare.

2. Till registreringsbesiktning behöver inte, om inte Fordonsförvaltningscentralen beslutar något annat, föras ett förhandsanmält fordon eller ett i de direktiv som nämns i 4 § definierat färdigt, typgodkänt fordon i kategori M1 eller L som skall tas i bruk som nytt. Till registreringsbesiktning behöver inte heller föras följande, då de kan hänföras till en typbesiktad typ och tas i bruk som nya:

a) ett fordon i kategori M1,

b) ett fordon i kategori L,

c) ett fordon i kategori N vars konstruktion inte efter typbesiktningen har varit föremål för ändringar eller vars konstruktion har ändrats efter typbesiktningen endast genom att lastutrymmet utrustats med skyddsfodring, värmeisolering eller hyllor som behövs för godstransport,

d) en snöskoter,

e) ett motorredskap eller en annan traktor än en sådan som skall registreras som trafiktraktor,

f) en släpvagn.

3. Till registreringsbesiktning behöver inte heller föras ett avregistrerat fordon som på nytt tas i bruk i trafiken och anmäls för registrering

a) inom sex månader från en i registret antecknad registrerings- eller årsbesiktning, eller

b) inom sex månader efter det i registret införda ibruktagandet; eller

c) om det är fråga om ett motorredskap eller en annan traktor än en sådan som registrerats som trafiktraktor.

4. Ett fordon som avses i 2 eller 3 mom. skall dock föras till registreringsbesiktning om

a) typbesiktningen har gällt fordonets chassi eller ett halvfärdigt fordon, eller

b) fordonet efter en typbesiktning eller efter att intyg om överensstämmelse utfärdats har utrustats för att användas som skolfordon eller för något annat särskilt ändamål eller ändrats.

5. Om ett fordon på anmälan av en sammanslutning som sköter trafik- eller bilförsäkringsärenden har avregistrerats på grund av skada eller om Fordonsförvaltningscentralen eller polisen anser att besiktning är nödvändig på grund av skador som fordonet uppenbarligen har fått vid en trafikolycka eller av andra särskilda skäl, skall fordonet innan det tas i bruk i trafiken ha godkänts vid en registreringsbesiktning.

31 §
Årsbesiktningsskyldighet

3. Registreringsbesiktning som utförts högst sex månader före utgången av den i förordningens 32 § 1 mom. avsedda besiktningstiden och registreringsbesiktning, som utförts högst sex månader efter utgången av den i nämnda moment avsedda besiktningstiden, berättigar till att använda fordonet i trafik till utgången av följande ovan avsedda besiktningstid.

32 §
Besiktningstid

4. Om den besiktning som avses i 31 § 1 mom. e-punkten försummas, antecknas i fråga om besiktningsskyldigheten att den besiktning som utförs under tiden mellan ingången av januari och utgången av april följande år skall motsvara föregående års besiktning.

45 §
Granskning av fordon i trafiken

1. Om en polis-, tull- eller gränsbevakningsman på det sätt som avses i 96 § vägtrafiklagen (267/1981) har förhindrat användningen av ett fordon på grund av att det är i dåligt skick eller inte har besiktats, skall han göra anteckning om körförbudet i registerutdraget. Registerutdrag och registreringsskyltar som myndigheten tagit hand om skall tillställas det besiktningsställe som fordonets ägare eller innehavare uppgett. Besiktningsstället skall utan dröjsmål göra en anteckning om körförbudet i fordonsregistret eller en anmälan om det till Fordonsförvaltningscentralen. Efter godkänd besiktning skall registerutdraget och registreringsskyl-tarna återlämnas till fordonets ägare eller innehavare. Besiktningsstället skall göra en anteckning om att körförbudet upphört i registerutdraget och fordonsregistret eller göra en anmälan om att körförbudet upphört till Fordonsförvaltningscentralen.

2. Om användningen av ett fordon har förhindrats så som avses i 1 mom., får fordonet dock med skriftligt tillstånd av polisen, tullverket eller gränsbevakningsväsendet föras till reparation eller till besiktning.

3. Om registerutdrag eller registreringsskyltar som myndigheten har tagit hand om inte avhämtas inom sex månader efter omhändertagandet, iakttas förfarandet i 17 § 1 och 3 mom. förordningen om registrering av fordon. Om besiktningsstället inte med stöd av ett sådant avtal som avses i 6 § lagen om registrering av fordon (1100/1998) har rätt att utföra avregistrering enligt 17 § 1 mom. i nämnda förordning, skall besiktningsstället utan dröjsmål underrätta Fordonsförvaltningscentralen om det fordon som skall avregistreras.

4. En besiktning som utförts med anledning av att ett fordon konstaterats vara i dåligt eller bristfälligt skick ersätter inte årsbesiktning.

46 c §
Rättande av fel

På beslut fattat av besiktningsställe med stöd av denna förordning tillämpas vad som bestäms i 26 § lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) om rättande av sakfel och i 27 § om rättande av skrivfel.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999. Förordningens 23 §, 31 § 3 mom. och 32 § 4 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2000.

Helsingfors den 12 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.