185/1999

Given i Helsingfors den 12 februari 1999

Förordning om ändring av 3 a och 7 § trafikförsäkringsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/1959) 3 a § 2 mom. samt 7 § 1 och 4 mom., sådana de lyder i förordning 1603/1995, som följer:

3 a §

Försäkringen skall sägas upp skriftligen och till uppsägningsanmälan skall bifogas ett intyg över att en ny försäkring har tecknats. Om en uppsagd försäkring gäller ett registreringspliktigt fordon, anses uppsägningen dock ha förfallit, såvida inte inom sju dagar från det försäkringen upphört att gälla ett intyg över att en ny försäkring har tecknats tillställs en i 2 § c-punkten förordningen om registrering av fordon (1598/1995) nämnd instans som utför registrering, nedan den som utför registrering.

7 §

Över trafikförsäkring, som har tagits enligt 15 § trafikförsäkringslagen och som gäller motorfordon, vilka skall införas i registret, skall ett intyg tillställas den som utför registrering.


Har inte den trafikförsäkring som beviljats för ett motorfordon varit i kraft räknat från dagen för äganderättens början, skall den som utför registrering vid registreringen av fordonet sända meddelande om detta till trafikförsäkringscentralen för fastställande av gottgörelse för den tid under vilken fordonet varit oförsäkrat. Meddelande behöver dock inte sändas, om den nya försäkringens giltighet har börjat inom sju dagar från att övergången av den äganderätt som antecknats i registret har ägt rum.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999.

Helsingfors den 12 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.