183/1999

Given i Helsingfors den 12 februari 1999

Förordning om ändring av 15 § förordningen om transport av farliga ämnen på väg

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 16 augusti 1996 om transport av farliga ämnen på väg (632/1996) 15 § som följer:

15 §
Godkännande av fordon

Av vederbörande ministerium angivna tankfordon, fordon som transporterar avmonterbara tankar, batterifordon, fordon som transporterar tankcontainrar och fordon som är avsedda för transport av explosiva varor skall, utöver vad som på annat ställe föreskrivs om besiktning, vid besiktning godkännas för transport av farliga ämnen eller ämnesgrupper samt efterbesiktas årligen. Över godkännande vid besiktningen skall skrivas ett intyg om godkännande i enlighet med ministeriets föreskrifter.

Godkännandet av ett fordon som avses ovan i 1 mom. och i ADR-överenskommelsen beviljas och besiktningarna enligt nämnda moment utförs av ett av Fordonsförvaltningscentralen befullmäktigat besiktningsställe som har förutsättningar att vidta dessa åtgärder. Fordonsförvaltningscentralen kan återkalla befullmäktigandet för en viss tid eller helt och hållet, om godkännandena och besiktningarna inte utförs på ett tillbörligt sätt. Av en person som beviljar godkännanden och utför besiktningar krävs i 10 § lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) avsedd behörighet.

Ett grundfordon skall i de fall som vederbörande ministerium bestämmer vara typgodkänt. Detta godkännande och det typgodkännande av grundfordon som förutsätts i ADR-överenskommelsen beviljas av Fordonsförvaltningscentralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Besiktningsställen som Fordonsförvaltningscentralen innan denna förordning träder i kraft har befullmäktigat att bevilja godkännanden och utföra besiktningar av fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen anses när förordningen träder i kraft ha förutsättningar att vidta dessa åtgärder.

En person anses uppfylla de behörighetskrav som ställs på i 15 § 2 mom. avsedda personer om personen när denna förordning träder i kraft beviljar godkännanden och utför besiktningar av fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen samt deltar i repetitionsförhör i fråga om special- utbildningen så som föreskrivs i beslut av vederbörande ministerium.

Helsingfors den 12 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.