163/1999

Utfärdat i Helsingfors den 11 februari 1999

Finansministeriets beslut om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 1999

Finansministeriet har med stöd av 5 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) beslutat:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 1999 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i detta beslut.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 1999 används följande utdelning:

Statsskatt 38,65 %
Kommunalskatt 52,32 %
Kyrkoskatt 3,25 %
Försäkradssjukförsäkringspremie 5,78 %
3 §

För redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 1999 beräknas kommunernas utdelning så, att den kommunalskatt som fastställts vid beskattningen för skatteåret 1997 ändras till ett beräknat antal skatteören för varje enskild kommun genom tillämpning av inkomstskatteprocenten för varje kommun. Det antal skatteören som fås på detta sätt justeras med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 1998 och den 1 januari 1997. På det antal skatteören som justerats på detta sätt tillämpas kommunens inkomstskatteprocent för 1999 och utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av 1999 års uttaxering per kyrkoskatteöre på antalet skatteören.

Innan kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning beräknas sänks det kalkylerade antal skatteören som ligger till grund för beräkningen med 5 procent för kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna i landskapet Åland.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1999.

Helsingfors den 11 februari 1999

Minister
Jouko Skinnari

Äldre finanssekreterare
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.