157/1999

Given i Helsingfors den 12 februari 1999

Förordning om ändring av länsstyrelseförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till inrikesministeriets verksamhetsområde

ändras i länsstyrelseförordningen av den 7 februari 1997 (120/1997) 6 §, 7 § 2 mom. 8 och 12 § samt 13 § 2 mom., som följer:

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är

1) för landshövdingen högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap samt sådan förtrogenhet med förvaltningen som uppgifterna förutsätter,

2) för chefen för förvaltningsavdelningen högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap samt sådan förtrogenhet med förvaltningen som uppgifterna förutsätter,

3) för avdelningschefen för social- och hälsoavdelningen högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap samt sådan förtrogenhet med social- och hälsovården och förvaltningen som uppgifterna förutsätter,

4) för avdelningschefen för bildningsavdelningen och bildningsrådet högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap samt sådan förtrogenhet med bildningsavdelningens verksamhetsområde och förvaltningen som uppgifterna förutsätter,

5) för avdelningschefen för polisavdelningen juris kandidatexamen eller, utöver polisbefälsexamen, en sådan högre högskoleexamen som avses i 23 § förordningen om polisutbildning (1272/1997), i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap samt sådan förtrogenhet med polisväsendet och förvaltningen som uppgifterna förutsätter,

6) för polisöverinspektör juris kandidatexamen eller, utöver polisbefälsexamen, en sådan högre högskoleexamen som avses i 23 § förordningen om polisutbildning samt förtrogenhet med polisväsendet,

7) för länsöverkommissarie polisbefälsexamen eller högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

8) för avdelningschefen för konkurrensoch konsumentavdelningen, trafikavdelningen och räddningsavdelningen högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och förtrogenhet med uppgiftsområdet.

7 §
Besättande av tjänsterna

Det ministerium som avses i 2 § 2 mom. utnämner avdelningschefen för länsstyrelsens social- och hälsoavdelning, bildningsavdelning, polisavdelning och räddningsavdelning samt bildningsrådet.


8 §
Personalens uppgifter

Avdelningscheferna leder sina verksamhetsområden och svarar för att de resultatmål som uppställts för området uppnås.

Utöver avdelningscheferna svarar också andra tjänstemän i förmansställning för att målen för den verksamhet som de leder uppnås på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

12 §
Tjänsteåtal

Landshövdingen och avdelnignschefen för polisavdelningen åtalas för tjänstebrott vid hovrätten.

13 §
Det svenskspråkiga undervisningsväsendet

Bildningsrådet som är chef för den svenskspråkiga enheten, skall förutom före-skrivna kunskaper i finska ha fullständiga kunskaper i svenska.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999.

Helsingfors den 12 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.