123/1999

Given i Helsingfors den 5 februari 1999

Lag om ändring av barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till barnskyddslagen av den 5 augusti 1983 (683/1983) nya 5 a, 5 b och 5 c § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

5 a §
System för utjämning av stora kostnader

För att jämna ut kommunernas ekonomiska börda till följd av stora kostnader inom barnskyddet samt för att styra resurserna så att barnskyddets klienter tillhandahålls ändamålsenliga tjänster vid rätt tid, skall varje kommun höra till det utjämningssystem som avses i denna lag.

Utjämningssystemet verkställs av samkommunerna för specialomsorgsdistrikten enligt 7 § lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), till vilka statlig ersättning enligt 5 c § betalas.

5 b §
Grunderna för utjämningsersättning

En kommun har rätt att från utjämningssystemet i ersättning få 70 procent av sådana kostnader som orsakas av barnskyddsåtgärder som finns antecknade i vårdplaner enligt 11 § i denna lag och som familjevis sammanräknat överskrider 150 000 mark om året (kommunens självrisk), räknat från den dag den första vårdplanen uppgjordes.

En samkommun för ett specialomsorgsdistrikt kan besluta att kommunens självrisk skall vara lägre än vad som bestäms i 1 mom. eller att ersättningen till kommunen skall vara större än 70 procent av de kostnader som överstiger självrisken.

Närmare bestämmelser om de kostnader som hör till utjämningssystemet och övriga grunder för utjämningsersättningen samt om verkställigheten av systemet utfärdas vid behov genom förordning.

5 c §
Finansieringen av utjämningssystemet

Kommunerna finansierar utjämningen till den del ersättningen från staten enligt 2 mom. inte täcker den. Om inte något annat har överenskommits, fastställs kommunernas finansieringsandel på basis av antalet invånare under 21 år i respektive medlemskommun i samkommunen.

Staten deltar i finansieringen av utjämningen så att statens ersättning utgör hälften av det totalbelopp utjämningen uppskattas uppgå till. Hälften av ersättningen från staten grundar sig på antalet invånare under 21 år i medlemskommunerna i specialomsorgsdistriktet enligt 5 a § och hälften på beloppet av de utjämningsersättningar som betalts till specialomsorgsdistriktets medlemskommuner. Till grund för beräkningen av ersättningen från staten läggs beloppet av de utjämningsersättningar som har betalts under det år som började två år före verksamhetsåret.

Det invånarantal som använts för uträkning av kommunens finansieringsandel en-ligt 1 mom. och ersättningen från staten enligt 2 mom. är kommunernas invånarantal i början av året före verksamhetsåret enligt 18 § befolkningsdatalagen (507/1993).

I fråga om beviljande och betalning av ersättning från staten samt yrkande på rättelse gäller i tillämpliga delar lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Hälften av ersättningen från staten för verksamhetsåren 1999, 2000 och 2001 fastställs inte på basis av utjämningsersättningarna enligt 5 c § 2 mom. barnskyddslagen till specialomsorgsdistriktets medlemskommuner utan på antalet barn och unga som specialomsorgsdistriktets medlemskommu-ner under året placerat i vård utanför hemmet med stöd av barnskyddslagen. Vid uträkningen av ersättningen från staten beaktas då som antalet barn och unga placerade i vård utanför hemmet antalet enligt barn- skyddsstatistiken för det år som började två år före verksamhetsåret.

Om en familj redan är barnskyddsklient och en vårdplan enligt barnskyddslagen har uppgjorts redan innan denna lag träder i kraft, anses det år som ligger till grund för utjämningsersättningen börja den dag lagen träder i kraft och inte dagen enligt 5 b § 1 mom. för uppgörandet av den första vårdplanen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

LM 142/1998
ShUB 28/1998
RSk 33/1998

Helsingfors den 5 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.