110/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av 11 kap. 12 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 11 kap. 12 §, sådan den lyder i lag 145/1997, som följer:

11 kap.

Bokslut och koncernbokslut

12 §

Också sådana publika aktiebolag på vilka 2 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen inte tillämpas skall upprätta en delårsrapport som avses i nämnda paragraf och en årsrapport som avses i 2 kap. 5 a § med iakttagande i tillämpliga delar av 2 kap. 5 § 1―5 mom. och 5 a § värdepappersmarknadslagen. Delårsrapporten kan emellertid alltid upprättas för antingen de sex första månaderna eller för de fyra och åtta första månaderna. Rapporten skall anmälas till registrering inom tre månader efter utgången av respektive rapportperiod och kopior av rapporten skall ges med iakttagande i tillämpliga delar av 3 kap. 11 § bokföringslagen. Bokföringsnämnden meddelar sådana föreskrifter samt beviljar sådana undantag i fråga om offentliggörande av rapporter som avses i 2 kap. värdepappersmarknadslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 209/1998
EkUB 37/1998
RSv 235/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.