100/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 3 § 4 mom., 41 § 2 mom., 45 och 54 §, 55 § 2 mom., 56 § 4 mom., 57 och 58 § samt 64 c § 3 mom.,

av dessa lagrum 54 § sådan den lyder i lag 1/1981, 41 § 2 mom. och 55 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1309/1989, 56 § 4 mom. och 64 c § 3 mom. sådana de lyder i lag 395/1995 och 58 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 806/1996, som följer:

3 §

Pensionskassan skall göra en försäkringsteknisk analys av kassans tillstånd minst vartannat år eller oftare, om Försäkringsinspektionen anser det vara motiverat. Om det då konstateras att premierna inte tryggar kassans soliditet eller att de är alltför höga, skall kassan utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om detta och göra en framställning hos vederbörande ministerium om ändring av premierna. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov anvisningar om uppgörandet av analysen.


41 §

Pensionskassan skall utan dröjsmål meddela vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen namn och hemort i fråga om dem som har rätt att teckna pensionskassans namn. Försäkringsinspektionen utfärdar på begäran intyg om vilka som har rätt att teckna pensionskassans namn.

45 §

Fullmäktiges extra möte skall hållas då Försäkringsinspektionen så förordnar eller styrelsen finner det nödvändigt eller minst sex fullmäktige skriftligen yrkar sådant möte för behandling av ett visst uppgivet ärende. Då revisorerna på grund av verkställd granskning finner det nödvändigt, skall extra möte sammankallas på yrkande av dem.

54 §

Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas vid upprättandet av pensionskassans resultaträkning och balansräkning samt om noterna till resultaträkningen och balansräkningen och om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut för pensionskassan skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur detta kapitel, vederbörande ministeriums föreskrifter enligt 1 mom., bestämmelserna om bokslut för pensionskassa samt bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997) skall tillämpas på pensionskassan.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av pensionskassan av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 3 mom. angivna bestämmelserna och föreskrifterna, om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av pensionskassans verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en bestämmelse, en föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen begära bokföringsnämndens utlåtande innan bestämmelsen, föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från tiden för upprättande av bokslut, de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, noterna, verksamhetsberättelsens närmare innehåll, balansspecifikationerna och specifikationerna av noterna.

55 §

I ett aktiebolag som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse får kassan inte utan Försäkringsinspektionens tillstånd äga en större del av aktiekapitalet än ett belopp som motsvarar 20 procent av bolagets aktiekapital och röstetalet för alla aktier, om inte bolagets verksamhet kan anses ha samband med försäkringsrörelsen och vara ändamålsenlig för denna eller bolaget utgör ett bostads- eller fastighetsföretag.

56 §

Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter om hur den lagstiftning som nämns i 2 mom. tillämpas på pensionskassan. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om uppgörandet och inlämnandet av den placeringsplan som avses i 2 mom.

57 §

Pensionskassan skall årligen inom två månader från det bokslutet fastställts till Försäkringsinspektionen avge en berättelse över sin verksamhet och sin ställning enligt formulär som fastställts av Försäkringsinspektionen.

Pensionskassan skall inom skälig tid som Försäkringsinspektionen och vederbörande ministerium bestämmer till dessa lämna även andra än i 1 mom. avsedda uppgifter som gäller pensionskassans verksamhet och är nödvändiga för fullgörandet av åliggandena enligt denna lag. Försäkringsinspektionen har rätt att även på annat sätt granska kassans verksamhet.

58 §

Om Försäkringsinspektionen finner att pensionskassan har förfarit i strid med lag, kan Försäkringsinspektionen förbjuda verkställigheten av ett felaktigt beslut. Om beslutet redan har verkställts, kan Försäkringsinspektionen ålägga pensionskassan att vidta åtgärder för att uppnå en rättelse. Försäkringsinspektionen kan förena ett förbud eller en uppmaning med vite. Vitet döms ut av länsstyrelsen i Södra Finlands län.

Har en person som avses i 50 § på det sätt som anges i sagda paragraf vållat kassan skada, kan Försäkringsinspektionen vidta en sådan åtgärd att allmänna åklagaren förordnas att vid domstol framställa av saken påkallat skadestånds- och straffyrkande.

64 c §

Kassan skall göra en anmälan till Försäkringsinspektionen när en försäkringsmatematiker har anställts och när denne avgår.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och beslut som vederbörande ministerium har utfärdat och vilkas utfärdande när denna lag träder i kraft överförs på Försäkringsinspektionen fortsätter att gälla tills Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen (1336/1997) tillämpas bokföringslagen första gången på en pensionskassas bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller därefter.

En pensionskassa får dock tillämpa de bestämmelser som avses i 3 mom. under den räkenskapsperiod som löper eller börjar löpa när denna lag har trätt i kraft.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.