96/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av 10 och 13 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 10 och 13 §, av dessa lagrum 13 § sådan den lyder i lag 390/1995, som följer:

10 §

Utan hinder av vad som någon annanstans i lag bestäms har en pensionsanstalt rätt att överföra i denna lag avsett ansvar för en enskild arbetstagares del på någon annan pensionsanstalt som avses i denna lag, under förutsättning att en bestämmelse om detta ingår i pensionsanstaltens stadgar eller försäkringsvillkor eller att Försäkringsinspektionen givit sitt samtycke.

13 §

Den del av pensionsförsäkringspremien som arbetsgivaren skall bekosta och som skall betalas till ett försäkringsbolag eller en pensionskassa har Försäkringsinspektionen rätt att fastställa till ett lägre belopp än vad 12 a § och lagen om försäkringskassor föreskriver, om det för täckande av den brist som sålunda uppkommer i täckningen för ansvarsskulden ställs en bankgaranti, en kreditförsäkring eller en annan av Försäkringsinspektionen godkänd säkerhet som med hänsyn till hur betryggande den är kan jämställas med dessa.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De beslut som vederbörande ministerium har utfärdat och vilkas utfärdande när denna lag träder i kraft överförs på Försäkringsinspektionen fortsätter att gälla på tidigare villkor tills Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.