95/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 5 § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 721/1997, samt

ändras 4 § 6 punkten, 5 § 2 mom. 1 punkten, 6 § och 7 § 4 punkten,

av dessa lagrum 5 § 2 mom. 1 punkten och 6 § sådana de lyder i nämnda lag 721/1997 som följer:

4 §
Arbetssätt

Finansinspektionen sköter sina uppgifter bland annat genom att


6) samarbeta med Försäkringsinspektionen och andra myndigheter som utövar tillsyn över finansmarknaden.

5 §
Riksdagens bankfullmäktige

Bankfullmäktige skall

1) på förslag av Finlands Bank, vederbörande ministerium och det ministerium till vars verksamhetsområde försäkringsverksamheten hör utnämna tre direktionsmedlemmar och personliga suppleanter för dessa för tre år i sänder,


6 §
Finansinspektionens direktion

Finansinspektionen har en direktion som består av finansinspektionens direktör, Försäkringsinspektionens överdirektör och tre andra medlemmar.

Direktionen är beslutför när fyra medlemmar, av vilka en skall vara ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgör mötesordförandens röst.

7 §
Direktionens uppgifter

Finansinspektionens direktion skall


4) sörja för att samarbetet mellan de myndigheter som övervakar finansmarknaden utvecklas och fastslå principerna för samarbetet med Försäkringsinspektionen,Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.