85/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 123 § 2 mom.,

ändras 6 § 4 mom., i 36 a § 1 mom. det inledande stycket och 1 punkten, 37, 38, 41 och 42 §, 43 § 2 mom., 45 § 4―6 mom., i 46 § 3 mom. det inledande stycket och 3 punkten samt 4 mom., i 5 mom. det inledande stycket samt 7 och 8 mom., 47 § 4 och 5 mom., 48 § 7 mom., 48 a §, 48 d § 4 mom., 54 §, 64 § 1 mom., 65 § 2 mom., 67 § 1 mom., 109 och 110 §, i 132 § 2 mom. det inledande stycket och i 4 mom. det inledande stycket och 4 punkten, 134 §, 135 § 2 mom. och 136 §,

av dessa lagrum 43 § 2 mom., 45 § 4―6 mom., 48 a § och 48 d § 4 mom. sådana de lyder i lag 1323/1997, det inledande stycket i 36 a § 1 mom. och 1 punkten samt det inledande stycket i 132 § 2 mom. och i 4 mom. det inledande stycket och 4 punkten sådana de lyder i lag 201/1998, samt

fogas till 43 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., samt till lagen nya 41 b, 47 a och 137 a § som följer:

6 §

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om hur medlen och eventuella skulder samt intäkter och kostnader för en avdelning skall hållas åtskils från varandra. Försäkringsinspektionen kan vid behov meddela anvisningar om hur de föreskrifter som vederbörande ministerium med stöd av denna paragraf har meddelat skall tillämpas på en pensionsstiftelse.

36 a §

En pensionsstiftelses revisor skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller pensionsstiftelsen och som han i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) bryta mot stadgarna eller grunderna för pensionsstiftelsen eller mot lagstiftningen om bedrivande av pensionsstiftelseverksamhet,


37 §

I pensionsstiftelsens bokföring och vid upprättande av bokslutet iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel eller vederbörande ministeriums eller Försäkringsinspektionens på försäkringsverksamhetens speciella karaktär baserade föreskrifter.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom. och 5―8 §, 3 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 6 och 7 §, 9―12 § samt 13 § 1 och 3 mom., 4 kap. 1―4 §, 5 § 3―5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 5 § 1 mom., 6―13 §, 16 och 17 § samt 19 och 20 § samt 6 och 7 kap. bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av en pensionsstiftelses bokslut.

38 §

Bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslutet skall bilda en helhet.

Styrelsen och ombudsmannen skall datera och skriva under bokslutet. Har en styrelsemedlem eller ombudsmannen framfört en avvikande mening om bokslutet skall ett uttalande som återger den fogas till bokslutet, om han så kräver.

Bokslutet skall tillställas revisorerna inom fyra månader efter räkenskapsperiodens slut, om Försäkringsinspektionen på ansökan av pensionsstiftelsen av särskilda skäl inte beviljar undantag från detta. Revisorerna skall inom en månad avge en revisionsberättelse till styrelsen.

41 §

I balansräkningen upptas

1) fordringar till nominellt värde, likväl högst till det sannolika värdet,

2) värdepapper som utgör finansieringstillgångar och andra sådana finansieringsmedel till anskaffningsutgiften eller, om deras gängse värde på bokslutsdagen är lägre, till detta värde,

3) pensionsansvar till ett värde som beräknats med beaktande av 43 § och vederbörande ministeriums och Försäkringsinspektionens föreskrifter, samt

4) övriga skulder till nominellt värde eller, om skulden är bunden vid index eller någon annan jämförelsegrund, till det högre belopp som den stiger till på grund av den förändrade jämförelsegrunden.

Om en kostnadsföring som har gjorts beträffande fordringar enligt 1 mom. 1 och 2 punkten visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

41 b §

En tillgång som överförs från en grupp av placeringstillgångarna eller anläggningstillgångarna till en annan skall åsättas det balansvärde som avses i 41 a §.

I en bilaga till balansräkningen skall balanspostvis uppges placeringstillgångarnas anskaffningsutgift och gängse värde.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om uppskrivningarnas maximibelopp och Försäkringsinspektionen om fastställande av gängse värde för placeringar och anskaffningsutgiften för dem.

42 §

Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas vid upprättandet av en pensionsstiftelses resultaträkning och balansräkning samt om noterna till resultaträkningen och balansräkningen och om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut för pensionsstiftelser skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur detta kapitel, vederbörande ministeriums föreskrifter enligt 1 mom., bestämmelserna om pensionsstiftelsers bokslut samt bokföringslagen och bokföringsförordningen (1339/1997) skall tillämpas på pensionsstiftelser.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av en pensionsstiftelse av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 3 mom. angivna bestämmelserna och föreskrifterna, om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av pensionsstiftelsens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en bestämmelse eller föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen, innan bestämmelsen eller föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från tiden för upprättande av bokslut, de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, noterna, verksamhetsberättelsens närmare innehåll, balansspecifikationerna och specifikationerna av noterna.

43 §

Pensionsansvaret beräknas för

1) pensioner och förmåner som börjat löpa före bokslutsdagen,

2) framtida pensioner och andra förmåner till de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, till den del pensionen eller den andra förmånen kan anses ha tillväxt till tidpunkten för bokslutet samt för framtida pensioner och andra förmåner till personer som har hört till pensionsstiftelsens verksamhetskrets,

3) det tilläggsförsäkringsansvar som syftar till att upprätthålla den solvens som verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare förutsätter och som kan användas till att täcka en förlust i placeringsverksamheten samt till att sänka understödsavgifterna så som vederbörande ministerium närmare bestämmer, samt för

4) det ansvar som orsakas av framtida höjningar av frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner (indexförhöjningsansvar), och som får användas till att täcka förutom de framtida förhöjningarna enbart en sådan ökning av pensionsansvaret som uppkommit till följd av att beräkningsgrunderna har ändrats så som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare.

Pensionsansvaret beräknas i de fall som avses i 2 mom. 1, 2 och 4 punkten enligt Försäkringsinspektionens föreskrifter, om inte annat bestäms någon annanstans i lag, och i det fall som avses i 3 punkten enligt vederbörande ministeriums föreskrifter.


45 §

Om verksamhetskapitalet i en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelses B-avdelning överskrider det fyrdubbla beloppet av den solvensgräns som avses i 48 c § 1 mom., kan den överskjutande delen under de förutsättningar som anges i nämnda paragraf med Försäkringsinspektionens samtycke återbetalas till arbetsgivaren. I en AB-pensionsstiftelse är ett villkor för återbetalning att A-avdelningens pensionsansvar är täckt enligt 47 §. Vederbörande ministerium kan vid behov meddela föreskrifter om att vissa poster lämnas obeaktade i verksamhetskapitalet när den överskjutande delen uppskattas, och att värdet av vissa tillgångar beräknas med avvikelse från deras gängse värde.

Om A-pensionsstiftelsens eller AB-pensionsstiftelsens A-avdelnings tillgångar enligt 46 § och med stöd av den meddelade bestämmelser och föreskrifter i samband med bokslutet uppskattas varaktigt täcka beloppet av ansvaret enligt 47 § och tillgångarna i sin helhet beräknas överskrida beloppet av pensionsstiftelsens pensionsansvar och övriga skulder, får de mot skillnaden svarande tillgångarna med Försäkringsinspektionens samtycke återbetalas till arbetsgivaren. Vederbörande ministerium kan vid behov meddela föreskrifter om att värdet av vissa tillgångar som hör till täckningen beräknas med avvikelse från det gängse värdet vid uppskattningen av övertäckningen. Till följd av återbetalningen får ansvarsunderskott inte kvarstå i A-pensionsstiftelsen eller AB-pensionsstiftelsens A-avdelning. I AB-pensionsstiftelsen är ett villkor för återbetalningen att verksamhetskapitalet i AB-pensionsstiftelsens B-avdelning överskrider det fyrdubbla beloppet av den solvensgräns som avses i 48 c § 1 mom.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf. Försäkringsinspektionen kan vid behov meddela anvisningar om hur de föreskrifter som vederbörande ministerium med stöd av denna paragraf har meddelat skall tillämpas på en pensionsstiftelse samt om ansökan enligt denna paragraf och om de uppgifter som skall lämnas i ansökan.

46 §

Pensionsstiftelsen skall täcka pensionsansvarets bruttobelopp med sådana slag av tillgångar som anges nedan i denna paragraf och som, värderade till gängse värde på sådana grunder som Försäkringsinspektionen har fastställt, räcker till för att täcka pensionsansvaret från vilket följande poster först har dragits av:


3) andra poster som av särskilda skäl får dras av i de fall som ministeriet bestämmer.

Ministeriet kan av särskilda skäl föreskriva att vissa tillgångar som hör till täckningen skall värderas avvikande från deras gängse värde.

Täckningen av pensionsansvaret skall, enligt vad som bestäms genom förordning och bestäms närmare med stöd av den, bestå av


Täckningen av pensionsstiftelsens pensionsansvar skall förtecknas så som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare.

Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av denna paragraf och av de bestämmelser som meddelats med stöd av den.

47 §

Täckningen av pensionsstiftelsens pensionsansvar skall förtecknas så som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare.

Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av denna paragraf och av de bestämmelser som meddelats med stöd av den.

47 a §

En pensionsstiftelses styrelse skall göra upp en plan för placeringen av stiftelsens tillgångar (placeringsplan). Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om placeringsplanen.

48 §

Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf. Försäkringsinspektionen kan vid behov meddela närmare anvisningar om hur de föreskrifter som vederbörande ministerium med stöd av denna paragraf har meddelat skall tillämpas på en pensionsstiftelse.

48 a §

Med en B-pensionsstiftelses och en ABpensionsstiftelses B-avdelnings verksamhetskapital avses det belopp med vilket de tillgångar och andra därmed jämförbara förbindelser och säkerheter inom verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare överskrider de skulder och andra därmed jämförbara förbindelser som uppkommer i denna försäkringsverksamhet, på det sätt som bestäms genom förordning och bestäms närmare med stöd av den. Vid beräkningen av pensionsansvaret beaktas inte det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten.

48 d §

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om uppgörandet och inlämnandet av de planer som avses i 1―3 mom.

54 §

Pensionsstiftelsen har rätt att som ett engångsbelopp betala ut ålders- eller familjepension eller på fribrev baserad invalidpension som är mindre än 20 euro i månaden och med pensionstagarens samtycke mindre än 40 euro i månaden. Engångsbetalningen skall räknas ut enligt de grunder som Försäkringsinspektionen bestämmer, om inte annat bestäms någon annanstans i lag.

64 §

Tillsynen över och inspektionen av pensionsstiftelserna ankommer på Försäkringsinspektionen.


65 §

Pensionsstiftelsen skall inom en skälig tid som vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen också andra för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag nödvändiga upplysningar om sin verksamhet än de som avses i 1 mom.


67 §

Om en pensionsstiftelse inte följer lag, sina stadgar eller av vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen med stöd av denna lag meddelade föreskrifter, skall Försäkringsinspektionen uppmana pensionsstiftelsen att rätta till saken inom en viss tid.


109 §

En styrelsemedlem, en medlem av förvaltningsrådet och ombudsmannen är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande har orsakat pensionsstiftelsen. Detsamma gäller skada som de genom överträdelse av denna lag, pensionsstiftelsens stadgar eller vederbörande ministeriums eller Försäkringsinspektionens föreskrifter har tillfogat personer som hör eller har hört till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, en pensionstagare eller annan förmånstagare, arbetsgivare eller någon annan.

110 §

Pensionsstiftelsens namntecknare, som inte står i arbetsförhållande till pensionsstiftelsen och som inte är styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet eller ombudsman, är skyldig att ersätta skada som han genom att medverka till att bryta mot denna lag, pensionsstiftelsens stadgar eller vederbörande ministeriums eller Försäkringsinspektionens föreskrifter uppsåtligen eller genom grovt vållande orsakat pensionsstiftelsen, en person som hör eller har hört till verksamhetskretsen, en pensionstagare eller annan förmånstagare eller någon annan.

132 §

Utan hinder av 1 mom. har vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten till


Utöver vad som bestäms i 2 mom. får vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen använda uppgifter som omfattas av tystnadsplikten enligt denna paragraf endast för att


4) bemöta besvär som anförts över vederbörande ministeriums eller Försäkringsinspektionens beslut.


134 §

Vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen får publicera sådan statistik och därmed jämförbar information om pensionsstiftelsernas verksamhet, ställning och utveckling som har gjorts upp på enhetliga grunder för alla pensionsstiftelser.

Var och en har rätt att ta del av pensionsstiftelsers bokslut som vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen har i sin besittning.

135 §

Pensionsstiftelsen skall till Försäkringsinspektionen göra en anmälan om att en försäkringsmatematiker har anställts eller avgått. Vederbörande ministerium kan meddela föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

136 §

Försäkringsmatematikern vid en pensionsstiftelse skall göra en försäkringsteknisk analys av pensionsstiftelsens ställning minst vartannat år eller oftare, om Försäkringsinspektionen anser det vara motiverat. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov anvisningar om uppgörande av analysen.

137 a §

Vad som i denna lag föreskrivs om socialoch hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium gäller efter att lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999) trätt i kraft Försäkringsinspektionen, om något annat inte följer av 2 mom.

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 4 § 3 mom., 6 § 4 mom., 36 § 1 mom., 37 § 1 mom., 39 § 2 mom., 41 § 1 mom. 3 punkten, 41 a § 1 och 2 mom., 41 b § 3 mom., 42 §, 43 § 2 och 3 mom., 45 § 4―6 mom., 46 § 1 mom., 3 mom. 3 punkten och 4 mom., 48 § 1 och 7 mom., 48 c § 2 och 5 mom., 55 § 3 mom., 64 §, 65 § 2 och 3 mom., 67 § 1 mom., 88 § 5 mom., 109 och 110 §, 120 § 4 mom., 122 §, 132 § 2 och 4 mom., 134 §, 135 § 2 mom. och 147 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och andra beslut som vederbörande ministerium har utfärdat om försäkringstillsyn och försäkringsinspektion och vilkas utfärdande enligt 137 a § överförs på Försäkringsinspektionen, fortsätter efter att lagen om Försäkringsinspektionen trätt i kraft att gälla till dess att Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.