84/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 8 § 2 mom., i 66 § 1 mom. det inledande stycket samt 1 punkten, 70, 72, 77 och 78 §, 79 § 2 mom., 81 § 1 mom., i 83 § 3 mom. det inledande stycket och 3 punkten, 4 mom., i 5 mom. det inledande stycket och 8 mom., 83 a § 1, 3 och 5 mom., 83 b §, 83 e § 4 mom., 90 §, 96 § 1 mom., 97 § 2 mom., 99 § 1 mom., 111 § 1 mom. 2 punkten, i 165 § 2 mom. det inledande stycket samt i 4 mom. det inledande stycket och 4 punkten, 167 och 168 § och 170 § 2 mom.,

av dessa lagrum 8 § 2 mom., 79 § 2 mom., 83 a § 3 och 5 mom., 83 b §, 83 e § 4 mom. och 111 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag 1322/1997, det inledande stycket i 83 § 3 mom. och 3 punkten, 4 mom., det inledande stycket i 5 mom. och 8 mom., 83 a § 1 mom. och 170 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1777/1995 och i 66 § 1 mom. det inledande stycket samt 1 punkten och de inledande styckena i 165 § 2 mom. och i 4 mom. samt 4 punkten sådana de lyder i lag 200/1998, samt

fogas till lagen nya 74 a, 74 c, 83 f och 172 a § som följer:

8 §

Tillgångarna och skulderna samt intäkterna och kostnaderna för en pensionskassa som bedriver lagstadgad verksamhet skall hållas åtskils i fråga om den lagstadgade verksamheten och annan verksamhet, så som vederbörande ministerium närmare bestämmer. Försäkringsinspektionen kan vid behov meddela anvisningar om hur de föreskrifter som vederbörande ministerium med stöd av denna paragraf har meddelat tillämpas på en pensionskassa.

66 §

En försäkringskassas revisor skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller försäkringskassan och som han i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) bryta mot stadgarna eller grunderna för försäkringskassan eller mot lagstiftningen om bedrivande av försäkringskasseverksamhet,


70 §

I fråga om kassans bokföring och bokslut iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om något annat inte följer av bestämmelserna i detta kapitel eller av vederbörande ministeriums eller Försäkringsinspektionens på försäkringsverksamhetens speciella karaktär baserade förskrifter.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom., 5―8 §, 3 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 6 och 7 §, 9―12 § samt 13 § 1 och 3 mom., 4 kap. 1―4 §, 5 § 3―5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 5 § 1 mom., 6―13 §, 16 och 17 § samt 19 och 20 § samt 6 och 7 kap. bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av en försäkringskassas bokslut.

72 §

Bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslutet skall bilda en helhet.

Styrelsen och verkställande direktören skall datera och skriva under bokslutet. Har en styrelsemedlem eller verkställande direktören framfört en avvikande mening om bokslutet skall ett uttalande som återger den fogas till bokslutet, om han så kräver.

Bokslutet skall tillställas revisorerna minst en månad före det ordinarie kassamötet.

74 a §

I balansräkningen upptas

1) fordringar till nominellt värde, likväl högst till det sannolika värdet,

2) värdepapper som utgör finansieringstillgångar och andra sådana finansieringsmedel till anskaffningsutgiften eller, om deras gängse värde på bokslutsdagen är lägre, till detta värde,

3) ansvarsskuld till ett värde som beräknats med beaktande av 79 § och 80 § 2 mom. samt vederbörande ministeriums och Försäkringsinspektionens föreskrifter, samt

4) övriga skulder till nominellt värde eller, om skulden är bunden vid index eller någon annan jämförelsegrund, till det högre belopp som den stiger till på grund av den förändrade jämförelsegrunden.

Om en kostnadsföring som har gjorts beträffande fordringar enligt 1 mom. 1 och 2 punkten visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

74 c §

En tillgång som överförs från en grupp av placeringstillgångarna eller anläggningstillgångarna till en annan skall åsättas det balansvärde som avses i 74 b §.

I en bilaga till balansräkningen skall balanspostvis uppges placeringstillgångarnas anskaffningsutgift och gängse värde.

Vederbörande ministerium meddelar närmar föreskrifter om uppskrivningarnas maximibelopp och Försäkringsinspektionen om fastställande av gängse värde för placeringar och anskaffningsutgiften för dem.

77 §

Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas vid upprättandet av en försäkringskassas resultaträkning och balansräkning samt om noterna till resultaträkningen och balansräkningen och om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut för försäkringskassor skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur detta kapitel, vederbörande ministeriums föreskrifter enligt 1 mom., bestämmelserna om försäkringskassors bokslut samt bokföringslagen och bokföringsförordningen (1339/1997) skall tillämpas på försäkringskassor.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av en försäkringskassa av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 3 mom. angivna bestämmelserna och föreskrifterna, om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av försäkringskassans verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en bestämmelse eller föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen, innan bestämmelsen eller föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från tiden för upprättande av bokslut, de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, noterna, verksamhetsberättelsens närmare innehåll, balansspecifikationerna och specifikationerna av noterna.

7 kap.

Försäkringspremier, ansvarsskuld och verksamhetskapital

78 §

För de försäkringspremier som skall betalas till en försäkringskassa eller för premieberäkningsgrunderna skall sökas Försäkringsinspektionens fastställelse, om inte annat bestäms någon annanstans i lag.

79 §

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som beror på framtida försäkringsfall enligt gällande förbindelser samt av övriga utgifter för dessa förbindelser, minskat med kapitalvärdet av framtida försäkringspremier. I fråga om en pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring betraktas som premieansvar också ett tilläggsförsäkringsansvar som syftar till att upprätthålla solvensen. Tilläggsförsäkringsansvaret kan användas till att täcka en förlust som uppkommit till följd av att grunderna för beräkning av ansvarsskulden ändrats samt till att täcka även andra förluster och till att nedsätta försäkringspremierna så som vederbörande ministerium bestämmer. Som premieansvar för pensionskassor som bedriver också annan än enbart lagstadgad pensionsförsäkring betraktas också sådant ansvar som är avsett för framtida förhöjningar av de försäkrades förmåner och som uppfyller de villkor som Försäkringsinspektionen bestämmer (indexförhöjningsansvar). Enligt grunderna för detta ansvar får ansvaret inte användas till att täcka annan förlust än en sådan som har uppkommit till följd av att grunderna för beräkning av ansvarsskulden ändrats.


81 §

I försäkringsverksamhet skall, om inte annat bestäms någon annanstans i lag, iakttas av Försäkringsinspektionen fastställda grunder, i vilka bestäms

1) hur ansvarsskulden beräknas, samt

2) om fribrev och återköp.


83 §

En försäkringskassa skall täcka ansvarsskulden med sådana slag av tillgångar som anges nedan i denna paragraf och som, värderade till gängse värde på sådana grunder som Försäkringsinspektionen har fastställt, räcker till för att täcka ansvarsskulden från vilken följande poster först har dragits av:


3) andra poster som av särskilda skäl får dras av i de fall som vederbörande ministerium bestämmer.

Ministeriet kan av särskilda skäl föreskriva att vissa tillgångar som hör till täckningen skall värderas med avvikelse från deras gängse värde.

Täckningen av ansvarsskulden skall, enligt vad som bestäms genom förordning och bestäms närmare med stöd av den, bestå av


Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av denna paragraf och av de bestämmelser som meddelats med stöd av den.

83 a §

Om i fråga om en pensionskassa som endast beviljar tilläggsförmåner tillgångarna enligt 83 § och med stöd av den meddelade författningar och föreskrifter i samband med bokslutet uppskattas varaktigt överstiga beloppet av pensionskassans ansvarsskuld och övriga skulder, får de tillgångar som motsvarar skillnaden med Försäkringsinspektionens samtycke återbetalas till delägare i pensionskassan eller, om kassans verksamhetssektor omfattar flera delägare, till alla delägare i relation till de försäkringstekniska ansvarsskulderna. Vederbörande ministerium kan vid behov meddela föreskrifter om att värdet av vissa tillgångar som hör till täckningen beräknas med avvikelse från tillgångarnas gängse värde vid uppskattningen av övertäckningen.


Om pensionskassans verksamhetskapital i fråga om verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare överskrider det fyrdubbla beloppet av den solvensgräns som avses i 83 d § 1 mom., kan den överskjutande delen under de förutsättningar som anges i nämnda paragraf med Försäkringsinspektionens samtycke återbetalas till delägarna. Vederbörande ministerium kan vid behov meddela föreskrifter om att vissa poster lämnas obeaktade i verksamhetskapitalet när den överskjutande delen uppskattas och att värdet av vissa tillgångar beräknas med avvikelse från deras gängse värde.


Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om ansökan enligt denna paragraf och om de uppgifter som skall lämnas i ansökan.

83 b §

Med pensionskassans verksamhetskapital i fråga om verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare avses det belopp med vilket pensionskassans tillgångar för denna verksamhet och andra därmed jämförbara förbindelser och säkerheter överskrider pensionskassans skulder och andra därmed jämförbara förbindelser som uppkommer i denna försäkringsverksamhet, på det sätt som bestäms genom förordning och bestäms närmare med stöd av den. Vid beräkningen av ansvarsskulden beaktas inte det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 79 § 2 mom.

83 e §

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om uppgörandet och inlämnandet av de planer som avses i 1―3 mom.

83 f §

Styrelsen för en försäkringskassa som avses i 83 § 1 mom. lagen om försäkringskassor skall göra upp en plan för placeringen av kassans tillgångar (placeringsplan). Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om placeringsplanen.

Täckningen av försäkringskassans ansvarsskuld skall förtecknas så som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare.

90 §

Försäkringskassan har rätt att i ett för allt betala ut ålders- eller familjepension eller på fribrev baserad invalidpension som är mindre än tio euro i månaden. Engångsbetalningen skall räknas ut enligt de föreskrifter som Försäkringsinspektionen meddelar, om inte annat bestäms någon annanstans i lag.

96 §

Tillsynen över och inspektionen av försäkringskassorna ankommer på Försäkringsinspektionen.


97 §

Kassan skall inom en skälig tid som vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen också andra för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag nödvändiga upplysningar om sin verksamhet än de som avses i 1 mom.


99 §

Om en försäkringskassa inte följer lag, sina stadgar, de för försäkring fastställda grunderna eller av vederbörande ministerium eller Försäkringsinspektionen med stöd av denna lag meddelade föreskrifter eller om grunderna för dess verksamhet inte längre stämmer överens med lag, skall Försäkringsinspektionen uppmana kassan att rätta till saken inom en utsatt tid som inte utan tvingande skäl får vara längre än sex månader.


111 §

En försäkringskassa skall träda i likvidation och upplösas,


2) om bokslutet utvisar underskott eller om ett eventuellt garantikapital eller en eventuell grundfond underskrider det i kassans stadgar fastställda beloppet och om underskottet inte har täckts eller garantikapitalet eller grundfonden uppbringats till fullt belopp under de två följande räkenskapsperioderna,


165 §

Utan hinder av 1 mom. har vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten till


Utöver vad som bestäms i 2 mom. får vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen använda uppgifter som omfattas av tystnadsplikten enligt denna paragraf endast för att


4) bemöta besvär som anförts över vederbörande ministeriums eller Försäkringsinspektionens beslut.


167 §

Vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen får publicera sådan statistik och därmed jämförbar information om försäkringskassornas verksamhet, ställning och utveckling som har gjorts upp på enhetliga grunder för alla kassor.

Var och en har rätt att ta del av försäkringskassors bokslut som vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen har i sin besittning.

168 §

Försäkringskassorna skall höra till försäkringskasseföreningen, som står under Försäkringsinspektionens tillsyn. Om de uppgifter för föreningen som har anknytning till denna lag, om föreningens förvaltning och om kassornas skyldighet att delta i dess utgifter bestäms i föreningens stadgar, som fastställs av vederbörande ministerium.

170 §

Försäkringsmatematikern vid en pensionskassa skall göra en försäkringsteknisk analys av pensionskassans tillstånd minst vartannat år eller oftare, om Försäkringsinspektionen anser det vara motiverat. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov anvisningar om uppgörande av analysen.


172 a §

Vad som i denna lag föreskrivs om socialoch hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium, gäller efter att lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999) trätt i kraft Försäkringsinspektionen, om något annat inte följer av 2 mom.

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 8 § 2 mom., 65 §, 70 § 1 mom., 72 b §, 74 a § 1 mom. 3 punkten, 74 b § 1 och 2 mom., 74 c § 3 mom., 77 §, 79 § 2 mom., 83 § 3 mom. 3 punkten, 4 mom., 5 mom. 11 punkten och 7 mom., 83 a § 1 och 3 mom., 83 d § 5 mom., 91 § 4 mom., 96 §, 97 § 2 och 3 mom., 99 § 1 mom., 132 § 2 och 3 mom., 165 § 2 och 4 mom., 167―169 § och 170 § 4 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och andra beslut som vederbörande ministerium har utfärdat om försäkringstillsyn och försäkringsinspektion och vilkas utfärdande enligt 172 a § överförs på Försäkringsinspektionen, fortsätter efter att lagen om Försäkringsinspektionen trätt i kraft att gälla till dess att Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.