44/1999

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 1999

Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 1998

Skattestyrelsen har

fogat till Skattestyrelsens beslut den 28 november 1997 om skattefria resekostnadsersättningar under 1998 (1171/1997) en ny 3 a § och en ny 14 a § som följer:

3 a §

Om arbetstagaren företar en resa till en i 71 § 1 mom. inkomstskattelagen (1170/1998) avsedd sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 6, 7 och 8 § samt till en sådan logiersättning som avses i 14 a §.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

14 a §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1999. Beslutet tillämpas på en resa eller den del av en resa som företas till en sekundär arbetsplats under år 1998.

Helsingfors den 25 januari 1999

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Anneli Nuoritalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.