35/1999

Given i Helsingfors den 22 januari 1999

Lag om ändring av 13 § lagen om studieledighet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 13 § lagen den 9 mars 1979 om studieledighet (273/1979), sådant detta lagrum lyder i lag 1178/1993, ett nytt 2 mom. som följer:

13 §

En arbetsgivare som enligt lagen om kollektivavtal (436/1946) är bunden av ett kollektivavtal får tillämpa de kollektivavtalsbestämmelser som utfärdats med stöd av 1 mom. också på de arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtalet, men i vilkas arbetsförhållanden bestämmelserna i kollektivavtalet annars skall iakttas. Också en arbetsgivare som enligt 17 § 1 och 2 mom. lagen om arbetsavtal (320/1970) är skyldig att iaktta kollektivavtalet får tillämpa de nämnda kollektivavtalsbestämmelserna i de ar betsförhållanden där han skall iaktta ett allmänt bindande kollektivavtal, om inte tillämpningen av bestämmelsen förutsätter ett lokalt avtal. Har så överenskommits i ett arbetsavtal, får sådana bestämmelser i kollektivavtalet efter att detta har upphört att gälla och tills ett nytt kollektivavtal träder i kraft iakttas i de arbetsförhållanden i vilka bestämmelserna skulle få tillämpas om kollektivavtalet fortfarande vore i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

RP 253/1998
ApUB 16/1998
RSv 244/1998

Helsingfors den 22 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.