33/1999

Given i Helsingfors den 22 januari 1999

Lag om ändring av 28 och 47 j § lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/1970) 28 § 2 mom. och 47 j § 2 mom., av dessa lagrum 47 j § 2 mom. sådant det lyder i lag 595/1991, som följer:

28 §
Lön för sjukdomstid

Arbetstagarens rätt enligt 1 mom. får begränsas endast genom kollektivavtal. En arbetsgivare som enligt lagen om kollektivavtal (436/1946) är bunden av kollektivavtal får tillämpa en bestämmelse i kollektivavtalet också på de arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtalet, men i vilkas arbetsförhållanden bestämmelserna i kollektivavtalet annars skall iakttas. Också en arbetsgivare som enligt 17 § 1 och 2 mom. är skyldig att iaktta kollektivavtalet får tillämpa de nämnda kollektivavtalsbestämmelserna i de arbetsförhållanden där han skall iaktta ett allmänt bindande kollektivavtal, om inte tillämpningen av bestämmelsen förutsätter ett lokalt avtal. Har så överenskommits i ett arbetsavtal, får en sådan bestämmelse i kollektivavtalet efter att detta har upphört att gälla och tills ett nytt kollektivavtal träder i kraft, iakttas i de arbetsförhållanden i vilka bestämmelsen skulle få tillämpas om kollektivavtalet fortfarande vore i kraft.


47 j §
Stadgandenas tvingande natur

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande centralorganisationer har rätt att genom kollektivavtal komma överens om något annat än vad som bestäms i detta kapitel och i 37 § 3 mom. De arbetsgivar- och arbetstagarföreningar som har hela landet som verksamhetsområde har rätt att genom kollektivavtal, utom vad beträffar 47 f §, komma överens om något annat än vad som bestäms ovan i detta kapitel och i 37 § 3 mom. Arbetsgivare som enligt lagen om kollektivavtal är bundna vid ett sådant kollektivavtal får tillämpa dylika avtalsbestämmelser även på de arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtalet, men beträffande vilkas arbetsförhållanden bestämmelserna i kollektivavtalet i övrigt skall tillämpas. Också en arbetsgivare som enligt 17 § 1 och 2 mom. är skyldig att iaktta kollektivavtalet får tillämpa de nämnda kollektivavtalsbestämmelserna i de arbetsförhållanden där han skall iaktta ett allmänt bindande kollektivavtal, om inte tillämpningen av bestämmelsen förutsätter ett lokalt avtal. Har så överenskommits i ett arbetsavtal, får en sådan bestämmelse i kollektivavtalet, efter att detta har upphört att gälla och tills ett nytt kollektivavtal träder i kraft, iakttas i de arbetsförhållanden i vilka bestämmelserna skulle få tillämpas om kollektivavtalet fortfarande vore i kraft.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

RP 253/1998
ApUB 16/1998
RSv 244/1998

Helsingfors den 22 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.