31/1999

Utfärdat i Helsingfors den 21 januari 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om åkerskiftesregistret

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 5 § lagen den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller åkerskiftesregistret, som är ett i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) avsett funktionellt underregister till landsbygdsnäringsregistret. Vid registerföringen skall nämnda lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.

2 §
Definition

Åkerskiftesregistret är ett sådant alfanumeriskt system för identifiering av jordbruksskiftena som avses i artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen.

3 §
Registrets ändamål

Åkerskiftesregistret används inom jordbruksförvaltningen vid förvaltning, övervakning, planering och rapportering av stöd.

4 §
Registrets innehåll

I åkerskiftesregistret införs, utöver uppgiften om var lägenhetens driftscentrum är beläget, följande uppgifter om basskiftena:

1) signum,

2) areal,

3) gränsernas läge,

4) omkrets, samt

5) typ av gränslinje.

5 §
Framställning av basskifteskartor med hjälp av åkerskiftesregistret

Basskifteskartor som innehåller uppgifter om lägenhetens driftscentrum och basskiften framställs i pappersform på de grunder som jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmer.

Om ägaren eller innehavaren till ett basskifte vill få basskifteskartan i någon annan form än på papper, tas en separat avgift ut för en eventuell överlåtelse, i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och det beslut som jord- och skogsbruksministeriet fattat med stöd av den.

6 §
Utlämnande av uppgifter till utomstående

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar med stöd av lagen om landsbygdsnäringsregistret om utlämnande av uppgifter i åkerskiftesregistret till utomstående.

7 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 27 januari 1999. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

1) Rådets förordning (EEG) nr 3508/92, EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 1
2) Rådets förordning (EG) nr 165/94, EGT nr L 24, 29.1.1994, s. 6
3) Rådets förordning (EG) nr 3233/94, EGT nr L 338, 28.12.1994, s. 13
4) Rådets förordning (EG) nr 3235/94, EGT nr L 338, 28.12.1994, s. 16
5) Rådets förordning (EG) nr 3072/95, EGT nr L 329, 30.12.1995, s. 18
6) Rådets förordning (EG) nr 1577/96, EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 4
7) Rådets förordning (EG) nr 2466/96, EGT nr L 335, 24.12.1996,s. 1
8) Rådets förordning (EG) nr 820/97, EGT nr L 117, 7.5.1997, s. 1

Helsingfors den 21 januari 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.