19/1999

Utfärdat i Helsingfors den 14 januari 1999

Finansministeriets beslut om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 1998

Finansministeriet har med stöd av 5 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) beslutat:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 1998 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i detta beslut.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 1998 används följande utdelning:

Statsskatt 38,19 %
Kommunalskatt 52,24 %
Kyrkoskatt 3,27 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie 6,30 %
3 §

För redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 1998 beräknas kommunernas utdelning så, att den kommunalskatt som fastställts vid beskattningen för skatteåret 1997 ändras till ett beräknat antal skatteören för varje enskild kommun genom att tillämpa inkomstskatteprocenten för varje kommun. Det antal skatteören som fås på detta sätt justeras med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 1998 och den 1 januari 1997. På det antal skatte ören som justerats på detta sätt tillämpas kommunens inkomstskatteprocent för 1998 och utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av 1998 års uttaxering per kyrkoskatteöre på antalet skatteören.

4 §

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i januari 1999, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med februari 1998 till december 1998 korrigeras.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 20 januari 1999.

Helsingfors den 14 januari 1999

Minister
Jouko Skinnari

Äldre finanssekreterare
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.