9/1999

Given i Helsingfors den 15 januari 1999

Lag om ändring av 3 och 6 § lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1974 om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) 3 § 4 mom. och 6 § 1 mom. samt

fogas till 3 § ett nytt 5 mom. som följer:

3 §

Om förhandlingsproceduren samt om förfarandet för tryggande av arbetsfreden eller om annat sådant förfarande kan ett särskilt avtal (huvudavtal) ingås. I huvudavtalet kan bestämmas om förhandlingsproceduren även i sådana frågor som gäller villkoren i ett anställningsförhållande och om vilka avtal inte kan ingås. Likaså kan ett särskilt avtal ingås om den procedur som i samarbetet mellan en församling eller en kyrklig samfällighet och tjänsteinnehavarna skall iakttas vid skötseln av personalfrågor (allmänt avtal).

Genom ett allmänt avtal som avses i 4 mom. får avvikelse inte göras från procedurer som anges i någon annan lag eller förordning. I övrigt gäller om avtal som nämns i 4 mom. vad som bestäms om tjänstekol lektivavtal, om inte något annat följer av 6 § 1 mom.

6 §

Ett tjänstekollektivavtal som inte har ingåtts för viss tid kan av den som är part i avtalet sägas upp att upphöra tre månader från uppsägningen, om inte något annat är överenskommet om uppsägningstiden. Ett tjänstekollektivavtal som har ingåtts för längre tid än fyra år gäller efter fyra år såsom ett tjänstekollektivavtal vars giltighetstid inte är bestämd. Vad som bestäms ovan gäller även huvudavtal och allmänt avtal. Uppsägningstiden för dessa är dock sex månader.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

RP 215/1998
FvUB 13/1998
RSv 186/1998

Helsingfors den 15 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.