7/1999

Utfärdat i Helsingfors den 11 januari 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning och registrering av nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), 5 § lagen den 29 december 1994 om landbygdsnäringsregistret (1515/1994) och 5 och 12 § lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), av dem 5 § i den sistnämnda lagen sådan den lyder delvis ändrad i lag 424/1994 och 12 § i den sistnämnda lagen sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 809/1992 och 424/1994, beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar i detta beslut bestämmelser om den märkning och registrering av nötkreatur som krävs i Europeiska gemenskapens rättsakter. Detta beslut skall iakttas vid verkställighet av följande av Europeiska gemenskapens rättsakter:

1) rådets förordning (EG) nr 820/97 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter,

2) kommissionens förordning nr 2628/97 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 820/97 vad gäller övergångsbestämmelser under systemets igångsättningsperiod för identifiering och registrering av nötkreatur,

3) kommissionens förordning (EG) nr 2629/97 on närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 820/97 avseende öronmärken, register på anläggningarna samt pass, inom ramen för systemet för identifiering och registrering av nötkreatur,

4) kommissionens förordning (EG) nr 2630/97 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 820/97 när det gäller miniminivån för de kontroller som skall utföras inom ramen för systemet för identifiering och registrering av nötkreatur,

5) kommissionens förordning (EG) nr 494/98 om närmare föreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 820/97 vad gäller tillämpningen av administrativa minimipåföljder inom ramen för systemet för identifiering och registrering av nötkreatur.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) nötdjur nötkreatur som avses i rådets förordning (EG) nr 820/97,

2) nötdjurshållare djurhållare som avses i rådets förordning (EG) nr 820/97,

3) anläggning en sådan anläggning som avses i rådets förordning (EG) nr 820/97,

4) förflyttning av nötdjur tillfällig eller permanent överlåtelse av levande nötdjur från en anläggning till en annan, oberoende av om djuren byter ägare i samband med förflyttningen,

5) centralregister datalager eller en helhet av olika datalager, där de uppgifter som avses i rådets förordning (EG) 820/97 ingår,

6) händelse födelse, död, slakt, avlivning, överlåtelse, mottagande av nötdjur eller annan sådan händelse som enligt Europeiska gemenskapens i 1 § avsedda lagstiftning eller enligt detta beslut skall anmälas till centralregistret,

7) anmälan förmedling av sådana uppgifter om händelser som avses i detta beslut till centralregistret,

8) registertjänst samling, kontroll, lagring, bearbetning och analysering av sådan information som avses i rådets förordning (EG) 820/97 samt sammanställning av denna information med andra informationskällor, vidarebefordran eller annan behandling eller förvaring av denna information,

9) den som erbjuder registertjänst företag, samfund eller myndighet som jord- och skogsbruksministeriet har förordnat att sköta registertjänsten eller -tjänsterna,

10) händelseutdrag ett dokument, enligt en modell som jord- och skogsbruksministeriet har godkänt, som den som erbjuder registertjänst regelbundet sänder till djurägaren och ur vilket framgår alla de anmälningar som djurägaren har gjort till centralregistret och all den information som ingått i anmälningarna i den form som den har lagrats i centralregistret,

11) födelseidentifikation ett 9-siffrigt identifikationsnummer i enlighet med rådets förordning (EG) nr 820/97 som ges ett nötdjur ur centralregistret och som finns tryckt i djurets öronmärke,

12) öronmärke ett sådant officiellt öronmärke eller öronmärkespar som avses i rådets förordning (EG) nr 820/97, kommissionens förordning (EG) nr 2629/97 och bilaga 1 till detta beslut och som används för märkning och identifiering av nötdjur,

13) nötdjursregister ett sådant register som avses i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 820/97.

2 kap.

Förflyttning av nötdjur

3 §
Förflyttning av nötdjur

En nötdjurshållare får överlåta eller ta emot endast nötdjur som har märkts och registrerats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 820/97 och detta beslut.

4 §
Nötdjurspass

Ett nötdjurspass är ett officiellt identifikationsdokument utfärdat i enlighet med bilaga 2, vilket jord- och skogsbruksministeriet beviljar nötdjurshållaren på ansökan. Om bruket av passet i samband med export av nötdjur bestäms särskilt.

3 kap.

Märkning av nötkdjur

5 §
Öronmärke

För märkning av nötdjur får endast öronmärken enligt bilaga 1 användas. Öronmärkenas tillverkare och leveranssätt skall vara godkända av jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov bestämmelser om tillverkning och leverans av öronmärken.

6 §
Användning av gamla öronmärken

Ett öronmärke (1995 års öronmärke) enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut om registrering och märkning av nötkreatur (279/95) kan användas för nötdjur som fötts före den 1 januari 2000, om ett par till märket (ett kompletterande märke) har beställts före den 1 september 1998. Sådana 1995 års öronmärken, till vilka ett kompletterande märke inte har beställts före detta datum är ogiltiga från och med den 1 januari 1999 och får inte användas för märkning av nötdjur efter detta. Sådana 1995 års öronmärken, till vilka kompletterande märken har beställts inom utsatt tid är ogiltiga från och med den 1 februari 2000, om inte anmälan om att de fästs i örat på ett nötdjur har gjorts till centralregistret före det.

Den som erbjuder registertjänst och som för centralregistret skall göra en anteckning om öronmärkets ogiltighet i centralregistret och sända en förteckning över ogiltiga öronmärken till vederbörande nötdjurshållare inom tio dygn efter det att öronmärket blivit ogiltigt.

Nötdjurshållaren skall förstöra sådana ogiltiga öronmärken som är i hans ägo genom att klippa varje del i minst tre delar.

7 §
Fästande av öronmärken

Nötdjurshållaren skall sörja för att de nötdjur som permanent eller tillfälligt är i hans ägo är märkta enligt rådets förordning (EG) nr 820/97 och bilaga 1 till detta beslut. Öronmärkena skall fästas i nötdjurets öra inom 30 dygn från dess födelse. Från och med den 1 januari 2000 skall öronmärkena fästas i nötdjurets öra inom 20 dygn från dess födelse.

8 §
Korrigering av felaktig öronmärkning

Nötdjurshållaren skall för att ersätta ett skadat, felaktigt fäst eller förlorat öronmärke beställa ett nytt öronmärke (ersättande märke) försett med det ursprungliga födelseidentifikationen. Det ersättande märket skall genast fästas i örat på det nötdjur som är registrerat med denna födelseidentifikation. Ett skadat eller felaktigt märke skall genast tas bort när det ersättande märket finns till förfogande och klippas i minst tre delar för att förhindra att det används åter.

9 §
Anmälan till centralregistret

Anmälan om att ett öronmärke fästs på ett nötdjur skall göras till centralregistret inom 15 dygn och från och med den 1 januari 2000 inom sju dygn efter det att öronmärket fästs.

10 §
Vidareöverlåtelse av öronmärken

Oanvända eller använda öronmärken får inte överlåtas vidare utan de skall antingen fästas i ett levande djurs öra eller förstöras på den anläggning som har beställt dem.

11 §
Förstöring av öronmärken

Nötdjurshållaren svarar för förstöring av öronmärken från nötdjur som dött, avlivats eller slaktats på gården. Slakteriet svarar för att öronmärken från djur som slaktats där förstörs. Innehavaren av öronmärken svarar för att sådana öronmärken som är ogiltiga, som förlorats eller som av annan orsak avlägsnats eller är överflödiga förstörs. För förstöring av öronmärken av nötdjur som dött under transport eller öronmärken som förlorats under transport svarar transportfordonets förare.

Öronmärken som skall förstöras skall klippas i minst tre delar.

4 kap.

Nötdjursregister

12 §
Nötdjursregistrets innehåll

Som nötdjursregister skall användas sådana i 17 § 1 mom. 1 och 2 punkten avsedda rapporter som fylls i för hand eller en aktuell utskrift ur centralregistret vilken uppfyller kraven i artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 2629/97.

Det som bestäms i 1 mom. tillämpas inte på det nötdjursregister som slakterierna, slaktarna, slaktplatserna och nötkreatursförmedlarna för. Dessa nötdjurshållare skall föra ett nötdjursregister ur vilket följande uppgifter om alla de nötdjur som varit i anläggningen under de senaste tre åren framgår:

1) födelseidentifikation,

2) tidigare anläggning,

3) vad gäller förmedlare följande anläggning,

4) mottagningsdatum,

5) vad gäller förmedlare överlåtelsedatum,

6) vad gäller förmedlare transportfordonets eller transportfordonens registernummer, samt

7) vad gäller slakterier och slakteriplatser slaktdatum.

13 §
Utlämnande av information

Den information som ingår i nötdjursregistret skall på anmodan överlåtas till jordoch skogsbruksministeriet eller till den övervakningsmyndighet som avses i jord- och skogsbruksministeriets beslut om övervakning av identifiering och registering av nötkreatur (12/VLA/1998).

14 §
Lagring av information

Informationen i nötdjursregistret skall lagras i minst tre år räknat från den sista händelsen som antecknats i registret. Händelseutdragen skall lagras till slutet av följande kalenderår.

5 kap.

Centralregister

15 §
Förande av register

Centralregistret är ett funktionellt underregister till det landsbygdsnäringsregister som avses i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) och vid förande av registret skall den nämnda lagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.

16 §
Händelser som skall anmälas till registret

Nötdjurshållaren skall till centralregistret anmäla de händelser som räknas upp i bilaga 3. Vid anmälan skall de tidsfrister som ges i bilagan iakttas.

17 §
Rapporter från centralregistret

Den som erbjuder registertjänst och som upprätthåller centralregistret skall sköta om att följande rapporter sänds:

1) minst en gång om året en förteckning till varje nötdjurshållare över de nötdjur som enligt centralregistret har funnits på anläggningen under det senaste året,

2) med två månaders intervall ett händelseutdrag till varje nötdjurshållare, i vilket uppräknas de händelser som anmälts efter det senaste händelseutdraget, och

3) övriga rapporter som jord- och skogsbruksministeriet särskilt bestämmer.

De förteckningar som nämns i 1 mom. 1 och 2 punkten behöver inte sändas till slakterierna, slaktarna, slaktplatserna eller nötkreatursförmedlarna eller transportfordonens förare.

18 §
Utlämnande av registeruppgifter

Vid överlåtelse av uppgifter ur centralregistret skall bestämmelserna i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) iakttas. Den som erbjuder registertjänst och som upprätthåller centralregistret är skyldig att föra förteckning över de tillstånd att överlåta information som jord- och skogsbruksministeriet beviljat och över de medgivanden som nötdjurshållarna givit.

En nötdjurshållare är berättigad att ur centralregistret få all information som gäller nötdjurets ursprung genast då nötdjuret övergått i hans ägo och han har gjort anmälan om mottagande av djuret till centralregistret.

6 kap.

Övervakning

19 §
Myndigheter

Sådana kontrollörer som avses i jord- och skogsbruksministeriets beslut om övervakning av identifiering och registrering av nötkreatur (12/VLA/1998), jord- och skogsbruksministeriet, länsveterinärerna, kommunalveterinärerna och sådana tjänstemän som jord- och skogsbruksministeriet särskilt förordnat övervakar att bestämmelserna i detta beslut iakttas.

20 §
Övervakning av centralregistret

Jord- och skogsbruksministeriet övervakar förandet av centralregistret.

21 §
Övervakning i anläggningen

Jord- och skogsbruksministeriet leder och styr övervakningen i anläggningen på sådant sätt som bestäms i jord- och skogsbruksministeriets beslut om övervakning av identifiering och registrering av nötkreatur (12/VLA/ 1998).

Jord- och skogsbruksministeriet kan förordna vederbörande besiktningsveterinär att utföra övervakning i slakterier och på slaktplatser.

22 §
Övervakning av tidsfrister och betalningar

Jord- och skogsbruksministeriet övervakar att de tidsfrister som fastställts för anmälningar iakttas samt att sådana avgifter som uppbärs för uppgifter enligt detta beslut betalas.

23 §
Utfärdande av begränsningsföreskrifter

Länsveterinären kan, utöver vad som bestäms i jord- och skogsbruksministeriets beslut om övervakning av identifiering och registrering av nötkreatur (12/VLA/1998), utfärda begränsningsföreskrifter som gäller ett enskilt djur eller hela anläggningen då

1) ett nötdjur har tagits emot från en anläggning, som har meddelats begränsningsföreskrifter med stöd av detta beslut eller beslut 12/VLA/1998, eller

2) ett nötdjur som är bristfälligt registrerat eller märkt har mottagits till anläggningen.

24 §
Återkallande av begränsningsföreskrifter

Länsveterinären skall återkalla de begränsningsföreskrifter som med stöd av detta beslut meddelats en anläggning eller ett enskilt nötdjur genast då det med stöd av den utredning övervakningsmyndigheterna gjort kan fastställas att den brist eller underlåtenhet som låg till grund för begränsningsföreskrifterna har korrigerats och att syftet med och funktionsdugligheten hos det märknings- och registreringssystem som avses i detta beslut inte riskeras om nötdjuret förflyttas till eller från anläggningen.

7 kap.

Särkilda bestämmelser

25 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 januari 1999. Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 6 mars 1995 om registrering och identifiering av nötkreatur (279/1995). Åtgärder som verkställighet av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Rådets förordning 97/820/EG, EGT nr L 117, 7.5.1997, s. 1, kommissionens förordning 97/2628/EG, EGT nr L 354, 30.12.1997, s. 17, kommissionens förordning 97/2629/EG, EGT nr L 354, 30.12.1997, s. 19

Helsingfors den 11 januari 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Päivi Virtanen

Öronmärkets modell och innehåll Nötdjurspass Händelser som skall anmälas till centralregistret, innehållet i anmälningarna och tidsfristerna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.