1210/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 48 § 2, 3 och 6 mom., 54 §, 55 § 2 mom. och 63 §,

av dessa lagrum 48 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1323/1997, som följer:

48 §

Den i 1 mom. avsedda säkerheten (understödsavgiftssäkerhet) skall utgöras av tillgångar och förbindelser som godkänns som täckning enligt 46 §. Understödsavgiftssäkerhetens minimibelopp är fyra tolftedelar av pensionsstiftelsens ansvarsutgift under ett år. Med ansvarsutgiften under ett år avses det sammanlagda beloppet av utbetalningar av pension och förändringen i pensionsansvaret under ett räkenskapsår. Om det i pensionsstiftelsens stadgar bestäms att understödsavgifter skall betalas oftare än var fjärde månad, minskas understödsavgiftssäkerhetens minimibelopp med ett belopp som motsvarar ändringen av betalningsintervallen. Understödsavgiftssäkerhetens minimibelopp är dock alltid minst 84 000 euro och högst 15 procent av pensionsstiftelsens pensionsansvar.

När stiftelsens verksamhet inleds, skall säkerheten gradvis utökas till sitt minimibelopp enligt 2 mom. inom loppet av fyra år så att säkerhetens värde vid utgången av varje kalenderår utgör minst antalet fjärdedelar av säkerhetens minimibelopp enligt det antal kalenderår som har förflutit efter det att stiftelsen har inlett sin verksamhet. Säkerhetens värde skall dock alltid vara minst 84 000 euro.


Beloppet i euro i 2 och 3 mom. kan genom förordning ändras att motsvara den allmänna prisutvecklingen.


54 §

Pensionsstiftelsen har rätt att som ett engångsbelopp betala ut ålders- eller familjepension eller på fribrev baserad invalidpension som är mindre än 20 euro i månaden och med pensionstagarens samtycke mindre än 40 euro i månaden. Engångsbetalningen skall räknas ut enligt de grunder som vederbörande ministerium bestämmer.

55 §

Om en förmån som avses i 1 mom. av skäl som beror på förmånstagaren inte har kunnat betalas i rätt tid är pensionsstiftelsen inte skyldig att betala förmånen förhöjd för en längre tid än från den dag då hindret, enligt vad pensionsstiftelsen känner till, har upphört. Om betalningen av en förmån försenas till följd av en lagbestämmelse, på grund av ett avbrott i de allmänna kommunikationerna eller i den allmänna betalningsrörelsen eller till följd av något liknande övermäktigt hinder, är pensionsstiftelsen inte skyldig att betala förmånen förhöjd för det dröjsmål som orsakas av ett sådant hinder. En förmånsförhöjning som understiger fem euro behöver inte betalas.


63 §

De belopp i euro som anges i 54 § och 55 § 2 mom. skall kalenderårsvis justeras enligt det löneindex som årligen fastställs för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare. Det justerade beloppet avrundas till närmaste tio cent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Lagens 54 § gäller till och med den 31 mars 1999.

De belopp i euro som anges i 7 kap. motsvarar det för 1998 fastställda indexpoängtalet enligt 63 §.

De belopp som i denna lag anges i euro kan utan hinder av 48 § 2 och 3 mom., 54 § och 55 § 2 mom. anges i finska mark till och med den 31 december 2001. I euro angivna belopp omvandlas till finska mark enligt den slutliga växelkurs som Europeiska unionens råd gett på basis av artikel 109 l.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

RP 233/1998
EkUB 31/1998
RSv 204/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.