1194/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Förordning om ändring av 2 § förordningen om grundläggande utbildning

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 20 november 1998 om grundläggande utbildning (852/1998) 2 § 2 mom. samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Bildande av undervisningsgrupper

I undervisning som ges elever som intagits eller överförts till sådana specialundervisning som avses i 17 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning (628/1998) får undervisningsgruppen, med de undantag som bestäms nedan, omfatta högst tio elever. Maximistorleken på undervisningsgruppen kan överskridas om detta är motiverat på grund av elevernas förutsättningar eller det arbetssätt som används i undervisningen och arrangemanget inte äventyrar uppnåendet av målen för undervisningen.

I undervisning som ges elever som omfattas av sådan förlängd läroplikt som avses i 25 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning får undervisningsgruppen omfatta högst åtta elever. En undervisningsgrupp som bildas av mycket gravt utvecklingsstörda elever får dock omfatta högst sex elever. Om undervisningen för en sådan elev som avses i detta moment ges tillsammans med andra elever än sådana som avses i detta moment eller i 2 mom., får undervisningsgruppen omfatta högst 20 elever.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.