1184/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gymnasielagen av den 21 augusti 1998 (629/1998) 10 § 1 och 2 mom., 43 § 3 mom. och 44 § som följer:

10 §
Timfördelning och grunderna för läroplanen

Statsrådet beslutar om de allmänna riksomfattande målen för gymnasieutbildningen samt om hur den tid som används för undervisningen skall fördelas mellan undervisning i olika ämnen, ämnesgrupper och studiehandledning (timfördelning).

Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för och det centrala innehållet i de olika läroämnena, ämnesgrupperna och ämneshelheterna samt studiehandledningen (grunderna för läroplanen).


43 §
Övergångsbestämmelse som gäller personalen

Avgångsåldern för tjänsteinnehavare och befattningshavare, arbetstagare och timlärare är 65 år också när pensionsåldern enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft är lägre än nämnda ålder.

44 §
Övergångsbestämmelse som gäller vuxenstuderande

Den frivillighet i fråga om gymnastik och hälsokunskap samt konst- och färdighetsämnen som avses i bestämmelsen i tredje meningen i 7 § 2 mom. samt den rätt att välja religion eller livsåskådningskunskap som avses i 9 § 5 mom. tillämpas på de studerande som inleder studierna efter det att denna lag har trätt i kraft. På studerande som har inlett studierna innan denna lag träder i kraft tillämpas vad som bestäms i lagen och förordningen om vuxengymnasier och bestäms med stöd av dem när denna lag träder i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 150/1998
KuUB 13/1998
RSv 192/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.