1176/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Förordning om finansiering av arbetslöshetsförmåner

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 23, 24 och 27 § lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998):

1 §
Arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som skall redovisas till grundskyddet

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer det belopp av arbetslöshetsförsäkringspremieintäkten som Arbetslöshetsförsäkringsfonden årligen skall redovisa till folkpensionsanstalten. Innan beloppet fastställs skall ministeriet inhämta ett utlåtande av Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Avgiften bestäms genom att beloppet av följande års beräknade intäkt av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie multipliceras med det procenttal som motsvarar förhållandet mellan lönesummorna för de löntagare som inte hör till arbetslöshetskassorna och lönesummorna för alla löntagare. Detta procenttal fastställer ministeriet utifrån det nyaste material som använts för inkomstfördelningsstatistiken och som baserar sig på Statistikcentralens uppgifter.

Vid bestämmandet av den i 2 mom. avsedda beräknade intäkten för följande år beaktas skillnaden mellan föregående års motsvarande beräknade intäkt och den faktiska intäkten av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt Arbetslöshetsförsäkringsfondens bokslut.

2 §
Erläggande av redovisning

Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall på basis av den fastställda avgiften varje månad betala ett förskott i lika stora poster på det belopp som skall redovisas.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer förskottsbeloppen och förmedlar förskotten till folkpensionsanstalten. För detta ändamål har social- och hälsovårdsministeriet rätt att den första vardagen i varje månad debitera Arbetslöshetsförsäkringsfondens konto med ett belopp som motsvarar förskottet.

3 §
Överföringsavgift

Vid bestämmandet av överföringsavgiften jämförs statens och Arbetslöshetsförsäkringsfondens finansieringsandelar av de i 1 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) avsedda förmåner som betalats 1999 och 2000 med de belopp statens och centralkassan för arbetslöshetskassornas finansieringsandelar av de nämnda utgifterna hade uppgått till enligt den lagstiftning som gällde 1998. Vid jämförelsen hämtas uppgifter om arbetslöshetskassornas utgifter för förmånerna under året i fråga från arbetslöshetskassornas statistik över utbetalda förmåner samt övriga uppgifter om utgifterna för förmånerna från Arbetslöshetsförsäkringsfondens bokslut. Åren 1999 och 2000 beaktas som intäkt av arbetslöshetsförsäkringspremierna de premier som enligt Arbetslöshetsförsäkringsfondens bokslut under året redovisats till fonden, på så sätt att intäkter som hänför sig till en tidpunkt före 1998 dras av från intäkten av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

Statsrådet fastställer, på framställning av social- och hälsovårdsministeriet, före utgången av augusti följande kalenderår beloppet av överföringsavgiften för året i fråga. Överföringsavgiften skall betalas inom september följande år. Om beloppet av den överföringsavgift som skall betalas till staten eller Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall bedömas som betydande enligt prognoserna för året i fråga, kan statsrådet bestämma att förskott på överföringsavgiften skall betalas på så sätt att en del av förskottet betalas redan under det aktuella året. I fråga om beloppet av överföringsavgiften och beslut om förskott skall ett utlåtande inhämtas av Arbetslöshetsförsäkringsfonden minst en månad före statsrådets beslut.

4 §
Arbetspensionstilläggspremie till statens pensionsfond

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar varje år till statens pensionsfond en av socialoch hälsovårdsministeriet fastställd premie enligt 3 § 2 mom. lagen om statens pensionsfond (1372/1989), inom den tid ministeriet bestämmer.

Premien bestäms genom att det ansvar och de kostnader som beaktandet av arbetslöshets- och utbildningstid förorsakar för de statsanställdas del fastställs med iakttagande av 12 c § lagen om pension för arbetstagare (395/1961). Av detta belopp fastställs som den premie Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall betala ett belopp som motsvarar den till Arbetslöshetsförsäkringsfonden under ifrågavarande år redovisade, av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie influtna intäktens andel av hela den redovisade intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremien, på så sätt att de intäkter som hänför sig till en tidpunkt före 1998 dras av från intäkten av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Förordningens 2 § gäller till utgången av 1999. Förordningens 1 § 3 mom. tillämpas inte när den beräknade intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremien för 1999 bestäms.

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.