1175/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 25 § och 29 § 2 mom.,

av dessa lagrum 25 § sådan den lyder i lag 1401/1997, samt

fogas till lagen en ny 16 b §, till 19 §, sådan den lyder i lag 1537/1993, temporärt ett nytt 7 mom. och till lagen en ny 29 a § som följer:

4 kap.

Särskilda förutsättningar för erhållande av dagpenning avvägd enligt förtjänsten

16 b §
Rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten för den som arbetar inom sjöfarten (tilläggsförsäkring)

En i Finland bosatt arbetstagare som utför i sjömanslagen (423/1978) avsett arbete på ett utländskt handelsfartyg i utrikesfart har rätt till arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten enligt bestämmelserna om löntagare i denna lag, om den arbetslöshetskassa vars medlem han är på de villkor och grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt har ordnat tilläggsförsäkring. På finansieringen av tilläggsförsäkringen tillämpas bestämmelserna om statsandel i 2 kap. lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998). Till övriga delar ansvarar arbetslöshetskassan i fråga för finansieringen av tilläggsförsäkringen.

Utan hinder av 23 § 1 mom. och 24 § har social- och hälsovårdsministeriet rätt att fastställa beloppet av och grunderna för bestämmandet av en förmån som betalas i form av en sådan tilläggsförsäkring som avses i 1 mom. Det fulla beloppet får dock inte vara större än vad som i lagen bestäms om beloppet av arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten.

19 §
Längden av perioden för den jämkade dagpenningen

I maximibeloppen och maximitiderna enligt 1 och 2 mom. inräknas dock inte jämkad dagpenning som utbetalas för 1999.

25 §
Förhöjning av förmånerna

De i 22 och 24 § angivna markbeloppen justeras så som lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/1956) bestämmer. Markbeloppen avrundas till fulla mark så att den överskjutande delen lämnas obeaktad.

29 §
Rätt att erhålla vissa uppgifter

Vederbörande ministerium har rätt att av de myndigheter på vilka verkställigheten av denna lag ankommer, skattestyrelsen, folkpensionsanstalten, penninginrättningar som betalar ut förmåner samt arbetslöshetskassor få uppgifter som behövs vid tillsynen över verkställigheten av denna lag.


29 a §
Register över förmånstagare

Registret över förmånstagare är ett permanent personregister vid vederbörande ministerium som används för skötsel av uppgifter som hänför sig till tillsynen över verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa och till statistikföringen samt beredningen och uppföljningen av lagstiftning som gäller arbetslöshetsförmånerna.

I registret får insamlas och registreras nödvändiga uppgifter som finns i systemen för utbetalning av arbetslöshetsförmånerna och som gäller dem som erhållit sådana förmåner som arbetslöshetskassorna betalar ut, de förmåner som har betalts till dem och grunderna för betalningen av förmånerna.

Uppgifterna i registret över förmånstagare utplånas när det konstaterats att en uppgift är onödig med tanke på registrets ändamål.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 223/1998
ShUB 34/1998
RSv 241/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.