1170/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 24 § 4 mom., 33 § 1 mom., 34 § 1 och 4 mom., 53 § 1 mom. 7 punkten, 71 § 1 mom., 82 § 1 mom. 4 punkten, 93 § 1 mom., 124 § 2 och 3 mom. samt 143 § 7 mom.,

av dessa lagrum 24 § 4 mom. och 143 § 7 mom. sådana de lyder i lag 475/1998, 53 § 1 mom. 7 punkten sådan den lyder i lag 1465/1994, 82 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 352/1995, 93 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1263/1997 och 124 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 533/1998, samt

fogas till 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1383/1997, ett nytt 6 mom., till 53 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 1465/1994, en ny 8 punkt, till lagen en ny 58 a § och till 93 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1263/1997, ett nytt 4 mom., som följer:

24 §
Ändringar av verksamhetsformen

I de fall som avses i 1 mom. 2 och 5 punkten anses de aktier och andelar i det nya bolaget som har erhållits vid ändringen av verksamhetsformen och som motsvarar den skattskyldiges tidigare andel ha erhållits vid den tidpunkt då den skattskyldige förvärvade sin andel i det bolag eller dödsbo som var verksamt innan verksamhetsformen ändrades. Då ett andelslag ombildas till aktiebolag eller en ekonomisk förening till andelslag på det sätt som avses i 1 mom. 6 punkten, anses de aktier i det nya aktiebolaget eller de andelar i det nya andelslaget som motsvarar den skattskyldiges tidigare andel ha erhållits vid den tidpunkt då den skattskyldige förvärvade sin andel i det andelslag eller den ekonomiska förening som var verksamt innan verksamhetsformen ändrades.


31 §
Särskilda stadganden om naturliga avdrag

Den skattskyldige har rätt att dra av resekostnader och skäliga logikostnader för resor till en sådan sekundär arbetsplats som avses i 71 § som utgifter för inkomstens förvärvande till den del arbetsgivaren inte har ersatt dem. Om resan företas på något annat sätt än med ett allmänt kommunikationsmedel, räknas avdraget enligt 93 § 2 mom. Begränsningar av möjligheten till avdrag för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen tillämpas på dessa resor endast till den del det är fråga om resor mellan en på grund av den sekundära arbetsplatsens läge nödvändig separat inkvarteringsplats och den sekundära arbetsplatsen.

33 §
Skatteplikt för räntor

Räntor och annan därmed jämförlig gottgörelse för investerat kapital är skattepliktig kapitalinkomst. Som gottgörelse som motsvarar ränta betraktas även sådan gottgörelse jämförlig med ränta som borgensmannen eller någon annan som ställt säkerhet erhållit av den ursprungliga gäldenären och som borgensmannen eller någon annan mottagare av gottgörelse har dragit av i beskattningen. I lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) bestäms särskilt om källskatt på räntor för depositioner och masskuldebrevslån.


34 §
Skatteplikt för livförsäkringsbelopp

Försäkringsutbetalningar på grundval av livförsäkring är skattepliktig kapitalinkomst och utbetalningar på grundval av annan personförsäkring är skattepliktig förvärvsinkomst, enligt vad som bestäms nedan. Som livförsäkring betraktas endast ett sådant försäkringsavtal där det har avtalats om den försäkrade och förmånstagaren och som hör till livförsäkringsklasserna 1 a, 1 c, 2 och 3 enligt vad som bestäms i försäkringslagstiftningen eller med stöd av den. Den risk som ingår i livförsäkringen skall dessutom motsvara de grunder som social- och hälsovårdsministeriet iakttar i sina anvisningar. Som livförsäkringsutbetalning anses utöver sparsumman även det belopp som erhållits såsom återbäring av försäkringspremier eller genom återköp samt ändringsvärdet, dvs. det värde som har räknats försäkringstagaren till godo då försäkringen ändrades till ett annat slag av försäkring.


Om ett försäkringsavtal innehåller flera försäkringar, fördelas försäkringspremien vid beskattningen på försäkringsmatematiska grunder mellan de olika försäkringarna.

53 §
Vissa skattefria kapitalinkomster

Skattepliktig inkomst är inte


7) en dividend som ett samfund får av ett utländskt samfund, såsom bestäms i 6 § 2 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet,

8) det sammanlagda beloppet av en fysisk persons eller ett dödsbos valutakursvinster i anslutning till annan verksamhet än förvärvsverksamhet upp till 3 000 mark per år.

58 a §
Avdragsgillhet för ränta på borgensskuld

Borgensmannen eller någon annan som ställt säkerhet har rätt att dra av räntorna på en skuld som han betalt på basis av en förbindelse eller räntorna på en annan skuld som han tagit upp för att betala denna, vilka löpt sedan gäldenären konstaterades vara insolvent. Dessa räntor är dock avdragsgilla endast om den ursprungliga gäldenären hade haft rätt att dra av dem som räntor som hänför sig till näringsverksamhet eller jordbruk.

Om den ursprungliga gäldenären i enlighet med sitt ansvar har betalt borgensmannen eller någon annan som ställt säkerhet gottgörelse, har han enligt räntebestämmelserna rätt att dra av en sådan andel av gottgörelsen som motsvarar räntan på skulden.

71 §
Skattefria resekostnadsersättningar

Skattepliktig inkomst är inte kostnadsersättningar för resor, dagtraktamenten, måltidsersättningar och logiersättningar som arbetsgivaren har betalt för arbetsresor. Skattepliktig inkomst är inte heller kostnadsersättningar eller skäliga logiersättningar för resor som arbetstagaren för att sköta sina arbetsuppgifter på något annat än i 72 § 1 mom. nämnt sätt gör till sin sekundära arbetsplats. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.


82 §
Stipendier, understöd och hederspris

Skattepliktig inkomst är inte


4) träningsstipendium som med stöd av 9 § idrottslagen (1054/1998) betalas av statsmedel till en toppidrottare som utsetts av undervisningsministeriet.


93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, beräknade enligt kostnaderna för anlitande av det billigaste fortskaffningsmedlet. Sådana kostnader kan dock dras av till ett belopp av högst 23 000 mark och endast till den del de under skatteåret överstiger 3 000 mark (självriskandel).


Om den skattskyldige under skatteåret har fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984), arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993), utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990), arbetspraktikstöd enligt sysselsättningslagen (275/1987) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, förmån enligt lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997) eller utbildningsdagpenning enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997), minskas hans självriskandel med 270 mark för varje full ersättningsmånad. Självriskandelen är dock minst 540 mark. Till en full ersättningsmånad anses höra ett belopp som motsvarar 21,5 ersättningsdagar.

124 §
Fastställande av skatten

Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst är 28. Inkomstskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner är likaså 28. Om fördelningen av samfundsskatten och skatten på samfällda förmåner mellan olika skattetagare bestäms i lagen om skatteredovisning (532/1998). På inkomst av samfund och samfällda förmåner från landskapet Åland betalas dock 16,24 % i skatt till staten för skatteåren 2001―2003.

Inkomstskatteprocenten för den inkomst som partiellt skattefria samfund, väglag och allmännyttiga samfund vilka avses i 21 § 1 mom. har erhållit från en fastighet är 11,76. Om fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning.


143 §
Vissa övergångsstadganden

Vid beskattningen för 1998 och 1999 är det sysselsättningsstöd enligt sysselsättningsförordningen (1363/1997) som en fysisk person erhållit genom annat än näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk och det arbetsmarknadsstöd enligt 2 a kap. lagen om arbetsmarknadsstöd (1354/1997) som betalas till arbetsgivaren inte skattepliktig inkomst.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1999.

Lagens 24 § 4 mom., 31 § 6 mom., 71 § 1 mom. och 143 § 7 mom. tillämpas dock från skatteåret 1998.

På livförsäkringsavtal som har ingåtts före den 25 september 1998 tillämpas vid beskattningen för 1999 bestämmelserna i 34 § i den lydelse den hade före denna lag.

RP 129/1998
StaUB 61/1998
RSv 243/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.