1160/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 3 § 1 mom., 7 § 1 och 3 mom., 10 § och 16 § 2 mom., samt

fogas till 4 § ett nytt 5 mom. som följer:

3 §

Ett fordon för vilket tidigare har uppburits skatt som nytt skall beskattas på nytt såsom ett fordon som tas i bruk eller registreras första gången, om det används sedan 50 procent eller mera av delarna i fordonet har bytts ut. Ett fordon som har beskattats såsom ett fordon som har tagits i bruk utomlands eller såsom ett fordon som har importerats begagnat, beskattas på nytt, om 33 procent eller mera av dess delar byts ut. Har vid den första beskattningen av fordonet iakttagits bestämmelserna enligt 6 § 2 mom. eller 8 § 3 mom. om fordon som är minst 25 år gamla, beskattas fordonet på nytt först när 50 procent eller mera av dess delar byts ut. Vederbörande ministerium bestämmer hur den procentuella andelen skall beräknas.


4 §

Om skatt med stöd av 3 § uppbärs för ett fordon som reparerats av ett företag som bedriver yrkesmässig reparation av fordon och delar i fordonet i samband därmed har bytts ut på ett sätt som påverkar beskattningen, är fordonets ägare skattskyldig om det i ett reparationsavtal har överenskommits att ägaren ansvarar för skatten. Kan den ägare som är part i reparationsavtalet inte påvisas, kan skatt drivas in hos den som byggde om fordonet på ett sätt som leder till ny beskattning. Om inte heller denna kan påvisas eller om skatten inte kan drivas in hos de ovan nämnda, påförs skatten den som ägde fordonet under den tid när ändringen kom till skattemyndighetens kännedom.

7 §

För ett fordon som importerats begagnat uppbärs skatt såsom för ett motsvarande nytt fordon, nedsatt med 0,6 procent per användningsmånad för de hundra första användningsmånaderna och för de följande hundra användningsmånaderna nedsatt med 0,9 procent per användningsmånad av skattens till slutet av varje föregående månad beräknade restvärde samt för användningsmånaderna därefter nedsatt med 0,4 procent av skattens till slutet av varje föregående månad beräknade restvärde. Som användningsmånader räknas de hela kalendermånader som förflutit från det fordonet togs i bruk eller registrerades första gången. Om tidpunkten för fordonets första registrering eller första ibruktagande inte kan utredas på ett tillförlitligt sätt, räknas användningstiden från utgången av tillverkningsåret. Om fordonet uppenbarligen har använts exceptionellt litet i trafik, kan de användningsmånader som skall beaktas vid en nedsättning av skatten genom en uppskattning som baserar sig på den sannolika användningen fastställas lägre än vad antalet användningsmånader skulle vara beräknat enligt fordonets första ibruktagande.


Skatten på ett fordon som i Finland eller någon annanstans tillverkats av begagnade delar är densamma som skatten på ett motsvarande nytt fordon eller ett nytt fordon med närmast motsvarande tekniska och övriga egenskaper. Ett fordon anses vara tillverkat av begagnade delar om det har hopmonterats så att i det finns 50 procent eller mera delar från ett fordon som tidigare har varit i trafik, beräknat på det sätt som anges i 3 § 1 mom.


10 §

Ett fordon anses vid import vara begagnat, om det har varit registrerat och i användning utomlands längre tid än sex månader.

16 §

För en personbil som är försedd med ottomotor med låga halter av utsläpp avdras 4 500 mark från beskattningsvärdet. Avdraget beviljas också för en personbil som är försedd med ottomotor och som första gången har registrerats utomlands, om den uppfyller kraven i fråga om låga halter av utsläpp och om en utredning över funktionsdugligheten hos dess utrustning läggs fram. Avdrag beviljas inte för ett fordon vars beskattningsvärde har fastställts i de fall som avses i 25 a § eller annars så att avdraget redan har beaktats. Genom förordning bestäms när ett fordon bör anses ha låga halter av utsläpp.


Denna lag träder i kraft den 15 januari 1999.

Lagen tillämpas på fordon för vilka skatten fastställs på ikraftträdelsedagen eller därefter.

RP 264/1998
StaUB 64/1998
RSv 246/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.