1149/1998

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1998

Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 13 § 3 och 4 mom. och 17 § 2 och 3 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95)

ändrat 8 §, 9 § 4 punkten och 13 § 1 mom. i Skattestyrelsens beslut den 12 december 1996 om deklarationsskyldighet (SkatteSb 1117/96) som följer:

8 §
Inkomster som lämnas odeklarerade

I skattedeklarationen uppges inte följande i denna paragraf uppräknade inkomster som erhållits från Finland, om inte inkomsten utgör inkomst av jordbruk eller annan näringsverksamhet;

1) pension och livränta samt belopp som erhållits såsom återbäring, genom återköp eller såsom ändringsvärde av pensionsförsäkringens försäkringspremier,

2) sådan dagpenning och annan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som erhållits med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd,

3) i 34 § inkomstskattelagen (1535/92) avsedd försäkringsutbetalning på grundval av livförsäkring, belopp som erhållits såsom återbäring, genom återköp eller såsom ändringsvärde av försäkringspremier,

4) dag-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning och annan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som grundar sig på sjukförsäkringslagen, folkpensionslagen eller patientskadelagen,

5) annan dagpenning som utbetalats med stöd av försäkring eller annan motsvarande ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, såsom vårddagsersättning som erhållits med stöd av sjukhusförsäkring,

6) studiepenning och vuxenstudiepenning som erhållits med stöd av lagen om studiestöd (65/94),

7) stöd för vård av barn i hemmet och partiell vårdpenning,

8) av försäkringskassa erhållen förmån som avses i lagen om försäkringskassor (1164/92),

9) dagpenning enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91),

10) rehabiliteringsstöd, rehabiliteringspenning, rehabiliteringsunderstöd, ersättning för förlorad inkomst som för rehabiliteringstiden erhållits med stöd av lagarna om rehabilitering som ersätts enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen (625/91 och 626/91),

11) sådan dagpenning och ersättning för förlorad inkomst, som fåtts med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86),

12) sådant stöd för närståendevård av handikappat eller sjukt minderårigt barn, som erhållits med stöd av 27 a § socialvårdslagen (1365/92),

13) sådan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som erhållits med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73),

14) sysselsättningspenning som betalas till fångar som avtjänar straff i öppen anstalt,

15) förmån som erhållits med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och utbildningsstöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90),

16) understöd som en arbetslös person som ämnar bli företagare erhållit med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93) samt arbetspraktikstöd som en arbetslös person erhållit,

17) arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93),

18) utbildningsdagpenning som betalas med stöd av lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/97),

19) dagtraktamenten enligt förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice (1253/93) som utbetalas till handikappade och personer som deltar i yrkesvägledning,

20) periodisk ersättning som baserar sig på statstjänstemannalagen (755/86),

21) avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) och avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94),

22) sjöarbetsinkomst som avses i 74 § inkomstskattelagen (1535/92),

23) inkomst som med stöd av sk. sexmånadersregeln erhållits av finländsk arbetsgivare,

24) sådana inom byggnadsbranschen erhållna semesterlöner, semesterersättningar och semesterpremier (semesterpenningar) som arbetsgivaren enligt riksomfattande kollektivavtal redovisat till Leonia Banken Abp på en arbetsgivarorganisations särskilda girokonto,

25) lönegaranti och ränta på lönegaranti som arbetstagaren erhållit direkt av lönegarantimyndigheten med stöd av lagen om lönegaranti (649/73),

26) reservistlön,

27) fondandel i och överskott av personalfonder,

28) skattepliktigt understöd som utbetalats av en arbetsmarknadsorganisation på grund av arbetsstrid samt annat därmed jämförbart understöd,

29) alterneringsersättning som anges i lagen om försök med alterneringsledighet (1663/95),

30) särskild ersättning som make till tjänsteman inom finländsk utrikesrepresentation erhållit (657/89),

31) ersättning som erhållits på grund av patent, upphovsrätt och någon annan därmed jämförbar rättighet,

32) i 11 § skatteuppbördsförordningen angiven ränta som fysisk person erhållit,

33) ränta och eftermarknadsgottgörelse som erhållits av kredit- och finansieringsinstitut som hör till tillämpningsområdet för lagen om förskottsuppbörd samt av andra som yrkesmässigt handlar med eller förmedlar värdepapper,

34) ränta och avkastning som bör avses utgöra ränta på lån, som erhållits av den som emitterat ett masskuldebrevslån, på vilken lagen om förskottsuppbörd är tillämplig,

35) vinstandel i placeringsfond,

36) deltidstillägg som betalas med stöd av 34 a § förordningen om ändring av sysselsättningsförordningen (1330/96).


9 §
Avdrag som lämnas odeklarerade

I skattedeklarationen uppges inte


4) eftermarknadsgottgörelse som uppburits av kredit- och finansieringsinstitut, statskontoret samt av andra som yrkesmässigt handlar med eller förmedlar värdepapper.

13 §
Medverkande i skatteförslagsförfarandet

Fysiska personer och dödsbon som inte fått en skattedeklarationsblankett av skatteverket, är inte skyldiga att lämna in skattedeklaration inom den i 4 § 1 mom. stadgade tiden.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999. Beslutet tillämpas första gången på de skattedeklarationer som skall lämnas in för 1998 års beskattning.

Helsingfors den 17 december 1998

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Kristiina Virmajoki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.