1138/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Förordning om täckning för försäkringskassors ansvarsskuld

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 83 § 5 mom. lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 1777/1995:

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) reglerad marknad en fondbörs som är belägen i en EES-stat och står under tillsyn av myndigheter i en EES-stat samt något annat system för omsättning som verkar i en EES-stat och som enligt vederbörande ministeriums föreskrifter jämställs med en sådan fondbörs,

3) ansvarsskuldens bruttobelopp totalbeloppet av denna före avdrag av de poster som föreskrivs i 83 § 3 mom. lagen om försäkringskassor (1164/1992); i fråga om en pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet hänförs till ansvarsskuldens bruttobelopp också de poster som avses i 83 § 7 mom. lagen om försäkringskassor,

4) skuldförbindelse en låne- och annan fordran som har sin grund i en skuldförbindelse, masskuldebrevslån och andra penningoch kapitalmarknadsinstrument, dock inte aktier eller andelar, derivatkontrakt eller sådana förbindelser som har en sämre förmånsrätt än gäldenärens övriga förbindelser,

5) fastighetssammanslutning en sammanslutning med huvudsakligt syfte att äga sådana tillgångar som nämns i 6 § 1 mom. 1―3 punkten,

6) koncern en koncern enligt lagen om aktiebolag (734/1978), samt

7) borgen proprieborgen som borgensmannen ställt för en skuldförbindelse.

2 §
Precisering av tillämpningsområdet

Vad i denna förordning föreskrivs om EES-stater skall i den omfattning och under de förutsättningar som vederbörande ministerium bestämmer också tillämpas på andra stater som ministeriet i sina föreskrifter eller i enskilda fall på försäkringskassans ansökan jämställer med en EES-stat.

Vad i denna förordning föreskrivs om skuldförbindelser gäller också på sådana förbindelser upplupen ränta.

Vad i denna förordning föreskrivs om fastigheter och byggnader samt om de rättigheter som avses i 83 § 5 mom. 5 punkten lagen om försäkringskassor tillämpas på sådana tillgångar också när de ägs av en fastighetssammanslutning som har hemort i en EES-stat och som försäkringskassan har bestämmanderätt i, på samma sätt som om tillgångarna ägdes direkt av försäkringskassan.

3 §
Tillgångsslag som kan täcka ansvarsskuldens hela bruttobelopp

Ansvarsskuldens hela bruttobelopp kan täckas med

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en EES-stat, landskapet Åland eller en internationell sammanslutning där åtminstone en av medlemmarna är en EES-stat,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en sådan kommun, samkommun, församling som fungerar som ett offentligt samfund eller annat sådant med dessa jämställbart regionalt offentligt samfund som är beläget i en EES-stat och som har skatteuppbördsrätt eller vars medlemmar har skatteuppbördsrätt,

3) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en sådan depositionsbank eller ett sådant försäkringsbolag under offentlig tillsyn som erhållit koncession i en EES-stat eller en annan sammanslutning som vederbörande ministerium jämställer med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag som avses ovan,

4) fondandelar i placeringsfonder vilka enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i de tillgångsslag som avses i denna paragraf och grundats av ett fondbolag under offentlig tillsyn som erhållit koncession i en EES-stat och har hemort i en EES-stat,

5) fondandelar i andra med placeringsfonder jämställbara fondföretag som står under offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i en EES-stat och placerar sina tillgångar enligt sina stadgar i de tillgångsslag som avses i denna paragraf, och

6) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser eller fondandelar som avses i 1―5 punkten.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om upptagandet av fondandelar enligt 1 mom. 4 och 5 punkten till täckningen för ansvarsskuldens bruttobelopp.

4 §
Skuldförbindelser som sammanlagt kan täcka högst 50 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp

Täckningen för ansvarsskuldens bruttobelopp får till sammanlagt högst 50 procent av bruttobeloppet bestå av

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är ett annat sådant kreditinstitut under offentlig tillsyn som erhållit koncession i en EES-stat än en sådan depositionsbank som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten, eller en annan sammanslutning som med stöd av samma punkt jämställs med en sådan depositionsbank,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären är en sammanslutning som har hemort i en EES-stat och vars aktier eller andelar omsätts på den reglerade marknaden i en EES-stat,

3) skuldförbindelser som omsätts på den reglerade marknaden i en EES-stat och i vilka gäldenären är en annan sammanslutning än en sådan som avses i 1 eller 2 punkten eller i 3 § 1 mom. 1―3 punkten, och

4) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser som avses i 1―3 punkten.

5 §
Tillgångsslag som sammanlagt kan täcka högst 50 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp

Täckningen för ansvarsskuldens bruttobelopp får till sammanlagt högst 50 procent av bruttobeloppet bestå av

1) aktier och andelar i sådana sammanslutningar som har hemort i en EES-stat och vilkas aktier eller andelar omsätts på den reglerade marknaden i en EES-stat, med undantag av aktier och andelar i fastighetssammanslutningar,

2) sådana förbindelser som emitterats av sammanslutningar som avses i 1 punkten och som har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser,

3) fondandelar i placeringsfonder vilka enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i de tillgångsslag som avses i 3 eller 4 § eller i denna paragraf och grundats av ett fondbolag under offentlig tillsyn som erhållit koncession i en EES-stat och har hemort i en EES-stat,

4) fondandelar i andra med placeringsfonder jämställbara fondföretag som står under offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i en EES-stat och placerar sina tillgångar enligt sina stadgar i de tillgångsslag som avses i 3 eller 4 § eller i denna paragraf, och

5) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av aktier, andelar, förbindelser eller fondandelar som avses i 1―4 punkten.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om upptagandet av fondandelar enligt 1 mom. 3 och 4 punkten till täckningen för ansvarsskuldens bruttobelopp.

6 §
Tillgångsslag som sammanlagt kan täcka högst 40 eller 70 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp

Täckningen för ansvarsskuldens bruttobelopp får till sammanlagt högst 40 procent av bruttobeloppet bestå av

1) fastigheter och byggnader i en EES-stat,

2) sådana rättigheter i fast egendom eller vattenkraft i en EES-stat som avses i 83 § 5 mom. 5 punkten lagen om försäkringskassor,

3) aktier och andelar i fastighetssammanslutningar med hemort i en EES-stat, och

4) skuldförbindelser av och fordringar under byggnadstiden på en sådan fastighetssammanslutning som avses i 3 punkten i vilken försäkringskassan har bestämmanderätt.

Tillsammans med sådana tillgångsslag som nämns i 1 mom. får sammanlagt högst en sådan andel av täckningen som motsvarar 70 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp bestå av skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av en inteckning i sådana tillgångsslag som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten eller av aktier eller andelar som avses i 1 mom. 3 punkten.

7 §
Begränsning av vissa enskilda riskkoncentrationer till 25 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp

Av de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskuldens bruttobelopp får högst 25 procent av bruttobeloppet vara placerade i ett enskilt objekt, om det är fråga om placeringar i

1) sådana skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är ett offentligt samfund som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten eller ett kreditinstitut som avses i 4 § 1 punkten, eller

2) en placeringsfond som avses i 3 § 1 mom. 4 och 5 punkten eller 5 § 1 mom. 3 och 4 punkten eller ett därmed jämställbart fondföretag.

Med skuldförbindelserna enligt 1 mom. 1 punkten jämställs skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av nämnda skuldförbindelser.

Om en sammanslutning som avses i 1 mom. noteras på en reglerad marknad, skall vid tillämpning av maximigränsen sammanräknas också aktierna och andelarna i sammanslutningen och sådana förbindelser som har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser.

8 §
Begränsning av vissa enskilda riskkoncentrationer till 15 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp

Av de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskuldens bruttobelopp får högst 15 procent av bruttobeloppet vara placerade i ett enskilt objekt, om det är fråga om placeringar i

1) en fastighet, byggnad, rättighet eller fastighetssammanslutning som avses i 6 § 1 mom. 1―3 punkten,

2) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av en inteckning i ett objekt enligt 1 punkten eller för vilka säkerheten utgörs av aktier och andelar i samma fastighetssammanslutning, eller

3) skuldförbindelser av och fordringar under byggnadstiden på en sådan fastighetssammanslutning som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten och i vilken försäkringskassan har bestämmanderätt.

Om en fastighet eller byggnad, ett objekt för en sådan rättighet som avses i 1 mom. 1 punkten eller ett objekt för en inteckning som fastställts till säkerhet för en skuldförbindelse är en och samma placering eller om de befinner sig så nära varandra att de kan betraktas som en enda placering, skall alla placeringar enligt 1 mom. som hänför sig till detta objekt sammanräknas vid tillämpning av den maximigräns som fastställs i nämnda moment.

9 §
Begränsning av vissa enskilda riskkoncentrationer till 5 eller 10 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp

Av de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskuldens bruttobelopp får högst 5 procent av bruttobeloppet vara placerade i aktier och andelar i en och samma sammanslutning som avses i 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten och i sådana sammanslutningens förbindelser som har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser.

Tillsammans med de tillgångsslag som avses i 1 mom. får sammanlagt högst en andel av täckningen som motsvarar 10 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp utgöras av

1) skuldförbindelser i en och samma sammanslutning vilka saknar säkerhet eller för vilka säkerheten utgörs av tillgångar enligt 1 mom., och

2) skuldförbindelser som ingåtts av andra gäldenärer och för vilka säkerheten utgörs av en och samma sammanslutnings tillgångar enligt 1 mom. eller 1 punkten.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. får av de tillgångar som utgör täckningen sammanlagt högst 10 procent vara placerade i sådana skuldförbindelser i en och samma sammanslutning som avses i 4 § 3 punkten.

10 §
Minskning av delägarrisken

Av de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskuldens bruttobelopp får högst 25 procent av bruttobeloppet vara placerade i sådana tillgångar enligt 3―6 § vilkas värde huvudsakligen grundar sig på den verksamhet som försäkringskassans delägare bedriver. Högst 15 procent av ansvarsskuldens bruttobelopp får dock vara placerade i ett objekt som utgör en funktionell helhet.

Vederbörande ministerium kan av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag från bestämmelserna i 1 mom.

11 §
Begränsning som avser koncern

Vid tillämpningen av maximigränserna enligt 4, 5, 7, 9 och 10 § skall också sådana placeringar sammanräknas som riktar eller hänför sig till en annan sammanslutning som hör till samma koncern som sammanslutningen.

12 §
Begränsning av valutarisken

Högst 20 procent av de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskuldens bruttobelopp får vara denominerade i en annan valuta än euro eller vara sådana tillgångar som inte är fullständigt skyddade mot valutakursförändringar.

13 §
Undantagslov att överskrida maximigränsen

Vederbörande ministerium kan på försäkringskassans ansökan för viss tid bevilja tillstånd att överskrida den maximigräns som föreskrivs i 4―9 §.

14 §
Bemyndigande att meddela föreskrifter

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om hur ansvarsskulden skall täckas och om verkställandet av denna förordning. Ministeriet skall särskilt föreskiva om var de tillgångar som utgör täckning skall vara belägna, hur derivatkontrakt kan användas som täckning, hur säkerheterna skall värderas och vilken betydelse säkerheterna har då de förbindelser som de hänför sig till upptas till täckning och hur täckningen skall förtecknas samt om riktlinjerna för hur försäkringskassans tillgångar skall placeras, vilka kassans styrelse skall utarbeta och uppdatera.

Ministeriet kan i enskilda fall, om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till tillämpningen av 83 § 2 mom. lagen om försäkringskassor, bestämma att vissa tillgångar inte får upptas till täckningen för ansvarsskulden.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 1998. Förordningens 12 § tillämpas dock från den 1 januari 1999.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 december 1995 om täckning för försäkringskassors ansvarsskuld (1781/ 1995).

16 §
Övergångsbestämmelser

Om de tillgångar enligt 4―10 § som utgör täckning för bruttobeloppet av en försäkringskassas ansvarsskuld när denna förordning träder i kraft överskrider de maximigränser som föreskrivs i nämnda paragrafer, skall försäkringskassan senast den 31 december 2005 undanröja överskridningen. Beloppet av dessa tillgångar eller deras relativa andel av alla de tillgångar som utgör täckningen får inte stiga så länge som maximigränsen överskrids. Om beloppet av tillgångarna har minskat men fortfarande överskrider den föreskrivna maximigränsen, får beloppet av tillgångarna inte längre stiga från detta minskade belopp.

Vederbörande ministerium kan av särskil-da skäl på försäkringskassans ansökan beträffande tillgångar som avses i 6 och 8 § förlänga den utsatta tid om vilken föreskrivs i 1 mom. med högst fem år.

Bestämmelserna i 13 § i den förordning som upphävs genom denna förordning tillämpas till och med den 31 december 1998.

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.