1136/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 70―74 § samt

fogas till lagen nya 72 a, 72 b, 74 a, 74 b och 74 c § som följer:

70 §

I fråga om en försäkringskassas bokföring och upprättandet av bokslut tillämpas bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av detta kapitel.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom., 5―8 §, 3 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 6 och 7 §, 9―12 § samt 13 § 1 och 3 mom., 4 kap. 1―4 §, 5 § 3―5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 5 § 1 mom., 6―13 §, 16 och 17 § samt 19 och 20 § samt 6 och 7 kap. bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av bokslut för en försäkringskassa.

71 §

En försäkringskassas räkenskapsperiod är kalenderåret. När kassans verksamhet inleds eller avslutas får räkenskapsperioden vara kortare eller längre än ett kalenderår, dock högst 18 månader.

En försäkringskassa är inte skyldig att upprätta koncernbokslut och inkludera det i sitt bokslut.

72 §

Bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslutet skall bilda en helhet. Om de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen samt om noterna och verksamhetsberättelsens närmare innehåll gäller vad som bestäms i detta kapitel och vederbörande ministeriums föreskrifter. Bokslutet skall bekräftas med specifikationer till balansräkningen samt specifikationer av noter, vilkas närmare innehåll bestäms av vederbörande ministerium.

Vederbörande ministerium beslutar när och hur avvikelser får göras från bestämmelserna om upprättande av bokslut för att en rättvisande bild skall kunna ges.

Styrelsen och verkställande direktören skall datera och skriva under bokslutet. Har en styrelsemedlem eller verkställande direktören framfört en avvikande åsikt om bokslutet, skall ett uttalande som återger den fogas till bokslutet, om han så kräver.

Bokslutet skall tillställas revisorerna minst en månad före det ordinarie kassamötet.

72 a §

Verksamhetsberättelsen skall avfattas enligt god bokföringssed och i den skall ges uppgifter om sådana för bedömningen av försäkringskassans ställning och verksamhet viktiga omständigheter för vilka det inte skall redogöras i resultaträkningen eller balansräkningen.

Har kassan under räkenskapsperioden genom fusion, delning eller ansvarsöverföring övertagit eller överlämnat tillgångar och skulder, skall en redogörelse för detta ges i verksamhetsberättelsen.

Styrelsen skall i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott.

72 b §

I resultaträkningen eller balansräkningen eller i en bilaga till dem skall lämnas följande uppgifter:

1) försäkringskassan tillhöriga aktier i arbetsgivarföretag som är delägare i kassan eller motsvarande andelar specificerade enligt vad vederbörande ministerium bestämmer,

2) kassan tillhöriga aktier i andra samfund eller motsvarande andelar specificerade enligt vad vederbörande ministerium bestämmer,

3) om kassan har garantiandelar av olika slag, garantikapitalet fördelat enligt de olika slagen av garantikapital; likaså antalet egna garantiandelar som kassan innehar samt deras nominella värde,

4) för skuldebrev som hör till placeringstillgångarna gängse värde, bokföringsvärde enligt balansräkningen samt som räntefordringar eller anskaffningsutgift upptagna intäktsförda räntor, som baserar sig på skillnaden mellan skuldebrevens anskaffningsutgift och nominella värde, specificerade enligt vad ministeriet bestämmer,

5) kassans skuldebrevs- eller andra fordringar hos arbetsgivarföretag som är delägare i kassan, specificerade enligt vad vederbörande ministerium bestämmer,

6) det sammanlagda beloppet av penninglån som kassan beviljat medlemmar av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktören enligt vad vederbörande ministerium närmare bestämmer; med ovan avsedda personer jämställs deras makar eller personer med vilka de lever i äktenskapsliknande förhållande, syskon samt släktingar i upp- eller nedstigande led till ovan avsedda personer och deras makar eller personer med vilka de lever i äktenskapsliknande förhållande samt dessa släktingars makar eller personer med vilka de lever i äktenskapsliknande förhållande, samt

7) panter som kassan gett och inteckningar som den beviljat till säkerhet för skuld samt ansvarsförbindelser som kassan givit.

73 §

Anläggningstillgångar är föremål, rättigheter som kan överlåtas separat och andra tillgångar som är avsedda att stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder och som inte är placeringstillgångar enligt 2 mom.

Placeringstillgångar är värdepapper, fastigheter och andra motsvarande tillgångar som förvärvats för placering av medel eller tryggande av placeringar.

Finansieringstillgångar är kontanta medel, fordringar samt finansieringsmedel som tillfälligt är i annan form.

Tillgångar som i fråga om användningsändamål är uppdelade hör till olika tillgångsgrupper enligt de relationstal som fås av användningsändamålen.

74 §

Om beloppet av tillverkningstidens ränteutgifter för ett lån som kan hänföras till tillverkningen av en tillgång som är avsedd att stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder sammanräknat med den andel som avses i 4 kap. 5 § 2 mom. bokföringslagen är väsentligt jämfört med den anskaffningsutgift som avses i 4 kap. 5 § 1 mom. bokföringslagen, får utöver nämnda andel enligt 2 mom. också ränteutgifterna räknas in i anskaffningsutgiften.

Om inte försäkringskassan visar något annat, skall anskaffningsutgiften för värdepapper av samma slag beräknas enligt först-in-först-ut-principen eller i motsatt anskaffnings- och överlåtelseordning. Som anskaffningsutgift för värdepapper av samma slag får även anges realiserade genomsnittliga anskaffningsutgifter vägda enligt volym.

74 a §

I balansräkningen upptas

1) fordringar till nominellt värde, likväl högst till det sannolika värdet,

2) värdepapper som utgör finansieringstillgångar och andra sådana finansieringsmedel till anskaffningsutgiften eller, om deras gängse värde på bokslutsdagen är lägre, till detta värde,

3) ansvarsskuld till det värde som beräknats med beaktande av 79 § och 80 § 2 mom. samt vederbörande ministeriums föreskrifter, samt

4) övriga skulder till nominellt värde eller, om skulden är bunden vid index eller någon annan jämförelsegrund, till det högre belopp som den stiger till på grund av den förändrade jämförelsegrunden.

Om en kostnadsföring som har gjorts beträffande fordringar enligt 1 mom. 1 och 2 punkten visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

74 b §

Anskaffningsutgiften för de placeringstillgångar och anläggningstillgångar som återstår vid utgången av räkenskapsperioden skall aktiveras. Anskaffningsutgiften för byggnader och övriga utgifter med lång verkningstid och inventarier skall avskrivas under sin verkningstid. I det fall att placeringstillgångarnas gängse värde vid räkenskapsperiodens utgång underskrider anskaffningsutgiften eller den med stöd av detta moment med tidigare gjorda nedskrivningar minskade anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som nedskrivning. Om inte vederbörande ministerium av särskilda skäl bestämmer något annat, behöver placeringar som skall betraktas som anläggningstillgångar och fordringar inte kostnadsföras, om nedskrivningen skall anses vara tillfällig. Om kostnadsföringen senast vid utgången av räkenskapsperioden visar sig vara obefogad, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Masskuldebrevslån samt andra penningoch kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen på ett sätt som avviker från 1 mom. enligt vad vederbörande ministerium närmare föreskriver.

Om det gängse värdet av ett jord- eller vattenområde, en byggnad, ett värdepapper eller någon annan jämförbar tillgång på bokslutsdagen varaktigt är väsentligt högre än anskaffningsutgiften, får i balansräkningen utöver den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften tas upp en uppskrivning som är högst så stor som skillnaden mellan det gängse värdet och den oavskrivna anskaffningsutgiften. Ett belopp som motsvarar uppskrivningen skall upptas i resultaträkningen. Om uppskrivningen visar sig vara obefogad skall den korrigeras på ett resultatpåverkande sätt.

74 c §

En tillgång som överförs från en grupp av placeringstillgångarna eller anläggningstillgångarna till en annan skall åsättas det balansvärde som avses i 74 b §.

I en bilaga till balansräkningen skall balanspostvis uppges placeringstillgångarnas anskaffningsutgift och gängse värde.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om fastställande av gängse värde och anskaffningsutgift för placeringar samt om uppskrivningarnas maximibelopp.


Denna lag träder i kraft den 31 december 1998. Lagens 70, 72, 74 a och 74 c § gäller till och med den 31 mars 1999.

Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen tillämpas bokföringslagen och bestämmelserna i denna lag första gången på försäkringskassans bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller senare.

Försäkringskassan får dock tillämpa de bestämmelser som avses i 2 mom. under den räkenskapsperiod som pågår eller börjar sedan denna lag trätt i kraft.

RP 234/1998
EkUB 32/1998
RSv 205/1998

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.