1135/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 37―41 § samt

fogas till lagen nya 37 a, 40 a, 41 a och 41 b § som följer:

37 §

I fråga om en pensionsstiftelses bokföring och upprättandet av bokslut tillämpas bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av detta kapitel.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom. och 5―8 §, 3 kap. 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 6 och 7 §, 9―12 § samt 13 § 1 och 3 mom., 4 kap. 1―4 §, 5 § 3―5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 5 § 1 mom., 6―13 §, 16 och 17 § samt 19 och 20 § samt 6 och 7 kap. bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av bokslut för en pensionsstiftelse.

37 a §

En pensionsstiftelses räkenskapsperiod är 12 månader. När pensionsstiftelsens verksamhet inleds eller avslutas eller tidpunkten för bokslutet ändras får räkenskapsperioden vara kortare eller längre än 12 månader, dock högst 18 månader. En pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare har dock kalenderåret som räkenskapsperiod.

En pensionsstiftelse är inte skyldig att upprätta koncernbokslut. En pensionsstiftelse skall inte ingå i en sammanslutnings koncernbokslut.

38 §

Bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslutet skall bilda en helhet. Om de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen samt om noterna och verksamhetsberättelsens närmare innehåll gäller vad som bestäms i detta kapitel och vederbörande ministeriums föreskrifter. Bokslutet skall bekräftas med specifikationer till balansräkningen samt specifikationer av noter, vilkas närmare innehåll bestäms av vederbörande ministerium.

Vederbörande ministerium beslutar när och hur avvikelser får göras från bestämmelserna om upprättande av bokslut för att en rättvisande bild skall kunna ges.

Styrelsen och ombudsmannen skall datera och skriva under bokslutet. Har en styrelsemedlem eller ombudsmannen framfört en avvikande åsikt om bokslutet, skall ett uttalande som återger den fogas till bokslutet, om han så kräver.

Bokslutet skall tillställas revisorerna inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång, om inte vederbörande ministerium på ansökan av pensionsstiftelsen av särskilda skäl beviljar undantag från detta. Revisorerna skall inom en månad avge en revisionsberättelse till styrelsen.

39 §

Verksamhetsberättelsen skall avfattas enligt god bokföringssed och i den skall ges uppgifter om sådana för bedömningen av pensionsstiftelsens ställning och verksamhet viktiga omständigheter för vilka det inte skall redogöras i resultaträkningen eller balansräkningen.

I resultaträkningen eller balansräkningen eller i en bilaga till dem skall lämnas följande uppgifter:

1) pensionsstiftelsen tillhöriga aktier i arbetsgivarföretag eller motsvarande andelar specificerade enligt vad vederbörande ministerium bestämmer,

2) pensionsstiftelsen tillhöriga aktier i andra samfund eller motsvarande andelar specificerade enligt vad vederbörande ministerium bestämmer,

3) för skuldebrev som hör till placeringstillgångarna gängse värde, bokföringsvärde enligt balansräkningen samt som räntefordringar eller anskaffningsutgift upptagna intäktsförda räntor, som baserar sig på skillnaden mellan skuldebrevens anskaffningsutgift och nominella värde, specificerade enligt vad vederbörande ministerium bestämmer,

4) pensionsstiftelsens skuldebrevs- eller andra fordringar hos arbetsgivarföretag specificerade enligt vad vederbörande ministerium bestämmer,

5) det sammanlagda beloppet av penninglån som pensionsstiftelsen beviljat medlemmar av styrelsen eller förvaltningsrådet eller ombudsmannen enligt vad vederbörande ministerium närmare bestämmer; med ovan avsedda personer jämställs deras makar eller personer med vilka de lever i äktenskapsliknande förhållande, syskon samt släktingar i upp- eller nedstigande led till ovan avsedda personer och deras makar eller personer med vilka de lever i äktenskapsliknande förhållande samt dessa släktingars makar eller personer med vilka de lever i äktenskapsliknande förhållande, samt

6) panter som pensionsstiftelsen gett och inteckningar som den beviljat till säkerhet för skuld samt ansvarsförbindelser som pensionsstiftelsen givit.

40 §

Anläggningstillgångar är föremål, rättigheter som kan överlåtas separat och andra tillgångar som är avsedda att stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder och som inte är placeringstillgångar enligt 2 mom.

Placeringstillgångar är värdepapper, fastigheter och andra motsvarande tillgångar som förvärvats för placering av medel eller tryggande av placeringar.

Finansieringstillgångar är kontanta medel, fordringar samt finansieringsmedel som tillfälligt är i annan form.

Tillgångar som i fråga om användningsändamål är uppdelade hör till olika tillgångsgrupper enligt de relationstal som fås av användningsändamålen.

40 a §

Om beloppet av tillverkningstidens ränteutgifter för ett lån som kan hänföras till tillverkningen av en tillgång som är avsedd att stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder sammanräknat med den andel som avses i 4 kap. 5 § 2 mom. bokföringslagen är väsentligt jämfört med den anskaffningsutgift som avses i 4 kap. 5 § 1 mom. bokföringslagen, får utöver nämnda andel enligt 2 mom. också ränteutgifterna räknas in i anskaffningsutgiften.

Om inte pensionsstiftelsen visar något annat, skall anskaffningsutgiften för värdepapper av samma slag beräknas enligt först-in-först-ut-principen eller i motsatt anskaffnings- och överlåtelseordning. Som anskaffningsutgift för värdepapper av samma slag får även anges realiserade genomsnittliga anskaffningsutgifter vägda enligt volym.

41 §

I balansräkningen upptas

1) fordringar till nominellt värde, likväl högst till det sannolika värdet,

2) värdepapper som utgör finansieringstillgångar och andra sådana finansieringsmedel till anskaffningsutgiften eller, om deras gängse värde på bokslutsdagen är lägre, till detta värde,

3) pensionsansvar till det värde som beräknats med beaktande av 43 § samt vederbörande ministeriums föreskrifter, samt

4) övriga skulder till nominellt värde eller, om skulden är bunden vid index eller någon annan jämförelsegrund, till det högre belopp som den stiger till på grund av den förändrade jämförelsegrunden.

Om en kostnadsföring som har gjorts beträffande fordringar enligt 1 mom. 1 och 2 punkten visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

41 a

Anskaffningsutgiften för de placeringstillgångar och anläggningstillgångar som återstår vid utgången av räkenskapsperioden skall aktiveras. Anskaffningsutgiften för byggnader och övriga utgifter med lång verkningstid och inventarier skall avskrivas under sin verkningstid. I det fall att placeringstillgångarnas gängse värde vid räkenskapsperiodens utgång underskrider anskaffningsutgiften eller den med stöd av detta moment med tidigare gjorda nedskrivningar minskade anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som nedskrivning. Om inte vederbörande ministerium av särskilda skäl bestämmer något annat, behöver placeringar som skall betraktas som anläggningstillgångar och fordringar inte kostnadsföras, om nedskrivningen skall anses vara tillfällig. Om kostnadsföringen senast vid utgången av räkenskapsperioden visar sig vara obefogad, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Masskuldebrevslån samt andra penningoch kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen på ett sätt som avviker från 1 mom. enligt vad vederbörande ministerium närmare föreskriver.

Om det gängse värdet av ett jord- eller vattenområde, en byggnad, ett värdepapper eller någon annan jämförbar tillgång på bokslutsdagen varaktigt är väsentligt högre än anskaffningsutgiften, får i balansräkningen utöver den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften tas upp en uppskrivning som är högst så stor som skillnaden mellan det gängse värdet och den oavskrivna anskaffningsutgiften. Ett belopp som motsvarar uppskrivningen skall upptas i resultaträkningen. Om uppskrivningen visar sig vara obefogad skall den korrigeras på ett resultatpåverkande sätt.

41 b §

En tillgång som överförs från en grupp av placeringstillgångarna eller anläggningstillgångarna till en annan skall åsättas det balansvärde som avses i 41 a §.

I en bilaga till balansräkningen skall balanspostvis uppges placeringstillgångarnas anskaffningsutgift och gängse värde.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om fastställande av gängse värde och anskaffningsutgift för placeringar samt om uppskrivningarnas maximibelopp.


Denna lag träder i kraft den 31 december 1998. Lagens 37, 38, 41 och 41 b § gäller till och med den 31 mars 1999.

Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen tillämpas bokföringslagen och bestämmelserna i denna lag första gången på pensionsstiftelsens bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller senare.

Pensionsstiftelsen får dock tillämpa de bestämmelser som avses i 2 mom. under den räkenskapsperiod som pågår eller börjar sedan denna lag trätt i kraft.

RP 234/1998
EkUB 32/1998
RSv 205/1998

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.