1125/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Lag om ändring av 2 § lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 september 1978 om företagshälsovård (743/1978) 2 § 1 mom. det inledande stycket, sådant det lyder i lag 608/1991, som följer:

2 §
Genomförande av företagshälsovården och dess innehåll

Till företagshälsovården hör så som närmare bestäms genom statsrådets beslut, med beaktande av förhållandena inom olika branscher och på olika arbetsplatser och behovet av företagshälsovård till följd av dem samt det mål- och verksamhetsprogram för socialoch hälsovården som avses i 5 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården och i övrigt inom ramen för tillbudsstående resurser,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 246/1998
ShUB 33/1998
RSv 222/1998

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.