1112/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

På föredragning av trafikministern föreskrivs med stöd av 12 § 1 mom. och 24 § 1 mom. lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994) samt 17 § lagen den 10 juli 1998 om förarexamensverksamhet (535/1998):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om i 12 § lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) avsett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen (ADR-körtillstånd).

Om körrätt föreskrivs i 5 kap. vägtrafiklagen (267/1981) och i körkortsförordningen (845/1990).

2 §
Transport under försvarsmaktens tillsyn

Bestämmelser om de körtillstånd som krävs vid transport av farliga ämnen under försvarsmaktens tillsyn utfärdas av det ministerium som är behörigt i försvarsärenden.

3 §
Erkännande av körtillstånd som beviljats utomlands

Finland erkänner körtillstånd som på behörigt sätt beviljats i de stater som tillträtt den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979) och i Europeiska unionens medlemsstater.

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon alla färdiga eller ofullbordade motorfordon som har minst fyra hjul och är avsedda för vägtrafik och vilkas största konstruktiva hastighet överskrider 25 km/h, och trafiktraktorer samt släpvagnar till sådana motorfordon och traktorer, med undantag av spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer jämte släpvagnar samt rörliga motorredskap,

2) transportenhet ett motorfordon eller en kombination av motorfordon och släpvagn, eller en trafiktraktor eller en kombination av trafiktraktor och släpvagn,

3) ministerium det ministerium till vars verksamhetsområde transport av farliga ämnen hör,

4) mottagare av körtillståndsprov en serviceproducent med vilken Fordonsförvaltningscentralen har ingått avtal enligt lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) om mottagande av förarexamina, tillsynen över förarundervisningen och om beviljande av körtillstånd.

Då Fordonsförvaltningscentralen tar emot körtillståndsprov, övervakar utbildningen för körtillstånd eller beviljar körtillstånd gäller för den i tillämpliga delar vad som i denna förordning bestäms om mottagare av körtillståndsprov.

5 §
Krav på körtillstånd

Förare av fordon som transporterar sådana farliga ämnen på väg som avses i 3 § 1 punkten lagen om transport av farliga ämnen skall ha ett körtillstånd, om de transporterar

1) farliga ämnen i ett fordon, vars fasta eller avmonterbara tank har en volym som överskrider 1 m3,

2) farliga ämnen i ett batterifordon, vars tankar har en totalvolym som överskrider 1 m3,

3) farliga ämnen i en tankcontainer med en individuell volym över 3 m3,

4) andra farliga ämnen än explosiva varor och radioaktiva ämnen i större mängder per transportenhet än de mängder som avses i marginalnummer 10 011 (begränsade kvantiteter) i bilaga B till trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg (660/1997) då fordonets största tillåtna totalmassa överstiger 3,5 ton,

5) explosiva varor i större mängder per transportenhet än de begränsade kvantiteterna, oberoende av fordonets största tillåtna totalmassa, eller

6) radioaktiva ämnen, som närmare definieras genom ministeriets beslut, i större mängder per transportenhet än de begränsade kvantiteterna, oberoende av fordonets största tillåtna totalmassa.

Med avvikelse från 1 mom. behövs körtillstånd emellertid inte för sådana mindre transporter som anges närmare genom ministeriets beslut.

6 §
Utbildningens syfte och innehåll

Syftet med utbildningen för ett ADR-körtillstånd är att informera personen i fråga om de risker som är förknippade med transport av farliga ämnen och att ge den baskunskap som behövs för att förebygga olyckssituationer samt att förmedla kunskap om vilka omedelbara åtgärder som skall vidtas i en olyckssituation för att skydda personer, egendom och miljön samt för att begränsa verkningarna till följd av olyckan.

Utbildningen indelas i en grundkurs, en kurs för tanktransport och en kompletteringskurs samt i utbildning avpassad så att den gör chaufförerna medvetna om riskerna med radioaktiva ämnen. Föreskrifter om en noggrannare kursindelning inom utbildningen samt om kursernas innehåll och längd meddelas genom ett ministeriebeslut.

7 §
Utbildare

Utbildning för ADR-körtillstånd får ges endast av sammanslutningar som godkänts av Fordonsförvaltningscentralen. Fordonsförvaltningscentralen beviljar på skriftlig ansökan utbildningstillstånd, om sökanden anses ha förutsättningar att ge utbildning.

Fordonsförvaltningscentralen godkänner en föreståndare som ansvarar för den utbildning som utbildaren ger. Föreståndaren skall vara sakkunnig och i praktiken leda och övervaka den utbildningsverksamhet som tillståndsinnehavaren utövar. Dessutom skall utbildaren ha ett detaljerat utbildningsprogram som stämmer överens med av ministeriet utfärdade bestämmelser, undervisningspersonal som med hänsyn till verksamhetens omfattning är tillräcklig och yrkeskunnig, ändamålsenliga lokaler samt läromedel och hjälpmedel som behövs i undervisningen.

Ministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillståndsansökan och om villkoren för beviljande av tillstånd.

8 §
Ordnande av utbildning

Utbildaren skall försäkra sig om att undervisningspersonalen har goda kunskaper om gällande lagstiftning och andra bestämmelser angående transport av farliga ämnen och om den utveckling som sker i fråga om kraven på utbildningen.

Utbildningen skall ordnas i enlighet med tillståndsansökan och det tillstånd som beviljats. Om avsikten är att inom utbildningen avvika från det utbildningsprogram som anges i tillståndsansökan eller från andra i ansökan nämnda viktiga omständigheter, skall Fordonsförvaltningscentralen ge sitt samtycke till ändringarna.

9 §
Övervakningen av utbildningen

Mottagaren av körtillståndsprovet och Fordonsförvaltningscentralen har rätt att följa med undervisningen.

Mottagaren av körtillståndsprovet skall underrätta Fordonsförvaltningscentralen om brister i utbildningen.

Fordonsförvaltningscentralen meddelar vid behov anvisningar om övervakningen av utbildningen.

10 §
Återkallande av utbildningstillstånd

Fordonsförvaltningscentralen kan helt och hållet eller för en viss tid återkalla ett utbildningstillstånd, om

1) tillståndsinnehavaren inte längre har förutsättningar för att ge utbildning,

2) gällande lagstiftning och andra bestämmelser eller tillståndsvillkor som gäller utbildningen inte iakttas, eller

3) undervisningen inte i övrigt sköts på behörigt sätt.

11 §
Förutsättningarna för deltagande i körtillståndsprov

En förutsättning för deltagande i körtillståndsprov är att sökanden har deltagit i utbildning för körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen.

12 §
Körtillståndsprov

Om inte Fordonsförvaltningscentralen bestämmer annat skall körtillståndsprovet avläggas inom verksamhetsområdet för den mottagare av körtillståndsprov inom vars verksamhetsområde personen har deltagit i utbildningen eller har sin hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994). Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl ta emot ett körtillståndsprov utomlands.

I provet skall examinanden visa att han eller hon har de kunskaper som krävs av en förare av fordon som transporterar farliga ämnen och färdigheter i fråga om de transporter beträffande vilka han eller hon för provet har deltagit i utbildningen.

Den som har underkänts i ett prov får delta i provet på nytt tidigast tre dygn efter dagen för det underkända provet.

Ministeriet utfärdar närmare bestämmelser om körtillståndsprov som grundar sig på olika kurser. Fordonsförvaltningscentralen gör upp en förteckning över de frågor som har använts i proven och den kan ge anvisningar om tillämpningen av de bestämmelser som ministeriet utfärdat.

13 §
Beviljande av körtillstånd samt förfallet körtillstånd

ADR-körtillstånd och ändring av sådana körtillstånd skall sökas skriftligen hos den mottagare av körtillståndsprov inom vars verksamhetsområde körtillståndsprovet har avlagts eller inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemkommun.

Körtillstånd beviljas den som blivit godkänd högst sex månader tidigare i körtillståndsprovet och som har körrätt till bilen. Om körtillståndsprovet har avlagts vid en yrkesläroanstalt i samband med yrkesundervisning för fordonsförare förutsätts dock att sökanden har körrätt till bilen först vid överlämnande av körtillstånd.

Körtillstånd beviljas med en giltighetstid av högst fem år från den dag det beviljades eller från den dag då det senast förnyades.

Körtillståndet förfaller och mottagaren av körtillståndsprovet kan förstöra ett beviljat körtillstånd, om körtillståndet inte har avhämtats inom ett år från det att körtillstånd söktes. Sedan körtillståndet förfallit skall den som ansöker om körtillstånd på nytt förete en utredning om att förutsättningar för beviljande av körtillstånd föreligger.

14 §
Innehållet i körtillstånd

På basis av en grundkurs och ett godkänt prov som motsvarar den beviljas ADR-körtillstånd för sådana transporter som avses i 5 § 1 mom. 4―6 punkten.

På basis av en grundkurs och en kurs för tanktransporter samt på basis av ett godkänt prov som motsvarar dessa beviljas ADR-körtillstånd för sådana transporter som avses i 5 § 1 mom. 1―6 punkten.

15 §
Ändring av körtillstånd

Mottagaren av ett körtillståndsprov kan på ansökan ändra ett körtillstånd, om sökanden uppfyller kraven för beviljande av körtillstånd. Ett ADR-körtillstånd som ändrats får vara giltigt högst fem år räknat från den dag då det ursprungliga körtillståndet beviljades eller från den dag då det senast förnyades.

16 §
Förnyande av körtillstånd

Giltighetstiden för ett ADR-körtillstånd kan förlängas med högst fem år, om sökanden uppfyller villkoren för beviljande av körtillstånd och tidigast under de 12 månader som föregår giltighetstidens utgång har deltagit i en kompletteringskurs och har blivit godkänd i det prov som motsvarar kursen.

17 §
Återkallande av körtillstånd

Polisen eller Fordonsförvaltningscentralen kan för viss tid eller tills vidare återkalla ett körtillstånd som de beviljat, om innehavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av körtillståndet eller på grund av sina personliga egenskaper inte kan anses vara lämplig att transportera farliga ämnen. Innan körtillståndet ges tillbaka kan polisen eller Fordonsförvaltningscentralen bestämma att innehavaren av körtillståndet skall delta i en kompletteringskurs eller genomgå ett körtillståndsprov.

Om en innehavare av körtillstånd meddelas körförbud eller temporärt körförbud, skall polisen även omhänderta körtillståndet för den tid för vilken körkortsinnehavaren meddelats körförbud eller temporärt körförbud. Polisen skall underrätta Fordonsförvaltningscentralen om att körtillståndet har omhändertagits, återlämnats eller återkallats.

18 §
Duplettexemplar av körtillstånd

Om ett körtillstånd har förkommit, förstörts eller stulits eller om uppgifterna i det har ändrats, skall tillståndsinnehavaren anhålla om ett duplettexemplar av körtillståndet hos den mottagare av körtillståndsprov inom vars verksamhetsområde körtillståndsprovet har avlagts eller inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemkommun. Till anhållan skall fogas körtillståndet, om sökanden har det i behåll, eller en utredning om hur körtillståndet har förkommit eller förstörts. Då ett duplettexemplar överlåts skall ett meddelande om detta sändas till Fordonsförvaltningscentralen.

19 §
Körtillståndsregister

Mottagaren av ett körtillståndsprov underrättar Fordonsförvaltningscentralen och polisen i tillståndshavarens hemkommun om att körtillstånd har beviljats.

Uppgifterna om körtillstånd införs i körkortsregistret. I registret antecknas när körtillståndet har beviljats och överlåtits och om det har omhändertagits eller återkallats samt körtillståndets nummer, giltighetstid och omfattning.

20 §
Körtillståndets modell

ADR-körtillståndet är orange till färgen och det skrivs på finska, svenska och engelska. Körtillståndet skall överensstämma med bihanget B.6 till bilaga B i trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg.

21 §
Skyldighet att uppvisa körtillstånd

Körtillståndet skall medföras under färd och vid anfordran uppvisas för polisen eller annan trafikövervakare samt för tjänstemän vid tullverket eller gränsbevakningsväsendet när de övervakar vägtransporter av farliga ämnen.

22 §
Undantag i fråga om räddnings- och polisuppgifter

Då det är fråga om brådskande räddningsuppgifter får undantag göras från bestämmelserna i denna förordning, om iakttagandet av bestämmelserna skulle medföra men för räddningsverksamheten.

En polisman kan inom ramen för polisens uppgifter av särskilda skäl och utan behörigt körtillstånd transportera farliga ämnen av klass 1, förutsatt att han eller hon har en sådan yrkesskicklighet som krävs för att transporten skall ske tryggt och att säkerheten i samband med transporten även i övrigt tryggas.

23 §
Rättelse och besluts verkställbarhet

Om yrkande av rättelse av beslut som en mottagare av ett körtillståndsprov har meddelat med stöd av denna förordning gäller vad som föreskrivs i 14 § lagen om förarexamensverksamhet.

Beslut som utfärdats med stöd av denna förordning kan verkställas utan hinder av rättelseyrkande.

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 19 april 1991 om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (724/1991) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

25 §
Övergångsbestämmelser

Utbildningstillstånd som gäller när denna förordning träder i kraft gäller som sådana under den tid som nämns i tillståndet.

Om giltigheten för ett TFÄ-körtillstånd som har beviljats före den 1 januari 1995 och som gäller när denna förordning träder i kraft föreskrivs i 26 § lagen om transport av farliga ämnen. Övriga TFÄ- eller ADR-körtillstånd som gäller när denna förordning träder i kraft gäller som sådana under den tid som nämns i tillståndet.

Före den 1 januari 1995 beviljade körtillstånd som berättigar till styckegodstransporter av explosiva varor eller andra styckegodstransporter och som gäller när denna förordning träder i kraft kan förnyas och ändras som ADR-körtillstånd som berättigar till i 5 § 1 mom. 4―6 punkten avsedda transporter i enlighet med de bestämmelser som gäller förnyande av körtillstånd i denna förordning.

Före den 1 januari 1995 beviljade körtillstånd som berättigar till styckegodstransporter av explosiva varor eller andra styckegodstransporter och som gäller när denna förordning träder i kraft kan förnyas och ändras till ADR-körtillstånd som berättigar till i 5 § 1 mom. 1―6 punkten avsedda transporter genom att föraren deltar i en kompletteringskurs och en kurs för tanktransporter samt avlägger ett körtillståndsprov som motsvarar dessa kurser.

Före den 1 januari 1995 beviljade körtillstånd som berättigar till tanktransporter eller sådana transporter av explosiva varor på mer än 1000 kg av klass 1 a och 1 b och som gäller när denna förordning träder i kraft kan förnyas och ändras till ADR-körtillstånd som berättigar till i 5 § 1 mom. 1―6 punkten avsedda transporter i enlighet med de bestämmelser som gäller förnyande av körtillstånd i denna förordning.

TFÄ-körtillstånd som gäller när denna förordning träder i kraft, med undantag för TFÄ-körtillståndsom avses i 3―5 mom., kan förnyas och ändras som ADR-körtillstånd i enlighet med de bestämmelser som gäller förnyande av körtillstånd i denna förordning.

Rådets direktiv 94/55/EG; EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 7 och EGT nr L 275, 28.10.1996, s. 1, kommissionens direktiv96/86/EG; EGT nr L 335, 24.12.1996, s. 43 och EGT nr L 251, 15.9.1997, s. 1

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.