1107/1998

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1998

Trafikministeriets beslut om ändring av 2 och 3 § trafikministeriets beslut om fordonsförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har

ändrat 2 och 3 § i trafikministeriets beslut av den 20 december 1995 om fordonsförvaltningscentralens avgifter (1605/1995),

av dem 3 § sådan den lyder i beslut 237/1998, som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter till självkostnadsvärde

För följande prestationer uppbär fordonsförvaltningscentralen fasta avgift, som fastställs i bilagan till detta beslut, enligt prestationens självkostnadsvärde:

1) typbesiktning av fordon samt EG-typgodkännande av fordon och fordonsdelar;

2) fordonstekniska utlåtanden, tillstånd och andra godkännande än sådana som avses i 1 punkten;

3) utlåtanden, tillstånd och godkännanden i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter;

4) bilinteckningsprestationer;

5) fordonsregistreringsprestationer;

6) körkortsprestationer;

7) prestationer och beslut som hör samman med mottagandet av förarexamina och förarundervisningen;

8) prestationer som rör mottagandet av körtillståndsprov och beviljandet av körtillstånd för transport av farliga ämnen samt utbildning för transport av farliga ämnen;

9) intyg; samt

10) hos den som bedriver besiktningsverksamhet för varje besiktning som utförts under föregående månad en avgift för tillsyn och registeranvändning.

3 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer uppbär fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som motsvarar eller är lägre än självkostnadsvärdet:

1) inspektion vid inledande av besiktningsoch registreringsverksamhet enligt koncession 750 mark;

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av koncessionsinnehavare, den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov 250 mark;

3) beviljande av undantag från hälsokraven som gäller körkortstillstånd eller yrkeskörtillstånd för personbil 150 mark;

4) förhandsbesked som avses i 18 § lagen om skatt på motorfordon (722/66) 500 mark; och

5) förhandsavgörande som avses i 67 § bilskattelagen (1482/94) 300 mark.

För följande prestationer uppbär fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som är högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av särskilt registreringstecken 5000 mark;

2) provnummerintyg 1 400 mark; och

3) beviljande av undantagstillstånd i fråga om största tillåtna mått och massor för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1 000 mark.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 22 december 1998

Trafikminister
Matti Aura

Biträdande avdelningschef
Kari Saari

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.