1101/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Lag om ändring av 84 § vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 84 §, sådan den lyder i lagarna 818/1989, 989/1992 och 1594/1995, som följer:

84 §
Fordons godkännande för trafik och registrering

Användning i trafik av ett motordrivet fordon och av ett släpfordon som är lämpat att kopplas till det är förbjuden, om fordonet inte har besiktats och på behörigt sätt anmälts för registrering. Genom förordning kan bestämmas om undantag från besiktnings- och registreringsskyldigheten.

Importören och tillverkaren av ett fordon samt dess ägare och innehavare är skyldiga att till fordonsregistret anmäla registeruppgifterna samt ändringar i dessa enligt vad som bestäms genom förordning, om inte ändringen gäller ett avregistrerat fordon.

Om besiktning och registrering av fordon bestäms närmare genom förordning. Ge-nom förordning bestäms också om registrering av fordon för export eller inteckning i bil, om användning i trafik av fordon med provnummer- eller förflyttningsskyltar samt om användning i Finland av fordon som har registrerats någon annanstans.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

De bestämmelser som med stöd av 84 § utfärdats innan denna lag träder i kraft förblir i kraft tills något annat bestäms, med undantag för 8 kap. förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995), om vilket bestäms särskilt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 113/1998
TrUB 12/1998
RSv 139/1998

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.