1098/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Lag om ändring av 4 § lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1992 om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 795/1998, som följer:

4 §
Förmånsrätt för underhållsbidrag

Om gäldenären genom dom har ålagts eller genom avtal som fastställts av ett i 6 § socialvårdslagen (710/1982) avsett, av kommunen utsett kollegialt organ förbundit sig att periodvis betala underhållsbidrag till sitt barn, skall en sådan underhållsbidragsfordran som förfallit till betalning när konkursen inleds eller som förfaller till betalning efter att konkursen inletts och innan konkursdomen avkunnats och en regressfordran som kommunen har med stöd av lagen om un- derhållstrygghet (671/1998) betalas efter de fordringar som avses i 3 och 3 a §. Vid utmätning har fordringar som grundar sig på underhållsbidrag som förfallit till betalning innan utmätningen verkställs motsvarande förmånsrätt. Angående fördelningen av de influtna medlen mellan det underhållsberättigade barnets fordran och kommunens regressfordran gäller lagen om underhållstrygghet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 263/1998
LaUB 21/1998
RSv 227/1998

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.