1097/1998

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1998

Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter

Undervisningsministeriet har med stöd av 51 § lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) och 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på statliga läroanstalter som ordnar utbildning med stöd av lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (629/1998), lagen om yrkesutbildning (630/1998) och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).

Utan hinder av 1 mom. tillämpas detta beslut inte på utbildning som universiteten ordnar med stöd av de lagar som nämns i 1 mom.

2 §
Avgifter för stöduppgifter i anslutning till specialundervisningen i den grundläggande utbildningen

Om undervisningsministeriet har givit en statlig läroanstalt i uppgift att sörja för de stöduppgifter i anslutning till specialundervisningen som avses i 39 § lagen om grundläggande utbildning, tar läroanstalten för sina tjänster enligt dessa uppgifter av andra utbildningsanordnare ut en avgift som motsvarar den avgift enligt självkostnadsvärdet som tas ut för en offentligrättslig prestation enligt 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Utan hinder av 1 mom. är avgiften i sådan undervisning för hörselskadade som främjar slutförandet av gymnasiets lärokurs samt i sådan undervisning för handikappade och sjuka personer i läropliktsåldern som ordnas i samband med tillfällig rehabilitering och undersökning 50 procent av den avgift som avses i 1 mom.

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

De prestationer som de i 1 § nämnda läroanstalterna prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) vidareutbildning och fortbildning för lärare,

2) fristående kurser och utbildningsdagar,

3) produkter och tjänster som framställts eller uppkommit i samband med undervisningen,

4) beställda utredningar och undersökningar,

5) konsultation och handledning som givits i andra fall än sådana som avses i 2 §,

6) arbetsservice,

7) utskrifter ur studeranderegister och andra register,

8) användning av läroanstalternas lokaler och utrustning,

9) fotokopior och andra avskrifter,

10) sändning och postning av handlingar och annat material, samt

11) andra beställda tjänster och produkter.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999. Beslutet tillämpas första gången vid fastställande av avgifter för 1999.

Genom detta beslut upphävs undervisningsministeriets beslut av den 30 december 1993 om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter (1674/1993) jämte ändringar.

Helsingfors den 22 december 1998

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Lagstiftningsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.