1096/1998

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1998

Undervisningsministeriets beslut om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande

Undervisningsministeriet har med stöd av 44 § 1 mom. lagen den 21 augusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998), 36 § gymnasielagen av samma dag (629/1998), 47 § 1 mom. lagen av samma dag om yrkesutbildning (630/1998) samt 7 § 4 mom. och 16 § 7 punkten lagen av samma dag om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) beslutet:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om avgifter som utbildningsanordnare och anordnare av examina kan ta ut av elever, studerande och sådana som deltar i fristående examina med stöd av lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (629/1998), lagen om yrkesutbildning (630/1998) och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).

Beslutet tillämpas på avgifter som tas ut av studerande i utbildning som ordnas av kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser och staten.

2 §
Grundläggande utbildning

I sådan undervisning utomlands som avses i 31 § 3 mom. lagen om grundläggande utbildning kan avgifter tas ut av eleven till ett belopp av högst 12 000 mark per år. I de finska skolorna i Japan och Bryssel kan avgifter tas ut av eleven till ett belopp av högst 53 000 mark per år.

I sådan undervisning på främmande språk enligt 31 § 3 mom. lagen om grundläggande utbildning som en privat utbildningsanordnare ordnar på basis av en särskild utbildningsuppgift som undervisningsministeriet har givit, kan avgifter tas ut av eleven till ett belopp av högst 4 000 mark per år. Av en elev vid Internationella skolan i Helsingfors kan dock avgifter tas ut av eleven till ett belopp av högst 53 000 mark per år.

Av en sådan elev som avses i 33 § 4 mom. lagen om grundläggande utbildning och som har antagits till en annan skola än en sådan för honom anvisad skola som avses i 6 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning, kan tas ut en avgift för den inkvartering och helpension som ordnats för honom enligt högst de genomsnittliga årliga kostnaderna per elev för ordnandet av nämnda tjänster. I utbildning som ordnas i internat avdras från nämnda kostnader det belopp som med stöd av 5 § 1 mom. förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998) skall betalas till utbildningsanordnaren för eleven. Av en elev som avses i detta moment kan tas ut en avgift för resorna mellan inkvarteringsstället och hemmet enligt högst de kostnader som föranleds av elevens resor.

Av en ämnesstuderande enligt 46 § 2 mom. lagen om grundläggande utbildning som inte är läropliktig kan tas ut en avgift för undervisningen som utgör högst 50 procent av de genomsnittliga årliga kostnaderna per elev för ordnandet av kursen.

3 §
Gymnasiet

I fråga om sådan undervisning på främmande språk enligt 28 § 4 mom. gymnasielagen som en privat utbildningsanordnare ordnar på basis av en särskild utbildningsuppgift som undervisningsministeriet har givit, gäller om avgifter av studerande vad som bestäms i 2 § 2 mom.

Av en ämnesstuderande enligt 20 § 3 mom. gymnasielagen kan tas ut en avgift för undervisningen som utgör högt 50 procent av de genomsnittliga årliga kostnaderna per studerande för ordnandet av kursen.

För ett prov enligt 12 § 2 mom. gymnasielagen i vilket gymnasiets lärokurs eller en del av den tenteras oberoende av på vilket sätt studeranden har inhämtat de kunskaper och färdigheter som hör till lärokursen, kan en avgift på högst 300 mark tas ut av den studerande.

Om de avgifter som tas ut för studentexamen enligt 18 § gymnasielagen bestäms särskilt.

4 §
Yrkesutbildning

För ett prov som ordnas för en sådan privatstuderande som avses i 27 § 4 mom. lagen om yrkesutbildning kan en avgift på högst 300 mark tas ut av den studerande.

5 §
Yrkesinriktad vuxenutbildning

Av en studerande i sådan utbildning som avses i 17 § lagen om yrkesinriktad vuxen-utbildning och som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen kan tas ut en avgift som utgör högst 50 procent av de per studerande beräknade totalkostnaderna enligt det avtal om upphandling av utbildning som avses i 6 § lagen om finansiering av yrkes-inriktad tilläggsutbildning (1138/1996). Av en studerande i annan yrkesinriktad tilläggsutbildning kan tas ut en avgift som utgör högst 75 procent av de per studerande beräknade totalkostnaderna enligt upphandlingsavtalet.

Den fasta examensavgift som avses i 7 § 4 mom. lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och som tas ut av den som deltar i yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina som avläggs i form av fristående examina är 200 mark.

6 §
Avgifter för läromedel och förnödenheter

Om en anordnare av gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning eller utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs i form av en fristående examen ger studeranden de läroböcker som studierna förutsätter eller andra läromedel avsedda för studerandens personliga bruk eller redskap, maskiner, anordningar, material och andra förnödenheter avsedda för personligt bruk, som studeranden efter slutförd utbildning får behålla, kan utbildningsanordnaren ta ut en avgift för dem motsvarande högst de verkliga anskaffningsoch produktionskostnaderna. Om studeranden skaffar sig nämnda läromedel och förnödenheter på annat sätt, kan de avgifter som avses i detta moment inte tas ut av honom.

Som sådana läromedel och förnödenheter som avses i 1 mom. betraktas inte arbetsredskap, maskiner, anordningar, skyddskläder, i bestämmelserna om skydd i arbetet förskriven utrustning, i undervisningen behövliga material och förnödenheter som tillhör utbildningsanordnaren samt annan motsvarnde undervisningsmateriel, som ingår i den avgiftsfria undervisningen och behövs för att undervisningen skall kunna ordnas.

7 §
Begränsningsbestämmelse om avgiftens belopp

Den avgift enligt 2 § 1 och 2 mom. samt 3 § 1 mom. som tas ut av elever och studerande får inte överskrida det belopp som fås när de genomsnittliga kostnader som utbildningsanordnaren har haft per elev eller studerande för ordnandet av utbildningen minskas med den statsfinansiering som beviljats utbildningsanordnaren för varje elev eller studerande.

8 §
Beräkning av kostnaderna

Vid beräkning av de kostnader som skall läggas till grund för de avgifter som bestäms i detta beslut beaktas de kostnader som används vid bestämmande av det självkostnadsvärde för en prestation som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas dock inte på de kostnader som avses i 5 § 1 mom.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999. Beslutet tillämpas första gången vid fastställande av avgifter för 1999.

Helsingfors den 22 december 1998

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Lagstiftningsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.