1085/1998

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1998

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsanstalternas deltagande i de förhöjningar och skadestånd som avses i 60 § 6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 60 § 6 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (604/1948), sådant det lyder i lag 1204/1996, beslutat:

1 §

De försäkringsanstalter som bedriver försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) skall delta i de förhöjningar och skadestånd som avses i lagens 60 § 6 mom. i proportion till det antal olycksfall och yrkessjukdomar som årligen inträffar i av dem försäkrat arbete och som berättigar till dagpenning, minskat med beloppet av motsvarande förhöjningar och skadestånd som de har utbetalt samma år.

I detta beslut avses med olycksfall och yrkessjukdomar som berättigar till dagpenning sådana olycksfall och yrkessjukdomar för vilka dagpenning har betalts före utgången av det år som följer på det år förhöjningarna och skadestånden hänför sig till.

2 §

Varje försäkringsanstalt skall betala förskott till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund för täckande av de förhöjningar och skadestånd som avses i 60 § 6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring. Förskottet skall betalas i lika stora poster senast den 1 juli, augusti och september det år förhöjningarna och skadestånden hänför sig till.

Storleken av det förskott som en försäkringsanstalt skall betala bestäms i proportion till antalet sådana till dagpenning berättigande olycksfall och yrkessjukdomar som har uppgivits i samband med bokslutet för året före det år förhöjningarna och skadestånden hänför sig till, och beräknas på beloppet av alla uppskattade förhöjningar och skadestånd för det sistnämnda året minskat med beloppet av de uppskattade förhöjningar och skadestånd som försäkringsanstalten skall betala det året.

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund gör före den 30 maj det år förhöjningarna och skadestånden hänför sig till upp en kalkyl över förhöjningarnas och skadeståndens belopp och bestämmer storleken av de poster som försäkringsanstalterna skall betala i förskott.

3 §

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund fastställer utjämningen enligt varje försäkringsanstalts slutliga andel efter det att antalet olycksfall och yrkessjukdomar som berättigar till dagpenning samt utbetalt skadestånd har uppgivits i samband med bokslutet. Utjämningen fastställs dock senast den 30 maj efter det år som följer på det år förhöjningarna och skadestånden hänför sig till. Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund redovisar de poster som motsvarar utjämningen till försäkringsanstalterna senast den 5 juli efter nämnda maj månad.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 18 december 1998

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Jaakko Hannula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.