1060/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av 15 och 29 § lagen om yrkeshögskolestudier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (255/1995) 15 § 2 och 3 mom. och 29 § som följer:

15 §
Intagning av studerande

Intagningen av studerande till yrkeshögskolorna ordnas med hjälp av gemensam ansökan med utnyttjande av det antagningsregister som avses i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998), om inte något annat bestäms eller vederbörande ministerium beslutar något annat. Bestämmelser om gemensam ansökan och intagning av studerande kan i övrigt utfärdas genom förordning och genom ministeriets beslut.

De studerande tas in av yrkeshögskolan enligt vad som vid behov bestäms genom förordning. Under samma läsår får en studerande ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen, om inte annat bestäms genom förordning i fråga om studier i form av vuxenutbildning. Den som ansöker om att bli intagen som studerande har rätt att söka rättelse i intagningsbeslutet hos yrkeshögskolan enligt vad som närmare bestäms genom förordning.

29 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut av en statlig eller privat yrkeshögskola söks genom besvär hos länsrätten enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i ett beslut av en kommunal yrkeshögskola söks enligt kommunallagen (365/1995).

Med avvikelse från 1 mom. söks ändring i ärenden som gäller disciplinärt förfarande som avser en studerande genom besvär hos länsrätten med iakttagande i övrigt av förvaltningsprocesslagen.

Ändring får inte sökas genom besvär i ett beslut i vilket rättelse får sökas enligt 15 och 17 §. Ändring i ett beslut som givits vid rättelseförfarande söks genom besvär hos länsrätten. I ett beslut som givits vid rättelseförfarande och som gäller bedömning av studieprestationer får ändring dock inte sökas genom besvär.

Ändring i ett beslut av en yrkeshögskola om yrkeshögskolans examensstadga, utbildningsprogram, undervisningsplan eller annat som gäller undervisningsarrangemangen får inte sökas genom besvär. Besvär får inte heller anföras över ett beslut av länsrätten som gäller intagning av studerande enligt 15 § eller disciplinärt förfarande som avser en studerande enligt 17 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Bestämmelsen i lagens 15 § 3 mom. om en studieplats som leder till högskoleexamen tillämpas första gången vid antagningen av studerande för läsåret 1999―2000.

RP 59/1998
KuUB 14/1998
RSv 193/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.