1058/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om antagningsregistret och studentexamensregistret

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Antagningsregistret

1 §
Register och registeransvarig

Till antagningsregistret hör

1) universitetens register över sökande och studierätt,

2) registret för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna, och

3) registret för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning.

Registeransvarig för antagningsregistret är utbildningsstyrelsen. Dessutom deltar länsstyrelserna för utbildningsstyrelsens räkning i registerföringen i fråga om de delregister som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten.

2 §
Ändamål

Antagningsregistrets delregister används enligt följande:

1) universitetens register över sökande och studierätt vid antagning av studerande till studier som leder till sådana lägre och högre högskoleexamina som avses i universitetslagen (645/1997),

2) registret för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna vid antagning av studerande till studier som leder till sådan yrkeshögskoleexamen som avses i lagen om yrkeshögskolestudier (255/1995),

3) registret för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning vid antagning av studerande till sådan utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998) och i gymnasielagen (629/1998).

Antagningsregistret används för att

1) informera om studier och antagning,

2) ordna ansökan till utbildning och antagning av studerande, som för universitetsoch högskolestuderandenas vidkommande också inkluderar arrangemangen kring mottagande av endast en studieplats som leder till högskoleexamen, samt följa ansökan och antagning,

3) ge universiteten, yrkeshögskolorna samt anordnarna av yrkesutbildning och gymnasieutbildning de uppgifter som behövs för antagningen av studerande,

4) informera sökande som blivit utan studieplats om utbildningsmöjligheter,

5) producera uppgifter om sökande och dem som blivit antagna för uppföljning och utvärdering av utbildningssystemet, samt för att

6) genomföra andra funktioner som behövs för antagningen av studerande.

3 §
Datainnehåll

I antagningsregistret införs

1) sökandens namn, personbeteckning, medborgarskap, kön, modersmål samt nödvändig kontaktinformation,

2) uppgifter om sökandens tidigare utbildning och skolframgång samt studentexamen,

3) uppgifter om ansökan till utbildning och grunderna för antagning i fråga om varje sökande,

4) uppgifter om antagning som studerande och mottagande av studieplats, samt

5) sökandens samtycke till eller förbud mot att namn- och adressuppgifter lämnas ut för information och marknadsföring som gäller utbildning.

I registret för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna och i registret för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning kan förutom de uppgifter som räknas upp i 1 mom. föras in uppgifter om hälsotillstånd som inverkar på yrkesvalet samt uppgifter om arbetserfarenhet och fritidsintressen enligt vad den sökande själv meddelat. Dessa uppgifter begärs och införs endast i det fall att de är av betydelse för antagningen av studerande.

I vart och ett av de delregister som nämns i 1 § 1 mom. kan förutom uppgifter enligt 1 och 2 mom. också införas andra uppgifter som behövs med tanke på delregistrets ändamål och som är relevanta för bedömningen av om de sökande lämpar sig för en utbildning eller ett yrke enligt 2 § eller för antagningen av studerande utifrån skolpolitiska grunder eller individuella utbildningsbehov.

4 §
Källor

Den registeransvarige för antagningsregistret har rätt att utöver de uppgifter som sökanden lämnat och utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt få de uppgifter som avses i 3 § 1 och 3 mom. ur studentexamensregistret, av befolkningsregistercentralen, kommunerna, universiteten, yrkeshögskolorna, anordnarna av yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt ur sådana gemensamma register för två eller flera universitet som har bildats för antagningen av studerande.

Den som söker till utbildning skall underrättas om vilka uppgifter om honom som införs i antagningsregistret.

5 §
Utlämnande av uppgifter

De uppgifter som avses i 3 § 1 och 3 mom. får utlämnas ur antagningsregistret utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i den mån de behövs för att mottagaren skall kunna sköta nedan nämnda uppgifter:

1) till universitet, yrkeshögskolor, anordnare av yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt två eller flera universitets gemensamma register för antagningen av studerande,

2) till vederbörande ministerium och statistikcentralen för utredningar om uppföljning av utbildningssystemet,

3) till folkpensionsanstalten för behandling av studiestödsärenden samt till folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheterna för utredning av förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd för arbetslösa enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1994) samt stöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993), lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997) och enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997), samt

4) till kommuner som tillhandahåller sådan hälsovård för studerande som avses i folkhälsolagen (66/1972) och andra som tillhandahåller hälsovård för studerande enligt nämnda lag, för skötseln av denna uppgift.

De uppgifter som avses i 3 § 2 mom. får lämnas ut endast till de mottagare som nämns i 1 mom. 1 punkten för antagningen av studerande.

6 §
Förvaringstid

Uppgifterna i antagningsregistret förvaras fem år efter det att beslut om antagning har fattats.

Uppgifter som behövs för utvärdering och uppföljning av utbildningen eller uppgifter som av andra skäl är värdefulla som källmaterial för forskning förvaras dock varaktigt enligt vad arkivverket bestämmer särskilt.

2 kap.

Studentexamensregistret

7 §
Ändamål och registeransvarig

Studentexamensregistret förs och används för ordnande av studentexamen, för förvaring av uppgifter om avlagda studentexamina och prov som hör till examina samt för uppföljning av hur studentexamen fungerar.

Registeransvarig för studentexamensregistret är studentexamensnämnden.

8 §
Källor, datainnehåll och förvaringstid

Uppgifter som behövs för att de prov som ingår i studentexamen skall kunna ordnas och uppgifter som gäller examinandernas gymnasieutbildning inhämtas till registret hos dem som ordnar gymnasieutbildning. Den registeransvarige inför uppgifter om studentexamina i registret.

I studentexamensregistret införs

1) namn, personbeteckning, kön, modersmål och uppgifter om gymnasieutbildning i fråga om dem som anmält sig till proven och deltagit i dem,

2) de vitsord och poängtal som examinanderna fått i olika prov, samt

3) tidpunkten när examen har avlagts eller underkänts, när prov har tagits om efter examen samt när examen har kompletterats.

I studentexamensregistret kan förutom uppgifter enligt 2 mom. också införas sådana uppgifter om studentexamen i fråga om varje examinand som behövs för registrets ändamål samt om hur examen avlagts och ordnats.

Uppgifterna i studentexamensregistret förvaras varaktigt.

9 §
Utlämnande av uppgifter

Uppgifter enligt 8 § 2 mom. om de personer som har deltagit i studentexamen och som sökt till någon sådan utbildning som avses i 2 § 1 mom. utlämnas till antagnings- registret då dessa uppgifter behövs för antagningen av studerande.

Studentexamensnämnden får för publicering lämna ut namnet på dem som godkänts i studentexamen.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

10 §
Tillämpning av andra författningar

I fråga om antagningsregistret och studentexamensregistret tillämpas utöver denna lag vad som bestäms om behandling av personuppgifter.

11 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Uppgifter om dem som har deltagit i studentexamen och som sökt till någon sådan utbildning som avses i 2 § 1 mom. 1―3 punkten får ur studentexamensregistret utlämnas till antagningsregistret innan denna lag träder i kraft.

RP 59/1998
KuUB 14/1998
RSv 193/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.