1054/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Idrottslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja motion och annan idrott samt tävlings- och elitidrott och medborgarverksamhet i anslutning till dessa, att främja befolkningens välbefinnande och hälsa samt att med idrottens hjälp stödja barns och ungas uppväxt och utveckling.

Syftet med denna lag är dessutom att med hjälp av motion och idrott främja jämlikhet och tolerans samt stödja kulturell mångfald och en hållbar utveckling av miljön.

2 §
Ansvar och samarbetsförpliktelser

Staten och kommunerna skall skapa de allmänna förutsättningarna för idrott. Idrottsverksamheten skall i huvudsak skötas av idrottsorganisationerna.

Det ministerium till vars verksamhetsområde idrottsväsendet hör, nedan ministeriet, skall svara för idrottsväsendets allmänna ledning och utveckling och samordningen i idrottssamarbetet inom statsförvaltningen. På det regionala planet ankommer dessa uppgifter på länsidrottsväsendet och på det lokala planet på kommunerna.

Kommunen skall skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att utveckla det lokala och regionala samarbetet samt en hälsofrämjande idrott, genom att stödja medborgarverksamhet, tillhandahålla idrottsanläggningar samt ordna idrottsverksamhet med beaktande även av grupper med särskilda behov.

3 §
Länsidrottsväsendets förvaltning

Med länsidrottsväsendet avses länsstyrelsen och regionala idrottsråd som länsstyrelserna tillsätter. Om uppgifterna för länsidrottsväsendet bestäms närmare genom förordning.

4 §
Statens idrottsråd

Ministeriets sakkunnigorgan i uppgifter enligt denna lag är statens idrottsråd som tillsätts av statsrådet för riksdagens mandatperiod. Statens idrottsråd har en idrottspolitisk sektion, en sektion för specialidrott och en idrottsvetenskaplig sektion. Rådet kan även ha andra sektioner.

Rådet och dess sektioner har till uppgift att följa idrottens utveckling, göra framställningar om och ta initiativ till utvecklande av idrotten, göra framställningar och avge utlåtanden om användningen av idrottsanslagen för verksamhetsområdet samt att utvärdera effekten av statsförvaltningens åtgärder på idrottens område. Om uppgifterna för och tillsättandet av statens idrottsråd bestäms närmare genom förordning.

2 kap.

Statlig finansiering

5 §
Statsandel till det kommunala idrottsväsendet

Kommunerna beviljas statsandel för driftskostnader inom idrottsväsendet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/1992). Statsandelen skall användas för verksamhet enligt 2 § 3 mom.

6 §
Finansiering av det regionala idrottsväsendet

Ministeriet anvisar årligen verksamhetsanslag för länsidrottsväsendet och avtalar med respektive länsstyrelse om hur anslagen skall användas. Ministeriet kan anvisa länsidrottsväsendet också andra anslag som fördelas vidare i form av understöd.

Dessutom kan ministeriet understödja annat regionalt idrottsligt utvecklingsarbete.

7 §
Statsunderstöd till riksomfattande och regionala idrottsorganisationer

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för stödjande av verksamheten i riksomfattande och regionala idrottsorganisationer. Genom förordning och ett statsrådsbeslut bestäms hur anslaget skall fördelas och om villkoren för användningen.

Ministeriet godkänner de organisationer som kan beviljas understöd enligt denna lag så som bestäms genom förordning. Statens idrottsråd gör en framställning till ministeriet om beviljande av understöden.

8 §
Statsunderstöd för idrottsanläggningar

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för beviljande av understöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaliteter. Med understöden främjas i synnerhet uppförande, förvärv, sanering och utrustning av idrottsanläggningar avsedda för behov i breda användargrupper.

Understöd beviljas i första hand kommuner eller samkommuner samt sammanslutningar där en kommun eller samkommun har bestämmanderätten. Understöd kan även beviljas andra sammanslutningar.

I fråga om de statsunderstöd som avses i 1 mom. gäller vad som bestäms om statsunderstöd för anläggningsprojekt i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Ministeriet skall vid beviljande av understöd för uppförande av idrottsanläggningar begära utlåtande av vederbörande länsstyrelse och av statens idrottsråd.

9 §
Statsunderstöd för andra ändamål som främjar idrotten

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för understöd och stipendier som beviljas för idrottsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete samt för idrottsvetenskapliga sammanslutningars verksamhet, idrottens informationsförsörjning, utbildning, internationellt samarbete, främjande av elitidrott, aktuella samarbets- och utvecklingsprojekt inom idrotten samt för annan verksamhet som tjänar det syfte som anges i 1 §.

10 §
Statsbidragsmyndighet

Det ministerium till vars verksamhetsområde idrottsväsendet hör är statsbidragsmyndighet i fråga om de understöd som avses i 5―9 §.

I fråga om anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar kan ministeriet överföra en del av det anslag som reserverats för byggande av idrottsanläggningar så att beredningen handhas av länsidrottsväsendet och besluten fattas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen är statsbidragsmyndighet i den omfattning som ministeriet bestämmer.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

11 §
Finansieringen av statsandelar och statsunderstöd

Statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag skall i första hand betalas med vinstmedel av tippning och penninglotteri.

12 §
Återbetalning av statsunderstöd

Om en statsunderstödsmottagare utan grund har fått statsunderstöd som avses i 6―9 §, skall vederbörande ministerium eller någon annan statsbidragsmyndighet bestämma att det överbetalda beloppet skall återbetalas. På det belopp som skall återbetalas uppbärs en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) räknat från ingången av den månad under vilken statsunderstödet har betalts.

Om det belopp som skall återbetalas är litet eller om det skall anses vara oskäligt att kräva återbetalning eller uppbära ränta, behöver det inte bestämmas att förmånen skall återbetalas.

Ministeriet eller någon annan statsbidragsmyndighet får besluta att en förmån som skall återbetalas avdras senare från statsunderstöden för följande år.

13 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning. Ministeriet kan meddela närmare anvisningar om understöd och stipendier som beviljas med stöd av denna lag.

4 kap.

Ikraftträdelsebestämmelser

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Genom denna lag upphävs idrottslagen av den 21 december 1979 (984/1979) jämte ändringar.

15 §
Övergångsbestämmelser

Statens idrottsråd kan när denna lag träder i kraft fortsätta verksamheten till utgången av sin nuvarande mandatperiod.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/1997
KuUB 11/1998
RSv 158/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.