1041/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av 7 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) 7 a § 3 och 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 7 a § 3 mom. i lag 560/1993 och 4 mom. i lag 1483/1995, som följer:

7 a §

När lönen för återstående tid räknas ut beaktas lönerna från ingången av det kalenderår då arbetstagaren fyller 23 år. Löner som arbetstagaren förtjänat innan han fyllde 23 år beaktas endast till den del de har förtjänats under det kalenderår då den sjukdom, det lyte eller den skada som utgör den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan har uppkommit eller under vilket den i 7 § 1 mom. avsedda perioden om 540 dagar har löpt ut eller under de tre kalenderåren omedelbart före förstnämnda år.

Vid beräkningen av det i 1 mom. angivna beloppet för vilket i genomsnitt har betalts försäkringspremie, beaktas inte den tid för vilken arbetstagaren före pensionsfallsåret har uppburit i 7 f § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd förmån som berättigar till arbetspensionstillägg. Vid beräkningen kan likväl beaktas de till arbetspensionstillägg berättigande förmånsdagar under vilka arbetstagaren har varit i sådant förvärvsarbete enligt denna lag, lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare för vilket arbetsförtjänsterna beaktas enligt 1 och 2 mom. när lönen för återstående tid räknas ut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas på sådana pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar efter det att denna lag trätt i kraft.

RP 180/1998
ShUB 23/1998
RSv 160/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.