1024/1998

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1998

Utrikesministeriets beslut om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer

Utrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 7 § lagen om utrikesförvaltningen (1164/1987) samt 36 § förordningen om utrikesförvaltningen (166/1995) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller de avgifter som uppbärs för utrikesministeriets och beskickningarnas prestationer.

Om inte annat avtalas särskilt, uppbär utrikesministeriet och beskickningarna inte avgifter av varandra.

2 §
Avgiftsfria prestationer

Utrikesministeriet och beskickningarna utför följande prestationer avgiftsfritt, om inte annat följer av 2 mom.:

1) tjänsteuppdrag som inte direkt gäller en enskild person eller ett enskilt företag eller en grupp som på annat sätt klart avgränsats,

2) åtgärder av handräckningstyp, vilka gäller en enskild person och vidtas i allmänt intresse,

3) nödvändiga tjänster för dem som utomlands råkat i nödställt läge eller anhållits, åtalats eller häktats,

4) åtgärder som hör till socialmyndigheternas verksamhetsområde och gäller faderskapsutredning, barnskydd, vårdnad om barn och underhållstrygghet för barn, bistånd i frågor där någon olovligen bemäktigat sig barn samt åtgärder som med stöd av internationella konventioner om indrivning av underhållsbidrag eller på basis av ömsesidighet är avgiftsfria,

5) förmedling av enskilda personers ansökningar och meddelanden till finska myndigheter när detta ankommer på beskickningarna,

6) åtgärder i samband med förmedling av pensioner och motsvarande prestationer som staten betalar till utlandet,

7) ömsesidigt utbyte av upplysningar och utbildning, som anknyter till myndigheternas samarbete, samt andra ömsesidiga prestationer,

8) anskaffande eller sammanställande för statliga myndigheter av utredning som gäller främmande stats lagstiftning,

9) information,

10) rådgivning och handledning som endast medför smärre kostnader,

11) informationsförmedling mellan Finland och andra stater eller internationella samfund,

12) utrikesministeriets bibliotekstjänst och utnyttjandet av forskarplatser,

13) tillhandahållande av handlingar och annat material i enlighet med lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51), samt

14) utgivande av expedition, utdrag, kopia och betyg i samband med ett anställningsförhållande och andra liknande prestationer.

För eventuella nödvändiga särskilda kostnader uppbärs ersättning enligt 17 §. För kostnader som förorsakas av tillhandahållande och återindrivning av ekonomiska bidrag till personer som avses ovan i 1 mom. 3 punkten uppbärs 300 mark för varje enskilt fall.

I enlighet med internationell praxis eller på basis av ömsesidighet är följande prestationer avgiftsfria:

1) svar på främmande staters förfrågningar om finsk lagstiftning,

2) delgivning i Finland av rättegångshandlingar eller andra handlingar som anlänt från utlandet, samt

3) svarande på sådana förfrågningar av i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt av i Finland verkande konsulat med utsänd konsul, vilka gäller tjänster i enlighet med Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser.

Om befrielse från betalandet av avgiftsbelagda prestationer i vissa fall bestäms i 4 § 5 mom., 5 § 4 och 5 mom., 6 § 4 mom., 7 § 3 mom., 9 § 3 mom., 10 § 2 mom., 11 § 2 mom., 13 § 3 mom., 14 § 1 mom. och 17 § 3 mom.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Utrikesministeriet och beskickningarna uppbär avgift för följande offentligrättsliga prestationer:

1) resedokument,

2) visum,

3) uppehållstillstånd och arbetstillstånd,

4) intyg, samt

5) andra notariella prestationer och motsvarande offentligrättsliga prestationer.

För offentligrättsliga prestationer uppbärs fasta avgifter enligt 4―8 § samt ersättning enligt 17 § för eventuella särskilda kostnader.

I 12 § lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare (176/87) bestäms om debitering av kostnader som utrikesförvaltningen förorsakas av anordnandet av hälsovård och företagshälsovård enligt nämnda lag.

4 §
Resedokument

För pass, diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa uppbärs i expeditionsavgift 300 mark.

För nationell identitetshandling för sjömän, för främlingspass, för resedokument för flykting och för tillfälligt dokument som ersätter främlingspass eller resedokument för flykting samt för temporärt resedokument till medborgare i Europeiska unionen för hemresa (Emergency Travel Document ETD) uppbärs 300 mark.

För negativt beslut uppbärs 150 mark.

För nytt ibruktagande under giltighetstiden av diplomatpass eller pass för tjänsteresa, som beviljats för resa eller uppdrag, uppbärs 100 mark.

Avgift uppbärs inte för diplomatpass eller tjänstepass som beviljas

1) republikens president och medlemmar av hans familj,

2) medlemmarna av statsrådet, eller

3) anställda inom utrikesförvaltningen eller medlemmar av deras familjer.

5 §
Visum

För visum uppbärs expeditionsavgift enligt följande:

1) visum för flygplatstransitering 60 mk
2) genomresevisum 60 mk
3) visum, giltigt högst 30 dygn 150 mk
4) visum, giltigt 31―90 dygn
för en inresa 180 mk
för två inresor 210 mk
5) flergångsvisum,
giltigt högst ett år 300 mk
för varje år därutöver 180 mk

Avgift uppbärs även för ett negativt beslut.

För överföring av gällande visum till ett nytt resedokument uppbärs 100 mk.

Avgift uppbärs inte:

1) av personer som inbjudits av riksdagen eller av Finlands regering,

2) av innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som i tjänsteuppdrag reser till Finland eller via Finland,

3) av medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat med utsänd konsul eller av medlemmar av deras familjer,

4) av barn som antecknats i en förälders resedokument,

5) av personer som genom beslut av statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl, eller

6) av personer som med stöd av en internationell överenskommelse erhåller visum utan avgift, och inte heller av personer som deltar i möten som anordnas i Finland av Förenta Nationerna och dess underorgan, av Europarådet, av Europeiska unionen eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Ministeriet beslutar om beviljande av visum utan avgift:

1) till följd av storolyckor och motsvarande situationer, då humanitära skäl talar för det, samt

2) till skolungdoms- och ungdomsgrupper som deltar i undervisnings-, kultur- eller idrottsevenemang och som inbjudits av arrangörerna och vilkas medlemmar är under 18 år.

6 §
Uppehållstillstånd och arbetstillstånd

För uppehållstillstånd och arbetstillstånd uppbärs separat för vardera en expeditionsavgift om 400 mark. För uppehållstillstånd och arbetstillstånd som beviljas gemensamt för flera personer är avgiften 400 mark per person, skilt för vardera tillståndet.

Avgift uppbärs även för ett negativt beslut.

För överföring av gällande uppehållstillstånd och arbetstillstånd till ett nytt resedokument uppbärs 100 mk per tillstånd.

Avgift uppbärs inte:

1) av medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat med utsänd konsul eller av medlemmar av deras familjer,

2) av barn som antecknats i en förälders resedokument,

3) av personer som genom beslut av statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl.

7 §
Intyg och utdrag

För intyg som skrivs in i en färdig handling eller för intyg som separat skrivs ut samt för utdrag ur handling uppbärs 60 mark i ministeriet och 150 mark i beskickningarna. Om flera intyg skrivs in i en och samma handling uppbärs avgift för varje intyg.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. uppbärs för bevis av köpvittne 400 mark och för interimsnationalitetsbevis för handelsfartyg 500 mark.

Avgift uppbärs inte:

1) för intyg som behövs för sökande av socialbidrag eller understöd, eller

2) för intyg som utges till medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat med utsänd konsul.

8 §
Övriga notariella tjänster och motsvarande offentligrättsliga prestationer

För andra än i 2 § och 4―7 § avsedda åtgärder som ankommer på utrikesförvaltningen enligt lag, förordning eller internationella överenskommelser uppbärs 200 mark. För åtgärder i samband med upprättande av en ny skeppsdagbok uppbärs dock 500 mark och för mottagande av sjöförklaring 700 mark.

9 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Andra avgiftsbelagda prestationer är:

1) delgivning till utlandet,

2) anskaffning av handling och utredande av adress,

3) handläggning av kvarlåtenskapsärende,

4) fotokopia eller annan kopia av handling, teknisk upptagning eller annat material,

5) tryckalster som inte gäller information,

6) användning av utrikesförvaltningens interna post och datanät,

7) föreläsar-, tolk-, översättnings-, utrednings- och efterforskningsstjänster samt andra sakkunnigtjänster,

8) tjänster för exportfrämjande,

9) utbildningstjänster,

10) användning av ministeriets och beskickningarnas lokaler, möbler och apparatur samt kontorstjänster, samt

11) annan prestation på basis av uppdrag och motsvarande, som hör till utrikesförvaltningens verksamhetsområde.

För andra avgiftsbelagda prestationer uppbärs i 10―16 § fastställda fasta avgifter, avgifter enligt debitering per timme eller avgifter enligt andra företagsekonomiska grunder.

Med beaktande av statens helhetsintresse behöver smärre avgifter inte debiteras.

10 §
Delgivning till utlandet

För delgivning av rättegångshandling eller annan handling uppbärs 500 mark. Avgiften uppbärs också för delgivningsförsök.

Avgift uppbärs inte:

1) i ärenden som hör under allmänt åtal,

2) i ärenden enligt utlänningslagen (378/91),

3) i ärenden där fri rättegång har beviljats innan begäran om delgivning gjordes, eller

4) i ärenden som anhängiggjorts av sociala myndigheter på tjänstens vägnar.

11 §
Anskaffande av handling samt utredande av adress

För anskaffande av ämbetsbetyg eller av annan handling i utlandet och för utredande av en i utlandet bosatt persons adress uppbärs 400 mark. Avgiften uppbärs också för försök att anskaffa handling eller utreda adress.

Avgift uppbärs inte av myndigheter som sköter socialärenden och inte heller av offentligrättsliga samfund.

12 §
Skötsel av kvarlåtenskapsärenden

I ärenden som gäller kvarlåtenskap i utlandet uppbärs följande avgifter:

1) för bistånd i liten skala 500 mark,

2) för utredning, mottagande och redovisning av kvarlåtenskap till arvtagare 2 % av det belopp som skall redovisas, dock minst 500 mark och högst 30 000 mark, samt

3) för ovan i 2 punkten avsett bistånd samt för anskaffande, upprättande och översättning av de handlingar som behövs sammanlagt 5 % av det belopp som skall redovisas, dock minst 750 mark och högst 50 000 mark.

13 §
Kopior, avskrifter och trycksaker

För kopior uppbärs följande avgifter:

1) Papperskopia 2 mark i A 4-format och 4 mark i A 3-format för varje sida,

2) kopia i maskinskrift 50 mark för varje diskett plus diskettens pris,

3) fotografi som ministeriet eller beskickningen har upphovsrätten till, 50 mark samt i publiceringsavgift 200 mark för varje gång.

Avgift uppbärs inte om en kopia lämnas som en del av någon annan avgiftsbelagd prestation.

För förvaltningsområdets trycksaker, med undantag av informationsmaterial, uppbärs ett pris som motsvarar deras självkostnadspris.

14 §
Användning av utrikesförvaltningens interna post och datanät

För användning av utrikesförvaltningens interna post uppbärs 100 mark i expeditionsavgift och försändelsens självkostnadspris enligt vikt och adressat. Avgift uppbärs inte av republikens presidents kansli, den som är anställd av utrikesförvaltningen och inte heller av dennes familjemedlemmar.

För användning av ministeriets datanät är avgiften 500 mark i månaden för varje användarnamn.

15 §
Sakkunnigtjänster

För föreläsning, tolkning, översättning, utredning, efterforskning, exportfrämjande och andra sakkunnigtjänster och motsvarande tjänster uppbärs en avgift som bestäms på företagsekonomiska grunder, dock minst 500 mark för varje timme som använts för att producera prestationen.

16 §
Övriga prestationer

För utbildningstjänster till utomstående, för användning av lokaler, inventarier och apparatur i ministeriets och beskickningarnas besittning, för kontorstjänster och andra prestationer som grundar sig på ett uppdrag uppbärs en avgift som bestäms på företagsekonomiska grunder, dock minst en avgift som motsvarar självkostnadspriset.

17 §
Ersättning för särskilda kostnader

För utrikesförvaltningens nödvändiga särskilda kostnader för prestationer uppbärs utöver de fasta avgifter som bestäms i 4―14 § följande ersättningar:

1) för resekostnader och andra kostnader ett belopp som motsvarar resekostnadsersättningarna enligt bestämmelserna i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal eller de faktiska tilläggsutgifter för resan som bestäms på annat sätt, samt

2) utgifter för köp av tjänster av utomstående till fullt belopp, dock inte normala posttaxor.

Ersättning för särskilda kostnader uppbärs också i det fall att fast avgift inte uppbärs enligt bestämmelserna i detta beslut. Ersättningen uppbärs dock inte om indrivningskostnaderna skulle överstiga det belopp som skall uppbäras.

18 §
Uppbärande myndighet

Avgifterna uppbärs hos den betalningsskyldige av den som producerat prestationen, antingen utrikesministeriet eller en beskickning. Av särskild anledning kan ministeriet uppbära en avgift för en beskicknings räkning.

19 §
Betalningsvaluta

Beskickningarna uppbär avgifterna i fritt konvertibla valutor eller i finska mark i enlighet med det som utrikesministeriet har bestämt i fråga om användningen av valutor inom beskickningarnas betalningsrörelse. En avgift mottas dock också i stationeringslandets valuta, om valutabestämmelserna i stationeringslandet förutsätter detta.

20 §
Valutakurs

Som växelkurs för valuta används den kontokurs som ministeriet har fastställt. Om skriftligt verifikat finns över valutaväxlingen, används dock den växelkurs som anges på verifikatet. Valutabeloppet avrundas till den närmaste enhet som är i allmänt bruk inom den lokala betalningsrörelsen.

Om kontokursen ändras minst 5 % skall beskickningarna granska valutavärdet för sina i 4―8 § samt 10―15 § avsedda fasta avgifter i enlighet med kontokursen för den månad då förändringen inträffade.

21 §
Avgifter som uppbärs av honorär konsul

En honorär konsul har enligt 7 § lagen om utrikesförvaltningen rätt att behålla de avgifter som han uppburit för prestationer som utrikesministeriet med stöd av 6 § 2 mom. sagda lag har bemyndigat honom att utföra. De ovan i 4―6 § avsedda avgifterna redovisas dock till staten.

Om en honorär konsul deltagit i skötseln av ett sådant kvarlåtenskapsärende som avses i 12 § 2 eller 3 punkten, kan beskickningen bestämma att till honom i arvode skall betalas högst hälften av den avgift som skall uppbäras enligt nämnda punkter.

22 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999 och gäller till och med den 31 december 2000. Avgifter enligt detta beslut uppbärs för prestationer som beställts under beslutets giltighetstid.

Helsingfors den 14 december 1998

Utrikesminister
Tarja Halonen

Avdelningschef
Kaarlo (Charles) Murto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.