1004/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av 7 § lagen om Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 § lagen den 27 mars 1998 om Finlands Bank (214/1998) ett nytt 2 mom. som följer:

7 §
Säkerheter

Rättigheter som hänför sig till säkerheter som ställts för skötseln av de uppgifter som enligt 3 § ankommer på Finlands Bank kan göras gällande oberoende av att insolvensförfarande eller något annat därmed jämförbart förfarande har inletts mot den som ställt säkerheten. En säkerhet återgår inte med stöd av 14 § lagen om återvinning till konkursbo (758/1991), om säkerheten har ställts utan ogrundat dröjsmål efter det att Finlands Bank fått rätt att kräva säkerhet.


Denna lag träder i kraft vid den tidpunkt som anges i 31 § lagen om Finlands Bank.

RP 259/1998
EkUB 33/1998
RSv 209/1998
Rådets direktiv 98/26/EG; EGT nr L 166, 11.6.1998, s. 45

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.