1003/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 juni 1997 om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel (588/1997) lagens rubrik samt 1 § och 2 § 3 mom. och

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

Lag

om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt betalningssystem

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller nettning av sådana betalnings- och leveransförpliktelser som är förknippade med

1) handel med i 2 § lagen om värdepappersföretag (579/1996) avsedda investeringsobjekt samt andra därmed jämförbara värdepapper och derivatinstrument,

2) handel med valuta som är giltig i Finland eller i ett annat land eller med valutaenheter, eller

3) betalning av prestationer som har samband med värdepapper.

Denna lag gäller även nettning av betalningsförpliktelser och annan clearing inom en centralbanks eller någon annan clearingorganisations betalningssystem.

Denna lag gäller också säkerheter som har ställts till förmån för clearingorganisationen eller avtalsparten för bedrivande av sådan verksamhet som avses i denna paragraf.

2 §
Definitioner

Med clearingorganisation avses i denna lag en organisation som verkar under offentlig tillsyn och som för parternas räkning fastställer och fullgör förpliktelser som är förknippade med affärer med värdepapper, derivatinstrument eller valuta eller som blir motpart till parterna. Med clearingorganisation avses även en centralbank eller någon annan organisation som fastställer eller fullgör förpliktelser i valuta på ovan nämnt sätt och där täckningarna för det betalningssystem som den upprätthåller överförs via ett konto i centralbanken.


7 a §
Tillämpning av bestämmelserna i betalningssystemen

Om en förpliktelse enligt bestämmelserna i denna lag får nettas trots att ett insolvensförfarande har inletts mot en part, får betalningsförpliktelsen också på annat sätt clearas i betalningssystemet även om insolvensförfarande har inletts mot parten.

En betalningsförpliktelse som clearas i betalningssystemet anses vid tillämpningen av denna lag ha uppkommit när parten enligt betalningssystemets regler inte har rätt att ensidigt återkalla ett uppdrag som gäller betalningsförpliktelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Denna lag tillämpas inte, om ett insolvensförfarande har inletts före lagens ikraftträdande.

RP 259/1998
EkUB 33/1998
RSv 209/1998
Rådets direktiv 98/26/EG; EGT nr L 166, 11.6.1998, s. 45

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.