1000/1998

Utfärdat i Helsingfors den 9 december 1998

Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Sådan avgiftsfri utlåningsservice som avses i 4 § 1 mom. lagen om biblioteket för synskadade (638/1996) är

1) lån ur bibliotekets egna samlingar till privatpersoner, bibliotek och andra inrättningar,

2) lån till och från utlandet,

3) utlåning av Clarke & Smith-bandspelare,

4) distribution av bibliotekets basförteckningar till användarna, samt

5) informations- och rådgivningsservice samt informationssökning i de databaser som finns tillgängliga i biblioteket.

Avgift uppbärs inte för att sända ut lån till användarna.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Om inte annat följer av 1 §, läromedelstjänster är sådana prestationer som biblioteket prissätter enligt 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

För läroböcker som säljs och hör till den grundläggande utbildningen uppbärs en avgift som skall motsvara självkostnadsvärdet på bokkopian, dock minst värdet på motsvarande bok i svartskrift.

För läroböcker som säljs och hör till gymnasieundervisningen uppbärs en avgift som skall motsvara värdet på motsvarande bok i svartskrift.

För andra läro- och tentamensböcker vid läroanstalter och högskolor än sådana som avses i 2 eller 3 mom. uppbärs av den som ger utbildningen en avgift som skall motsvara självkostnadsvärdet på bokkopian, dock minst värdet på motsvarande bok i svartskrift, om en studerande i specialundervisningen får läroböckerna avgiftsfritt.

För överföring till punktskrift och utskrift av studentexamensprov, inträdesprov och andra provtexter uppbärs en avgift som skall motsvara de verkliga kostnaderna.

För överföring till punktskrift samt för utskrift och bandning av andra läromedel, såsom duplicerat material som delas ut under lektionerna, uppbärs av den som ger utbildningen en av biblioteket fastställd avgift som minst skall motsvara de kostnader som föranleds av kopieringen av materialet, men dock högst de verkliga kostnaderna.

3 §
Prestationer som prissätts på företags- ekonomiska grunder

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) försäljning av talböcker, punktskriftsböcker, elektroniska böcker och annat specialmaterial, varvid tillverkningskostnaderna för originalexemplaret inte ingår i priset på den bok som säljs, om boken är producerad för bibliotekets lånesamling eller som läromedel enligt 2 §, utan för den uppbärs en avgift som skall motsvara självkostnadsvärdet på bokkopian, eller dock minst värdet på motsvarande bok i svartskrift,

2) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning,

3) försäljning av bandnings- och punktskriftstjänster,

4) utbildnings- och konsultservice,

5) uthyrning av lokaler och utrustning, samt

6) andra beställda prestationer.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999 och gäller till den 31 december 1999.

Helsingfors den 9 december 1998

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.