996/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om vissa referensräntor

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Grundränta

Vederbörande ministerium fastställer grundräntan årligen i juni och december för följande halva kalenderår.

Grundräntan beräknas på grundval av den tolv månaders marknadsränta som publicerats under de tre kalendermånaderna före fastställandet av grundräntan och som ministeriet beslutar om med stöd av 2 §. Grundräntan är medeltalet av den nämnda marknadsräntan under de tre kalendermånaderna avrundat till närmaste fjärdedels procentenhet.

Grundräntan publiceras i Finlands författningssamling senast 14 dagar innan räntan träder i kraft, och den träder i kraft den första dagen i den kalendermånad som följer efter publiceringen.

2 §
Andra räntor som kan användas som referensränta

Vederbörande ministerium kan besluta vilka som referensräntor användbara räntor som vid den tidpunkt ministeriet bestämmer skall ersätta de som referensräntor använda räntor som Finlands Bank fram till denna lags ikraftträdande har fastställt och publicerat. De referensräntor som ministeriet bestämmer bör så väl som möjligt motsvara de referensräntor som skall ersättas. Innan beslutet fattas skall Finlands Banks och finansinspektionens utlåtande om det inhämtas.

Det ministeriebeslut som avses i 1 mom. publiceras i Finlands författningssamling senast 14 dagar innan räntan träder i kraft, och beslutet träder i kraft den första dagen i den kalendermånad som följer efter publiceringen.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Vederbörande ministerium får fatta det beslut som avses i 2 § innan lagen träder i kraft.

4 §
Tillämpning

Vad som annars har bestämts eller avtalats om Finlands Banks grundränta gäller efter denna lags ikraftträdande grundräntan, om inte parterna har avtalat något annat.

Vad som annars har bestämts eller avtalats om de i 2 § avsedda räntor som Finlands Bank fastställer och publicerar och som används som referensräntor gäller efter denna lags ikraftträdande de som referensräntor använda räntor som vederbörande ministerium bestämmer, om inte parterna har avtalat något annat.

Utan hinder av 1 § är grundräntan när denna lag träder i kraft lika stor som den grundränta som Finlands Bank senast bestämt före denna lags ikraftträdande.

RP 176/1998
EkUB 27/1998
RSv 200/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.