995/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 kap. lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) en ny 8 a § som följer:

5 kap.

Särskilda stadganden

8 a §
Införande av euron i optionsföretags verksamhet

Ett optionsföretag kan i enlighet med artikel 8.4 i rådets förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron besluta att i sin verksamhet införa euron vid en i beslutet angiven tidpunkt. I optionsföretagets reglemente kan bestämmas om införande av euron i optionsföretagets verksamhet.

Vederbörande ministerium kan på framställning av Finlands Bank eller finansinspektionen kräva sådana ändringar och kompletteringar av bestämmelserna i ett optionsföretags reglemente att införandet av euron i optionsföretagets verksamhet kan säkerställas på ett sätt som tillräckligt väl stärker förtroendet för derivatmarknaden eller tillgodoser bindande internationella förpliktelser.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 127/1998
EkUB 24/1998
RSv 184/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.