994/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av 10 kap. värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 kap. värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) en ny 1 a § och före den en ny mellanrubrik som följer:

10 kap.

Särskilda stadganden

Införande av euron vid offentlig handel och vid clearingverksamhet
1 a §

Fondbörser, clearingorganisationer och arrangörer av sådan annan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § kan i enlighet med artikel 8.4 i rådets förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron besluta att i sin verksamhet införa euron vid en i beslutet angiven tidpunkt. I de regler som avses i denna lag kan bestämmas om införande av euron vid offentlig handel eller vid clearingverksamhet.

Vederbörande ministerium kan på framställning av Finlands Bank eller finansinspektionen kräva sådana ändringar och kompletteringar av de regler som ministeriet fastställt att införandet av euron vid offentlig handel och vid clearingverksamhet kan säkerställas på ett sätt som tillräckligt väl stärker förtroendet för värdepappersmarknaden eller tillgodoser bindande internationella förpliktelser.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 127/1998
EkUB 24/1998
RSv 184/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.