981/1998

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998

Statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd för utbildning som ordnas som avgiftsbelagd service 1999

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 43 § 2 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) beslutat:

1 §

En anordnare av yrkesutbildning som med stöd av tillståndet att ordna utbildning ordnar yrkesutbildning som avgiftsbelagd service beviljas statsunderstöd för den utbildning som ordnas som avgiftsbelagd service på basis av de driftskostnader som verksamheten förorsakat. Statsunderstöd enligt detta beslut beviljas en utbildningsanordnare som den 31 december 1998 har haft tillstånd att hålla ett yrkesutbildningscenter för vuxna eller en riksomfattande särskild yrkesläroanstalt.

2 §

Statsunderstödet för varje anordnare av yrkesutbildning som ordnar yrkesutbildning som avgiftsbelagd service fastställs till 10 procent av medeltalet av de driftskostnader som anordnaren har haft under de tre föregående åren. Vid beräkning av medeltalet omvandlas driftskostnadernas belopp så att det motsvarar kostnadsnivån under beräkningsåret.

3 §

Som nettoutgifter beaktas de utgifter som åsamkats utbildningsanordnaren för frivillig utbildning, läroavtalsutbildning, arbetskrafts- utbildning och kursverksamhet.

4 §

Statsunderstödet för en ny anordnare av yrkesutbildning fastställs på basis av driftskostnaderna för utbildningsanordnare av närmast motsvarande storlek och med närmast motsvarande utbildningsområden.

Om tillståndet att ordna utbildning för en anordnare av yrkesutbildning ändras eller delas upp på ett eller flera nya tillstånd, ändras beloppet av statsunderstödet på motsvarande sätt.

5 §

Om ett tillstånd att ordna utbildning träder i kraft eller upphör att gälla under året, betalas endast den del av statsunderstödet som motsvarar verksamhetstiden under detta år.

Om en anordnare av yrkesutbildning genom ett eget beslut väsentligt minskar volymen på sin yrkesutbildning, betalas till anordnaren den del av statsunderstödet som motsvarar den återstående verksamhetens andel av hela verksamheten.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999. Detta beslut tillämpas vid beviljande av verksamhetsunderstöd för 1999.

Helsingfors den 10 december 1998

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Överinspektör
Pekka Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.